POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003.

1. IME PREDMETA

UPRAVNO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

70

140

skupaj

70

70

140

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJ

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 • pozna pomen upravnega poslovanja
 • pozna pravne predpise, na katerih temelji poslovanje in načela pisarniškega poslovanja
 • prepoznava in poskuša razložiti vsa načela pisarniškega poslovanja v praksi;
 • razlikuje načela:
 • enotnosti;
 • selektivnosti;
 • preglednosti in urejenosti, ekspeditivnosti;
 • enostavnosti;
 • natančnosti in zanesljivosti ekonomičnosti;
 • varnosti dokumentarnega gradiva;
 • Razvija delovno odgovornost, natančnost, zanesljivost in ažurnost.
 • Vaja: dijaki si v uradnih listih in drugih predpisih znajo poiskati predpise, ki urejajo pravila pisarniškega poslovanja.
 • spozna temeljna organizacijska vprašanja
 • spozna organizacijsko shemo upravnega organa in podjetja ter spozna pomen signirnega načrta
 • razlikuje notranjo organiziranost upravnega organa in podjetja in izdela signirni načrt;
 • Se začenja zavedati pripadnosti poklicu, za katerega se usposablja.
 • Obisk upravne enote, ogled napisnih tabel.
 • spozna osebnostne lastnosti pisarniških delavcev, kulturo dela in delovno disciplino
 • se zaveda pomena značajskih in poklicnih potez zaposlenih, ki vplivajo na uspešno delo;
 • Razvija poklicno identiteto in etiko, razvija ustvarjalnost in samoiniciativnost.
 • navaja se na skupinsko delo ter se začne zavedati odnosa do poslovnih skrivnosti.

 

