POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PODATKOVNE BAZE

2. ŠTEVILO UR

 

Teorija (ur)

Laboratorijske vaje (ur)

Skupaj (ur)

skupaj

85

51

136

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak (dijakinja):

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI
  Dijak (dijakinja) Dijak (dijakinja)  
Informacijski sistemi
 • pozna pojme podatek, informacija, sistem, informatika, podatkovne baze, informacijski proces, proces odločanja;
 • spozna sestavine informacijskega sistema (lifeware – kadri, software – programska informacijska tehologija, hardware – strojna oprema, dataware - podatki)
 • spozna načine navajanja elektronskih virov podatkov
 • spozna pomen in vlogo podatkovnih baz v poslovnih sistemih;
 • zna opredeliti pojme entiteta, atribut in relacija;
 • razume pomen informatike v poslovnem sistemu;
 • upošteva kriterije pridobivanja in uporabe informacij;
 • ogled demonstracij uporabe podatkovnih baz z razlago osnovnih pojmov;
 • navede elektronske vire podatkov, ki se nanašajao na spletne sptrani, elektronsko periodiko in elektronske knjige
Zgradba podatkovne baze
 • spozna in zna opisati zgradbo podatkovne baze;
 • zna opredeliti pojem SUPB (sistem za uporavljanje podatkovnih baz);
 • zna našteti naloge upravitelja podatkovnih baz;
 • razloči med meta in fizično podatkovno bazo;
 • se zaveda prednosti in omejitev uporabe podatkovnih baz;
 • sprejema računalnik kot orodje za zbiranje in obdelavo podatkov;
 • spozna funkcije SUPB-a;
 • primerja značilnosti različnih SUPB-jev;
Datotečne organizacije
 • zna opredeliti pojem datotečna organizacija;
 • zna našteti osnovne značilnosti posameznih datotečnih organizacij;
 • na primeru izbere najustreznejšo datotečno organizacijo;
 • razume indeksno datotečno organizacijo in jo zna opisati;
 • razloči pojme primarni indeks, sekundarni indeks, enonivojski indeks, večnivojski indeks, statični indeks, dinamični indeks;
 • skicira (nariše) indeks za izbrani primer;
 • zaveda se pomena pravilne organizacije podatkov;
 • vnaša podatke v različne datotečne organizacije;
 • izračunava časa iskanja in določa izkoriščenost pomnilnika;
Podatkovni modeli
 • našteje in opiše osnovne značilnosti podatkovnih modelov (relacijski, mrežni, hierarhični, objektni);
 • nariše E/R za izbrani model okolja;
 • pozna osnovne pojme relacijskega podatkovnega modela;
 • našteje korake načrtovanja strukture podatkov v podatkovni bazi;
 • nariše entitetno relacijski model za enostavnejše primere (modele okolja);
 • pretvori konceptualno shemo (E/R) v logično shemo podatkovne baze;
 • izvede normalizacijo podatkov v tretjo normalno obliko;
 • razume principe modeliranja podatkovne strukture podatkov;
 • povezuje teoretična znanja s praktičnimi izkušnjami;
 • spoznava metode dela;
 • izdeluje E/R diagrame in jih pretvarja v logično shemo;
 • pretvarja nenormalizirane podatke v normalizrano obliko;
Relacijska algebra
 • spozna osnovne operacije relacijske algebre (unija, razlika, kartezični produkt, projekcija, selekcija);
 • zna rešiti enostavna vprašanja (zapiše ustrezen izraz relacijske algebre) z uporabo osnovnih operacij relacijske algebre;
 • povezuje matematične strukture s podatkovnimi;
 • piše in analizira izraze relacijske agebre;
 • Strukturiran povpraševalni jezik – SQL (Structured Query Language)
Povpraševanje s primer elementi – QBE (Query By Example)
 • uporablja izbrano orodje za pripravo povpraševanj (poizvedb) iz podatkovne baze;
 • rešuje primere povpraševanj;
 • razvija inovativnost z najrazličnejšo rabo pripomočkov in njihovih kombinacij;
 • izdeluje poizvedbe in primerja različna orodja;
Uvod v SQL (Structured Query Language)
 • našteje najpogostejše sisteme za upravljanje podatkovnih baz;
 • seznani se z uporabo podatkovnih baz v svojem okolju;
 • razvrsti ukaze v skupine (DML, DDL);
 
