POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003.

1. IME PREDMETA

STATISTIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

28

28

56

skupaj

28

28

56

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

zna izračunati osnovne statistične kazalce in razume njihovo uporabo pri analizi gospodarskih pojavov.


4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

UVOD V STATISTIKO

Osnovni pojmi

 • statistika in statistična analiza
 • množični pojavi
 • Statistične publikacije

 • spozna pomembnejše statistične publikacije
 • •  spozna pomen in naloge Statističnega urada RS

 • zna razložiti osnovne pojme;
 • zna našteti primere množičnih pojavov;
 • usvoji pojem populacija, enota, spremenljivka, vrednost spremenljivke, vrsto spremenljivke in parameter;
 • zna določiti omenjene pojme na primeru;
 • zna poiskati podatke v ustreznih publikacijah in jih pojasniti;
 • spozna pomen statistične analize pri proučevanju družbeno ekonomskih pojavov in iskanju njihovih zakonitosti;
 • Razvija statistično mišljenje.
 • Se zave natančnosti in odgovornosti pri zbiranju in objavljanju podatkov.
 • Se zave pomembnosti sistematičnega zbiranja podatkov.
 • Uporaba statističnih publikacij.

  Vaje iz prikazovanja statističnih podatkov.

  STATISTIČNO RAZISKOVANJE

  Načrtovanje

 • spozna posamezne faze statističnega raziskovanja
 • spozna načrtovanje
 • zna našteti faze statističnega raziskovanja in razložiti potek;
 • zna razložiti statistično načrtovanje;
 • Statistično opazovanje

 • spozna načine opazovanja
 • spozna popolno, delno, posredno in neposredno opazovanje
 • zna izvesti opazovanje;
 • zna razložiti posamezne vrste opazovanj;
 • zna izdelati preprost vprašalnik;
 • presodi, kateri način opazovanja je primernejši glede na predmet in cilje raziskovanja;
 • Razvija odgovornost in natančnost pri zbiranju podatkov.
 • Vaje izdelovanja vprašalnika.

  Si ogleda razne obrazce za zbiranje podatkov.

  Urejanje zbranih podatkov

 • spozna načine obdelave statističnih podatkov
 • spozna pomen računalniške obdelave in njene prednosti
 • spozna rezultate obdelave
 • spozna način prikazovanja statističnih podatkov
 • zna opredeliti skupine za številske spremenljivke in opisne spremenljivke;
 • zna sestaviti statistične vrste glede na osnovno spremenljivko;
 • zna izdelati tabelo in določiti vrsto tabele;
 • zna razložiti podatke v tabeli;
 • zna prikazati podatke z ustreznim grafikonomi;
 • Razvija natančnost.
 • Razvija čut za estetski izgled izdelka.
 • Razvija čut odgovornosti, da so podatki prikazani realno.
 • Vaje opredeljevanja skupin.

  Vaje načrtovanja grafikonov in izdelave tabel ter prikazovanja podatkov.

  RELATIVNA ŠTEVILA

  Strukture

 • spozna definicijo strukture
 • spozna enorazsežne in večrazsežne strukture
 • zna izračunati enorazsežne in večrazsežne strukture in jih prikazati v tabeli;
 • zna grafično prikazati strukture s stolpci, krogi in polkrogi;
 • zna komentirati rezultate;
 • ugotoviti, da izračunavanje struktur omogoča dober vpogled v notranjo zgradbo nekega pojava
 • Se zave pomembnosti pravilne interpretacije podatkov in izračunanih parametrov.
 • Vaje izračunavanja in prikazovanja struktur.

  Statistični koeficienti

 • spozna definicijo koeficienta
 • spozna primere raznih koeficientov
 • spozna koeficiente demografske statistike
 • zna izračunati in razložiti izračunane koeficiente;
 • zna izračunati povprečje podatkov, ki se nanašajo na časovni interval oziroma časovni trenutek
 • zna grafično prikazati koeficiente;
 • Se zave, da ima statistični koeficient mnogo večjo analitično vrednost kot navajanje podatkov za vsak pojav posebej.
 • Vaje izračunavanja in prikazovanja koeficientov.