 • opiše delovne prostore, njihovo razporeditev in ergonomično ureditev, pisarniški inventar in klimatske pogoje
 • nariše urejeno pisarno na podlagi prospektov ali obiska v pisarni, ki si jo sam izbere;
 • Opazuje notranjo urejenost prostorov, pridobiva občutek za estetski videz in funkcionalno namestitev opreme.
 • Priporočljivo je, da dijaki obiščejo sejem pisarniške opreme, različne trgovine s pohištvom in si ustvarjajo prospektoteko pisarniške opreme.
 • osvoji osnovne pojme pisarniškega poslovanja
 • razlikuje kaj je:
 • dokument, priloga, zadeva, dosje;
 • zbirka dokumentarnega gradiva, dosje, sveženj, rednik, žig, pečat, štampiljka, obrazci;
 • Se zaveda pomena urejene dokumentacije za sprejem dobrih poslovnih odločitev.
 • Vaja: izpolnjevanje obrazcev in uporaba pečatov, žigov in štampiljk.
 • pozna delo vložišča - sprejemne pisarne in odpravništva
 • smiselno poveže postopke od sprejema do odprave pošiljk:
 • sprejem pošiljk;
 • odpiranje in pregledovanje,
 • vrste prejetih pošiljk;
 • postopek z vrednostnimi in zaupnimi ter pošiljkami za javne natečaje;
 • ugotovi pomanjkljivosti vlog;
 • evidentira pošiljke;
 • prepozna pisarniške odredbe;
 • vodi rokovnik;
 • ponazori odpravo pošiljk in organizacijo dela v odpravništvu;
 • Si privzgaja delovno odgovornost, natančnost, zanesljivost in ažurnost.
 • Se zaveda medsebojne povezanosti med strokovnimi in pisarniškimi delavci.
 • Vaja:
 • uporabi prejemno štampiljko in jo izpolni,
 • izpolnjevanje obrazcev za odpravo pošiljk,
 • vodenje kontrolnika poštnine.
 • Ogled uporabe frankirnega stroja.
 • spozna načine razvrščanja zadev
 • razlikuje abecedni, številčni, kronološki, geografski, vsebinski način razvrščanja in ga zna uporabiti na praktičnih primerih;
 • Razvija natančnost in smisel za urejeno dokumentacijo.
 • Vaja: razvršča dokumente.
 • se nauči klasificirati zadeve
 • se seznani s klasifikacijskim načrtom in načinom razvrščanja in izpelje klasificiranje prejetih dokumentov;
 • Razvija sposobnost za vsebinsko urejanje pisnih informacij.
 • Vaja: uporaba klasifikacijskega načrta, ki velja v državni upravi.
 • pozna načine evidentiranja zadev in samostojno vodi evidence
 • obvlada evidence v delovodniku, kartotečnem kazalu, popisu zadev;
 • se seznani z računalniškim vodenjem evidenc,
 • se informativno seznani s prejšnjimi načini evidentiranja
 • Razvija sposobnost za vsebinsko urejanje pisnih informacij.
 • Vaja: Izpolnjevanje:
 • delovodnika in
 • kartic kartotečnega kazala ter njegova tehnična ureditev.
 • pozna možnosti posebnih evidenc za podjetja
 • izpolni poročilo o prejeti in odposlani pošti ter evidenčni karton;
 • uredi dosje poslovnega partnerja;
 • Razvija odgovornost do dela, natančnost in ažurnost.
 • Vaja v izpolnjevanju posebnih evidenc.
 • spozna pisarniško-tehnično delo z dokumenti
 • prepozna sestavne dele uradnega pisma in poslovnega dopisa, zapisnika, uradnega zaznamka, odločbe in načine pri oblikovanju podpisa;
 • Razvija sposobnost za pravilno oblikovanje dopisov.
 • Vaja v izdelavi poslovnega pisma in odločbe.
 • pozna načine tehničnega zlaganja zadev v zbirkah dokumentarnega gradiva in zna urejati kartoteke
 • izbere v konkretnem primeru najustreznejši način tehnične ureditve dokumentarnega gradiva;
 • Razvija smisel za natančnost, urejenost, ekspeditivnost,.
 • Obisk pisarne.
 • pozna shranjevanje dokumentarnega gradiva
 • razlikuje vrste zbirk dokumentarnega gradiva, sposoben je urediti zadeve v stalni zbirki, obvlada odbiranje in oddajo dokumentarnega gradiva zgodovinskemu arhivu;,
 • Razvija smisel za natančnost, urejenost, ekspeditivnost ter se zaveda strokovne in poklicne odgovornosti za ohranjanje informacij.
 • Obisk v zgodovinskem arhivu.
 • spozna pisarniško tehnično delo na sodišču
 • razlikuje:
 • delo vložišča, sodne pisarne in sodne uprave;
 • loči vrste evidenčnih knjig na sodišču in se seznani z vodenjem evidenc;
 • osnuje spis;
 • uporabljati zna pečatila;
 • obvlada zaključevanje vpisnikov;
 • Se zaveda specifične poklicne odgovornosti pri delu na sodišču.
 • Obisk sodišča.
 • pozna postopek overitve podpisov, pisav in prepisov
 • se seznani z delom notariata, predvsem z overitvami in evidencami v zvezi s tem;
 • Se zaveda specifične poklicne odgovornosti pri delu notarja.
 • Skupina dijakov pripravi referat o obisku pri notarju, ki ga predstavi v razredu.
 • spozna delo geodetske službe in zemljiškega katastra
 • razlikuje dejavnosti geodetske službe in storitve, ki jih za naročnike opravlja geodetska uprava;
 • loči pojme: parcela, katastrska občina, katastrski razred, vrste rabe, katastrski dohodek, posestni list in odločba o parcelaciji zemljišča;
 • Se zaveda potrebe po natančnosti, zanesljivosti in ekspeditivnosti.
 • Vaja: dijaki si ogledajo katastrski načrt, topografsko karto, posestni list, kopijo katastrskega načrta.
 • pozna načine vodenja evidence v zemljiški knjigi in knjigi etažne lastnine
 • razlikuje lastninsko, služnostno, zastavno in pravico uporabe;
 • loči pojme vknjižba, zaznamba, predznamba in plomba;
 • razume podatke, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku zemljiške knjige in knjige etažne lastnine;
 • Se zaveda potrebe po natančnosti, zanesljivosti in ekspeditivnosti ter specifične poklicne odgovornosti pri delu na sodišču.
