POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. Število ur

  Teorija (ur) Vaje (ur) Skupaj (ur)
skupaj 0 170 170
 
 

3. Usmerjevalni cilji predmeta

Dijaki:

4. Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak:

Dijak:  

Varstvo pri delu

 • Delovno okolje, sredstva za delo in osebno zaščito.
 • Pravice in dolžnosti delavcev.
 • Nevarnosti pri delu z orodji, stroji in napravami, s tekočinami, električnim tokom in varstvo pred požari.
 • Postopki za preprečevanje nesreč in prva pomoč.
 • Spozna delovno okolje in pravila obnašanja v delavnici – hišni red.
 • Pozna in razume pomen in način upoštevanja predpisov za varno delo in osebno zaščitno opremo.
 • Seznani se in zna varno delati z nevarnimi tekočinami, ki se uporabljajo v delovnem procesu in zna upoštevati. navodila za varno delo pri napravah z električnim tokom
 • Seznani se s postopki prve pomoči.
 • Spoznava pomen predpisov o varstvu pri delu.
 • Spreminja odnos do dela in delovnih sredstev.
 • Predstavitev zaščitnih ukrepov in osebnih zaščitnih sredstev.
 • Ogled opozorilnih panojev.

Desetprstno tipkanje

 • Razlikuje med različnimi tipkovnicami.
 • Zna nastaviti slovensko tipkovnico v izbranem operacijskem sistemu.
 • Pretipka izbrano besedilo v danem času.
 • Se zaveda hitrosti vnosa in pretvorbe podatkov.
 • Dano besedilo pretipka.

Oblikovanje dokumentov

 • Pozna osnovna pravila za oblikovanje dokumentov.
 • Usposobi se za samostojno oblikovanje dokumentov v izbranem okolju.
 • Pretvarja slikovne dokumente v tekstovne (ocr – optical recognition.
 • Pridobi občutek za obliko in skladnost.
 • V izbranem programskem orodju oblikuje dokument.
 • Spozna pravila oblikovanja na podlagi danih primerov.

Grafično oblikovanje

 • Izbira barve iz barvnih palet.
 • Razlikuje med različnimi formati zapisa slik.
 • Loči med bitnim in vektorskim zapisom.
 • Zna oblikovati slike z izbranim programom.
 • Uvaža slike iz različnih virov (optično branje, uporaba digitalnega aparata in kamere).
 • Pridobi občutek za vizualno zaznavo in pomnjenje.
 • Se zaveda preprostosti retuširanja grafičnih izdelkov.
 • Pridobi grafične dokumente, jih pretvarja in oblikuje.

Programska orodja

 • Zna namestiti ustrezno programsko orodje.
 • Izbere ustrezno programsko orodje glede na naravo naloge.
 • Uporablja programsko orodje za programiranje oziroma sestavo vezij.
 • Razvija občutek za vrednotenje programskih orodij.
 • Namešča programska orodja.
 • Uporablja nameščena programska orodja.
 • Sestavlja vezja z izbranim orodjem.

Programiranje

 • Zna napisati enostaven program.
 • Formulira strukturo programa.
 • Zna pretvoriti algoritem oziroma simbolni opis problema v programsko kodo.
 • Definira in uporabi lastne podatkovne tipe.
 • Funkcionalno povezuje definirane podatkovne tipe.
 • Razmisli o vrstah in obliki podatkov, ki jih računalnik obdeluje.
 • Utrjuje logiko reševanja problemov in pisanja programov.
 • Kodira zastavljen problem v ciljnem jeziku.
 • Preverja pravilnost in ustreznost delovanja napisanega programa.
 • Dopolnjuje delno napisan program v novo celoto.
 • Išče in odpravlja napake v nedelujočem programu.
 • Optimalizira delovanje programa.

Priključevanje perifernih naprav

 • Razlikuje med različnimi tipi priključkov.
 • Zna različne periferne naprave priključiti v delujoč računalniški sistem.
 • Se zaveda pomembnosti sodelovanja in usklajenega delovanja.
 • Pozna delitev dela.
 • Različne naprave priključuje v delujoč računalniški sistem.
 • Uporabi pretvornike med različnimi tipi priključkov.

Iskanje informacij in uporaba multimedijske opreme

 • Zna uporabiti različne vire za pridobivanje informacij.
 • Izbere ustrezen vir glede na naravo iskane informacije.
 • Zna priključiti multimedijsko opremo.
 • Zna uporabiti multimedijsko opremo.
 • Se zaveda pomembnosti informacije.
 • Priključuje multimedijsko opremo.
 • Komunicira z uporabo multimedijske opreme.
 • Išče informacije z uporabo različnih virov.

Projektno delo in prezentacije

 • Sodeluje pri izbiri projekta, razdelitvi nalog in določanju ciljev, sodelavcev in postavitvi časovnih rokov.
 • Planira posamezne korake projekta in predvidi težave pri uresničevanju.
 • Javno predstavlja projekte.
 • Uporablja programsko opremo za vodenje projektov,
 • Uporablja videokonferenčno in drugo strojno ter programsko opremo za izvajanje predstavitev (MS Project, CA Project, PowerPoint, Flash).
 • In strojna oprema (videokonferenčni sistemi, netmeeting) za prezentacije.
 • Spremlja razvoj orodji za predstavitev.
 • Ogleda si predstavitev na spletu.
 • Oceni predstavitev.
 • Predstavi projekt in sodeluje pri delitvi nalog in določanju ciljev.