 • namesti in konfigurira izbrani SUPB;
Ukazi skupine DML (jezik za ravnanje s podatki)
 • spozna sintakso stavka SELECT za zajemanje podatkov;
 • sestavlja (zapiše) in analizira SELECT stavke;
 • spozna sintakso stavka INSERT za vstavljanje podatkov v podatkovne baze;
 • vstavlja podatke v podatkovne baze (INSERT);
 • spozna sintakso stavka UPDATE za spreminjanje podatkov v podatkovni bazi;
 • spreminja podatke (UPDATE);
 • spozna sintakso stavka DELETE za brisanje podatkov iz podatkovne baze;
 • briše podatke (DELETE);
 • razvija natančnost in sistematičnost pri množici podatkov z racionalno rabo sodobnega orodja za večanje učinkovitosti dela;
 •  
 • sestavi SQL stavke in jih preizkusi na izbranem SUPB-ju;
 • optimizira izdelane SQL stavke;
Ukazi skupine DDL (jezik za definiranje podatkov)
 • izdeluje podatkovne baze (CREATE DATABASE stavek);
 • spozna sintakso in uporablja stavke za izdelavo in vzdrževanje strukture tabel in njihovih medsebojnih povezav v aktualnem SUPB-ju (CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX, DROP INDEX);
 • razvija ustvarjalnost na osnovi novih virov podatkov in jih vse bolj uporablja;
 • izdela strukturo podatkovne baze (izdela tabele, indekse, ključe, povezave med tabelami …);
 • primerja različne strukture in odkriva nepravilnosti;
Ukazi skupine za določitev pravil uporabe podatkov v podatkovni bazi
 • uporablja stavke za dodajanje uporabnikov (CREATE USER), izdelavo pravil (CREATING ROLES), dodeljevanje in odstranjevanje pravic uporabnikom (GRANT, REVOKE) v aktualnem SUPB-ju;
 • zaveda se pomembnosti in nujnosti zaščite podatkov;
 • zaveda se stalnega razvoja programske opreme in išče vedno nove možnosti;
 • dodaja uporabnike in jim določa pravice za rokovanje s podatki v podatkovni bazi;
Transakcije
 • spozna pomen in uporabo transakcij (začetek transakcije, potrditev transakcije, preklic transakcije);
 • povezuje in ureja delovne izkušnje in izpopolnjuje logiko sklepanja;
 • uporablja transakcije za zaključeno skupino operacij nad podatki;
Programiranje strežnika in klici strežniških procedur na strani odjemalca
 • našteje prednosti prenosa poslovnih pravil na strežnik;
 • izdela preproste programe za obdelavo podatkov v podatkovni bazi na strani strežnika (parametri, kontrolne strukture, izvajanje, brisanje, odzivne metode na strežniku);
 • razvija sposobnost algoritmičnega in logičnega mišljenja pri reševanju problemov;
 • izdela programe na strani strežnika in jih uporabi pri izdelavi odjemalca;
Objektne podatkovne baze
 • našteje značilnosti objektnih podatovnih baz (identiteta objekta, dedovanje ...);
 • razvija motivacijo za spremljanje novosti, tehniških rešitev in optimizacijo rešitev;
 • našteva značilnosti objektih podatkovnih baz;
 • Dinamične oziroma dejavne spletne strani
Objektni model za dostop do podatkovnih baz
 • izdeluje dejavne spletne strani (prikaz, vstavljanje, spreminjanje in brisanje podatov preko medmrežja);
 • preizkuša in uporablja razpoložljiva programska orodja;
 • razvija spretnosti in inovativnost pri reševanju problemov;
 • izdela primere aktivnih spletnih strani in jih preizkusi;

5. LITERATURA IN DRUGI VIRI

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Preverjanje znanja:

Pri preverjanja znanju dijaki v skupinah ali individualno opravijo zahtevane vaje, s katerimi dokažejo razumevanje znanja in praktično uporabo pridobljenega znanja.

Pri ustnem izpitu se ocenjuje poznavanje podatkovnih baz, razumevanje posameznih rešitev, metode reševanja, ustreznost in kakovost rešitve.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • programiranje

Algoritmi in programski jeziki

 • osnove programiranja
 • omrežja

Računalniška omrežja

 • omrežja
 • izdelava podatkovnih baz

Računalniška omrežja

 • aktivne spletne strani
 • podatkovne baze

Praktični pouk

 • postavljanje SUPB-ja
 • datotečne organizacije

Algoritmi in programski jeziki

 • delo z datotekami
 • datotečne organizacije

Praktični pouk

 • kreiranje datotečnega sistema
 • objektne baze

Algoritmi in programski jeziki

 • lastnosti objektov