 • Obisk zemljiške knjige na okrajnem sodišču ter vpogled v popisni, lastninski in bremenski list.
 • spozna vrste taks
 • razlikuje sodne in upravne takse;
 • opredeli kdaj nastopi taksna obveznost, kdo je zavezanec, kdo je lahko oproščen plačila takse in način njene izterjave.
 • Se zaveda potrebe po natančnosti, zanesljivosti in ekspeditivnosti ter specifične poklicne odgovornosti pri delu v državni upravi in na sodišču.
 • spozna vrste pisarniške mehanizacije in se nauči, kako pristopiti k njene nabavi
 • razlikuje in zna uporabiti:
 • narekovalne naprave,
 • kopirne naprave,
 • naprave za mikrofilmanje,
 • stroje za obdelavo poštnih pošiljk,
 • komunikacijske naprave;
 • se zaveda pomena racionalne nabave novih strojev in naprav;
 • Razvija sposobnost racionalnega razmišljanja in ekonomičnega trošenja sredstev za nakup nove pisarniške opreme in mehanizacije.
 • Vaja v diktiranju in prepisovanju posnetih besedil, fotokopiranje, ogled mikrofilmanja z uporabo mikrofilmskega čitalca.
 • Pošiljanje sporočil po faksu in elektronski pošti.
 • spozna kaj je to delovni postopek in načine njegovega proučevanja
 • razlikuje in zna ponazoriti načine proučevanja delovnih postopkov:
 • cilj proučevanja, zbiranje dejstev, kritično analizo, predlog izboljšav;
 • Razvija inovativnost ob predhodnem poznavanju načel pisarniškega poslovanja.
 • Vaja v proučevanju primera iz poslovanja državne uprave.
 • spozna pomen knjižnic in opravila, povezana z obdelavo knjižnega gradiva, nauči se uporabiti univerzalno decimalno klasifikacijo
 • razlikuje vrste knjižnic;
 • prepozna opravila, v zvezi z obdelavo knjižnega fonda;
 • je sposoben urediti in voditi strokovno knjižnico;
 • se seznani z glavnimi vrstilci, privesnimi vrstilci in veznimi znaki UDK;
 • Se zaveda strokovne odgovornosti, natančnosti in smisla za red.
 • Obisk v šolski knjižnici.
 • spozna pomen in način dela INDOK službe
 • razume pomen INDOK služb, sposoben si je predstavljati potek obdelave dokumentov, razlikuje vrste dokumentov, obvlada sistem shranjevanja in iskanja informacij s pomočjo računalnika;
 • Se zaveda pomena hitrih in kvalitetnih informacij o dokumentih.
 • Priporočljiv je obisk indok centra.
 • spozna dejavnost in pristojnosti upravnih notranjih zadev
 • razume pomen matične službe in vrste matičnih knjig,
 • se seznani z evidencami o državljanstvu in osebnih stanjih občanov ter njihovim urejanjem;
 • razloži pomen osebne izkaznice in način njene pridobitve;
 • Osvaja sposobnost komuniciranja s strankami ob urejanju njihovih zahtevkov in reševanja morebitnih konfliktov.
 • Obisk matičnega urada
 • pozna in opiše delo tajnic in poslovnih sekretark
 • prepozna delovne in osebnostne lastnosti tajnic in poslovnih sekretarjev ter pomembnost njihovega dela;
 • si zna predstavljati delo s poslovnimi partnerji in zna ponuditi pomoč neukim strankam;
 • se usposablja za sprejem obiskovalcev in obvlada osnove bontona ter komuniciranja;
 • zna pripraviti vse potrebno za službeno potovanje in poskrbeti za poslovna darila;
 • razloži pomen vodenja rokovnika in priročnih poslovnih informacij;
 • Občuti pripadnosti firmi, skrbnost za pravočasno in sprotno reševanje zadev, četudi nadrejeni delavec ni vedno prisoten.
 • Se zaveda, da se je potrebno nenehno dodatno izpopolnjevati.
 • Se zaveda pomena samoiniciativnosti, praktičnosti, ustvarjalnosti.
 • Osvaja sposobnost komuniciranja;
 • Si privzgaja smisel za aktivno poslušanje, čuti osebno in poklicno odgovornost.
 • Obisk v tajništvu.
 • pozna priprave na seje, sestanke in konference, zna odposlati vabilo, pripraviti gradivo in napisati zapisnik
 • razlikuje vrste in sestavne dele zapisnikov;
 • sestavi uradni zaznamek;
 • vodi gradivo ter evidence o sejah in sprejetih ter izvršenih sklepih;
 • Se zaveda delovne in strokovne odgovornosti ter doslednega spoštovanja načela molčečnosti.
 • Vaja: sestavljanje rednega zapisnika.
 • spozna kadrovsko personalno administracijo
 • razloži vlogo in pomen kadrovske politike ter kadrovske službe;
 • pozna vsebino delovne knjižice;
 • razume postopek objave prostega delovnega mesta;
 • obvlada izpolnjevanje obrazcev za prijavo in odjavo delavcev;
 • vodenje evidence o delavcih;
 • urejanje zdravstvene dokumentacije in skrb za varstvo pri delu zaposlenih delavcev;
 • Se navaja na delo z ljudmi.
 • Se zaveda potrebe po poznavanju in upoštevanju določil kodeksa omike tajnic in poslovnih sekretark.
 • Se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov o zaposlenih.
 • Vaja v izpolnjevanju obrazcev s področja kadrovske evidence.
 • se nauči izdelovati in uporabljati obrazce za delo v administraciji
 • se zaveda pomena obrazcev za hitro in cenejše delo v administraciji;
 • obvlada glavna pravila za načrtovanje obrazcev;
 • samostojno pripravi obrazec po lastni izbiri;
 • Zna oceniti, kdaj se izplača neki postopek poenostaviti z obrazci.
 • Razvija natančnost, ustvarjalnost, inovativnost.
 • Vaja: priprava obrazca.
 • spozna avtomatizirano pisarniško poslovanje
 • razume in poskuša voditi evidenco o dokumentaciji s pomočjo računalnika.
 • Nenehno razvija smisel za urejenost in preglednost dokumentarnega gradiva.
 • Se zaveda pomena ekspeditivnosti in ustvarjalnosti.