Programiranje

 • Uporablja orodja za načrtovanje programov.
 • Spozna in uporablja pravila za oblikovanje uporabniškega vmesnika.
 • Poišče načine za pridobivanje informacij za oblikovanje programa.
 • Odkriva napake v programu z uporabo orodij za razhroščevanje,
 • Izdeluje programsko dokumentacijo.
 • Implementira različne algoritme za urejanje podatkov.
 • Spremlja razvoj programskih jezikov.
 • Razvija občutek za vrednotenje programskih jezikov.
 • Spremlja razvoj programskih jezikov.
 • Uporabi programski paket za pisanje, popravljanje, prevajanje, povezovanje programa.
 • Prilagodi nastavitve orodja.
 • Za izbrani problem predlaga in implementira ustrezno rešitev. S predstavitvenim orodjem predstavi rešitev.

Povezovanje v omrežje

 • Povezuje aktivno in pasivno omrežno opremo v delujoče omrežje.
 • Razlikuje različne načine povezovanja v omrežje.
 • Razlikuje različne prenosne medije.
 • Nastavlja aktivno omrežno opremo.
 • Razvija kritično presojo uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij.
 • Vključuje se v globalizacijske procese na področju komunikacij.
 • Uporabi in namesti različne komunikacijske naprave.
 • Uporabi prenosne medije.
 • Preveri delovanje omrežja.
 • Nadzoruje uporabo omrežja.
 • Uri se v uporabi aplikacijskih storitev.

Zgradba računalniških sistemov

 • Spozna varnostne ukrepe in orodja, ki se jih uporablja pri delu s strojno opremo.
 • Prepozna in evidentira elemente računalniškega sistema.
 • Namešča in odstranjuje sestavne dele računalniškega sistema.
 • Spreminja nastavitve v Bios-u.
 • Namešča in uporablja opremo za masovno shranjevanje,
 • razlikuje prenosne medije.
 • Namešča in uporablja multimedijsko strojno in programsko opremo.
 • Namešča, konfigurira in uporablja omrežno opremo (vhodno izhodne adapterji, modemi, mrežne kartice, povezava na klic, fax,...).
 • Vzdržuje delujoče in obnavlja sisteme z napakami (virusi, okvarami, ...).
 • Spozna ergonomske standarde, ki se nanašajo na razmestitev strojne opreme.
 • Popiše elemente računalniškega sistema.
 • V obstoječi sistem namesti nove sestavine, sproži njihove funkcije in preveri delovanje.
 • Spremeni sistemske nastavitve.
 • Namesti in preveri delovanje omrežne opreme.
 • V nedelujočemu omrežju poišče in odpravi napako.

Operacijski sistemi

 • Uporablja z različnimi operacijskimi sistemi in spozna razlike med njimi.
 • Uporablja ukaze operacijskega sistema za delo z datotečnimi sistemi, procesi, napravami, omrežjem, arhivi.
 • Tvori, uporablja in poišče razlike med datotečnimi sistemi.
 • Namešča in nastavlja operacijske sisteme.
 • Vključuje operacijski sistem v omrežje.
 • Ustvarja uporabnike in skupine ter jim dodeljuje pravice.
 • Povezuje različne operacijske sisteme, postavlja in nastavlja zagonske nalagalnike.
 • Razvije zmožnost ovrednotenja različnih produktov.
 • Razvije sistematični pristop k zadanim nalogam.
 • Namesti operacijski sistem.
 • Namesti gonilnike.
 • Prilagodi namestitev operacijskega sistema potrebam uporabnika.
 • Ustvari uporabniška imena in jim dodeli pravice.
 • Poveže različne operacijske sisteme.
 • Izvede reorganizacijo
 • datotečnega sistema.
 • Opravi vzdrževanje sistema.

Programska oprema in orodja

 • Namešča in uporablja raznovrstne programe in programska orodja.
 • Predvidi konflikte pri nameščanju programske opreme.
 • Ponastavlja nastavitvene datoteke.
 • Pridobiva in uporablja različno dokumentacijo,
 • Izbira med sorodnimi programskimi paketi.
 • Namesti programsko orodje.
 • Oceni kakovost in primernost programskega orodja.
 • Programsko orodje prilagodi potrebam uporabnika.
 • Poišče in namesti dokumentacijo.

