A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja: eno leto (poklicni tečaj)

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Gospodarsko poslovanje

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Računovodstvo

vaje, 2 delna pisna izpita ali pisni izpit ob zaključku

Upravno poslovanje

vaje, 2 delna pisna izpita ali pisni izpit ob zaključku

Poslovna matematika

vaje, pisni izpit

Statistika

vaje, pisni izpit

Ekonomija

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Pravo

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Poslovna informatika

vaje, 2 delna pisna izpita ali pisni izpit ob zaključku

Praktični pouk

izdelek ali storitev z zagovorom

Pogoj za opravljanje izpita iz posameznega predmeta so opravljene vaje.

Za dokončanje izobraževanja je potrebno opraviti vse izpite, izdelati pisna poročila in dokazati 80% udeležbo pri praktičnem izobraževanju in vajah ter opraviti poklicno maturo. Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: