B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GRAFIČNI TEHNIK (GLU,GJM)/PTI/2010

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

 30

  2

P5

Zgodovina

obvezno

 40

  2

P6

Geografija

obvezno

 40

  2

P7

Sociologija

izbirno

 40

  2

P8

Psihologija

izbirno

 40

  2

P9

Fizika

obvezno

 60

  3

P10

Kemija

obvezno

 60

  3

P11

Športna vzgoja

obvezno

150

  7

Skupaj A

 

1178

57

B – Strokovni moduli

M1

Načrtovanje vidnih sporočil

obvezno

 52

3

M2

Grafični procesi

obvezno

157

9

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija v grafiki

obvezno

 94

5

M4

Propustni tisk

obvezno

 68

3

M5

Ploski tisk

izbirno

436

20

M6

Knjigoveški izdelki

izbirno

218

10

M7

Kartonažerski izdelki

izbirno

218

10

Skupaj B

 

807

40

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

382

16

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

242

12

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2227

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

 458

 19

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2323

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2399

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

   4

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

  2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

  3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:

Informatika je integrirana v modulu M3.
Izbirni splošnoizobraževalni predmeti: dijak izbere sociologijo ali psihologijo. Izbirni strokovni moduli: dijak izmed ponujenih strokovnih modulov M5 do M7 izbere en ali dva strokovna modula v skupnem obsegu najmanj 20 kreditnih točk.

2. DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjeniških izobraževalnih centrih se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Načrtovanje vidnih sporočil

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti, likovne pedagogike, grafičnega oblikovanja ali industrijskega oblikovanja

M2

Grafični procesi

Učitelj

 

 

Grafični procesi

vsebinska sklopa Tisk in Grafična dodelava

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

 

 

vsebinski sklop Kakovost in trženje

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike, ekonomije ali organizacije dela

 

 

vsebinski sklop Grafični materiali

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali  kemije

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija v grafiki

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike, grafične tehnike ali katerekoli smeri s končanim študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

M4

Propustni tisk

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali višješolska ali srednješolska izobrazba iz grafike

M5

Ploski tisk

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali višješolska ali srednješolska izobrazba iz grafike

M6

Knjigoveški izdelki

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali višješolska ali srednješolska izobrazba iz grafike

M7

Kartonažerski izdelki

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali višješolska ali srednješolska izobrazba iz grafike

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti defektološko dokvalifikacijo in znanje znakovnega jezika