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Znanje se preverja in ocenjuje:

Pogoj, ki ga morajo dijaki izpolnjevati za opravljanje izpita so opravljene vaje.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

Predmet

Znanja

 • spozna pisarniško-tehnično delo z dokumenti
 • Praktični pouk
 • sestavni deli ter oblikovanje uradnega pisma ter poslovnega pisma;
 • oblike podpisa na dokumentih;
 • Gospodarsko poslovanje
 • vsebinska sestava poslovnega pisma;
 
 • Pravo
 • zapisnik o ustni izjavi stranke;
 • uradni zaznamek;
 • odločba;
 • Učno podjetje (praktični pouk)
 • tajniška in kadrovska opravila
 • uporaba pisarniške mehanizacije
 • prejem dokumentov, evidentiranje, razvrščanje, shranjevanje
 • spozna pisarniško tehnično delo na sodišču
 • pozna načine vodenja evidence v zemljiški knjigi
 • in knjigi etažne lastnine
 • spozna vrste taks
 • Pravo
 • vloga stranke;
 • vabilo;
 • zapisnik;
 • načini vročanja;
 • vrste taks;
 • zemljiška knjiga;
 • upravni postopek;
 • pozna priprave na seje, sestanke in konference, zna odposlati vabilo, pripraviti gradivo in napisati zapisnik
 • Praktični pouk
 • priprava vabila in gradiva za sestanek
 • pisanje zapisnika;