  Indeksi, stopnje, kazalci rasti

 • spozna definicijo indeksa in stopnje rasti
 • spozna različne vrste indeksov
 • spozna kazalce rasti
 • spozna razliko in relativno razliko
 • zna izračunati indekse, stopnje, koeficient rasti, verižni indeks, stopnjo rasti;
 • zna preračunati indekse s stalno osnovo na drugo osnovo in verižne indekse v indekse s stalno osnovo;
 • zna razložiti rezultate;
 • zna indekse grafično prikazati;
 • zna pravilno razložiti razliko in relativno razliko;
 • Pridobi nazorno sliko o velikosti relativnih razlik in ugotovi, da so kazalci pomembni pri analizi dinamike pojavov, pri ugotavljanju relativnih sprememb pojavov .
 • Vaje izračunavanja in prikazovanja indeksov, stopenj, razlik in interpretiranja razlik.

  Analiza podatkov v časovni in statistični vrsti.

  FREKVENČNE PORAZDELITVE

 • pozna pravila za oblikovanje razredov
 • pozna opis frekvenčnih porazdelitev
 • spozna parametre iz frekvenčnih porazdelitev
 • spozna načine grafičnega prikaza frekvenčne porazdelitve
 • spozna različne oblike frekvenčne porazdelitve
 • zna določiti ustrezno širino in število razredov
 • zna izračunati in razložiti kumulativo frekvenc, relativno frerkvenco in kumalitivo relativnih frekvenc;
 • zna izdelati histogram, poligon in strukturni krog za frekvenčno porazdelitev;
 • loči med različnimi oblikami frekvenčne porazdelitve;
 • Razvija natančnost.
 • Vaje opredeljevanja razredov.

  Reševanje nalog frekvenčne porazdelitve.

  Vaje načrtovanja grafikonov. Vaje prepoznavanja oblik frekvenčnih porazdelitev.

  SREDNJE VREDNOSTI

  Aritmetična sredina

 • spozna pomen srednjih vrednosti pri statistični analizi
 • spozna enostavno aritmetično in tehtano aritmetično sredino
 • zna izračunati aritmetično sredino iz posameznih podatkov in iz frekvenčne porazdelitve ter razložiti rezultat;
 • Razvija zavest , da je potrebno znati uporabljati analitične metode pri svojem delu.
 • Vaje izračunavanja aritmetične sredine.

  Mediana

 • spozna mediano
 • zna izračunati mediano iz posameznih podatkov in iz frekvenčne porazdelitve ter razložiti rezultat;
 • zna grafično oceniti mediano;
 • Vaje izračunavanja in grafičnega določanja mediane.

  Modus

 • spozna modus
 • zna izračunati modus iz frekvenčne porazdelitve ter razložiti rezultat;
 • zna grafično oceniti modus;
 • Vaje izračunavanja in grafičnega ocenjevanja modusa.

  Oblike frekvenčnih porazdelitev

 • spozna korelacijo med srednjimi vrednostmi in simetrijo frekvenčne porazdelitve
 • zna na osnovi srednjih vrednosti oceniti in obrazložiti simetrije
 • Harmonična sredina

 • spozna enostavno harmonično in tehtano harmonično sredino
 • zna presoditi kdaj izračunamo povprečje z aritmetično oziroma s harmonično sredino;
 • Vaje izračunavanja in harmonične sredine.

  Geometrijska sredina

 • spozna geometrijsko sredino
 • zna izračunati povprečni koeficient rasti, povprečni verižni indeks in povprečno stopnjo rasti;
 • zna pojasniti rezultate;
 • zna oceniti pojav v prihodnosti
 • Vaje izračunavanja in geometrijske sredine.

  VARIABILNOST

  Mere variabilnosti

 • spozna variacijski razmik, varianco, standardni odklon in koeficient variacije
 • zna izračunati variacijski razmik, varianco, standardni odklon in koeficient variacije;
 • zna primerjati variabilnost med dvema ali več pojavi;
 • Spozna, da je izračunavanje mer variabilnosti smiselno nadaljevanje analize srednjih vrednosti.
 • Vaje izračunavanja mer variabilnosti.

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

  Pogoj, ki ga morajo dijaki izpolnjevati za opravljanje izpita so opravljene vaje.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • zbiranje statističnih podatkov
 • prikazovanje statističnih podatkov
 • strukture
 • statistični koeficienti
 • indeksi
 • Ekonomija,

  Gospodarsko poslovanje

 • gospodarska dejavnost in gospodarski subjekti;
 • trg in konkurenca;
 • razdelitev dohodkov;
 • družbeni produkt Slovenije in njegova poraba;
 • urejanje statističnih podatkov
 • frekvenčne porazdelitve
 • relativna števila
 • srednje vrednosti
 • Poslovna informatika

 • uporaba programskega orodja Excel;
 • delo s preglednicami;
 • uporaba statističnih funkcij;
 • oblikovanje grafičnih prikazov;