Dostop in delo v omrežju

 • Dostopa do oddaljenih računalniških sistemov z uporabo odjemalcev za delo z vsakovrstnimi strežniki.
 • Namešča, uporablja in nastavlja odjemalce.
 • Uporablja ustrezne odjemalce za delo z oddaljenimi datotečnimi sistemi, za delo z oddaljenimi zbirkami podatkov,
 • Izgrajuje statične in dinamične spletne strani z uporabo različnih programskih orodij in tehnologij.
 • Prenaša različne dokumente z ustreznimi odjemalci preko omrežja.
 • Simulira nakup lastne domene.
 • Razlikuje različne kodne strani.
 • Opazuje kompleksnost zgradbe komunikacijskih modelov.
 • Spozna vpliv monopola (tržišča) na razmere na področju telekomunikacij.
 • Ugotavlja pogojenost razširjenosti rešitev v odvisnosti od proizvajalca.
 • Uporabi storitve interneta na predstavitvenem računalniku.
 • Opazuje delovanja omrežja ob različnih obremenitvah.
 • Išče optimalne poti skozi omrežje po določenem postopku.

Strežniki

 • Namešča strežne programe: datotečne, spletne, podatkovne strežnike, strežnike za oddaljen dostop, za zaščito pred virusi, požarne zidove.
 • Nastavlja in prilagaja delovanje strežnikov in odjemalcev.
 • Vrednoti vlogo strežniških sistemov.
 • Spozna pomen varovanja strežniških sistemov.
 • Namesti strežniški program.
 • Zavaruje dostop do strežniškega programa.
 • Nadzoruje uporabo strežniškega programa.
 • Izdela načrt za primer zlorabe uporabniških pravic.

Delo z zbirkami podatkov

 • Namešča in nastavlja gonilnike za dostop do zbirk podatkovnih.
 • Uporablja različne vmesnike za dostop do zbirk podatkov.
 • Uporablja SQL za povpraševanje, kreiranje tabel in pogledov. skupin in uporabnikov, dodeljevanje pravic uporabnikom.
 • Uporablja orodja za načrtovanje konceptualnih modelov.
 • Preslikuje konceptualne modele v SQL stavke.
 • Selekcionira probleme, pri katerih je smiselna uporaba podatkovne baze.
 • Razlikuje delo z datotekami in delo z zbirkami podatkov.
 • Namesti SUPB.
 • Namesti vmesnike za dostop do zbirke.
 • Uporabi SQL podporo v različni zbirkah.
 • Primerja možnosti za predstavitev podatkov.
 • Piše povpraševalne SQL ukaze.

Varnost

 • Razlikuje različne vidike varnosti računalniških sistemov in omrežij: fizična varnost.
 • Ustvarja uporabnike in jim dodeljuje pravice.
 • Upravlja datotečne sisteme.
 • Uporablja in pravilno hrani gesla.
 • U ustrenzo pripravo sistema preprečuje vlome v računalniški sistem.
 • Išče informacije o slabostih programov.
 • nastavlja strežne programe za varno delo preko omrežja.
 • Tunelira različne protokole.
 • Generira javne in privatne ključe, zahtevke za certifikate in uvaža certifikate v različne programe.
 • Se elektronsko podpisuje.
 • Zagovarja pomen in spoštuje izjavo o licenčni klavzuli pri inštalacijskem programu.
 • Razvije odnos do varovanja zasebnih podatkov.

 

 • Pripravi obrazec za izjavo o varovanju podatkov.
 • Ustrezno nastavi dostopne pravice uporabnikom.
 • Postavi požarni zid.
 • Namesti protivirusni program.
 • Uporablja elektronske certikifate.
 • Poišče pomanjkljivosti v delovanju enega varnostnega sisteme in predlaga izboljšave.

4.1 Dodatna navodila za izvajanje praktičnega pouka:

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

6. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

Literatura je navedena v katalogih posameznih strokovnih predmetov.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI KORELACIJSKA TABELA

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • vizualno programiranje

Algoritmi in programski jeziki

 • programiranje
 • inštalacijski programi

Algoritmi in programski jeziki

 • programska oprema in orodja
 • delo s podatkovnimi bazami

Podatkovne baze

 • delo z zbirkami podatkov
 • delo s podatkovnimi bazami

Podatkovne baze

 • varnost
 • vrsta in sklad

Računalniške komponente

Algoritmi in programski jeziki

 • operacijski sistemi
 • vizualno programiranje

Algoritmi in programski jeziki Računalniška omrežja

 • programiranje
 • svetovni splet in njegovo delovanje
 • varnost, kodiranje

Računalniška omrežja

 • Predstavitvena in aplikacijska plast
 • Datoteke

Podatkovne baze

 • Datotečne organizacije
 • iskanje podatkov

Podatkovne baze

 • primarni, sekundarni indeks
 • objektno programiranje

Podatkovne baze

 • objektne baze
 • delo s podatkovnimi bazami

Računalniška omrežja

 • Programiranje strežnika in klici strežniških procedur
 • uporaba ukazov jezika SQL

Podatkovne baze

 • SQL
 • Postavljanje SUPB

Podatkovne baze

 • Delo s podatki
 • Varnost

Računalniške komponente

 • Varstvo pri delu
 • Sestavljanje računalniških sistemov, testiranje strojne opreme, odkrivanje in odpravljanje nepravilnosti v delovanju računalniške opreme

Računalniške komponente

 • Zgradba računalniških sistemov
 • Mikrokontrolerji

Računalniške komponente

 • Izgradnja mikrokontroliranega sistema