POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003.

1. IME PREDMETA

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

84

56

140

Skupaj

84

56

140

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Gospodarstvo in gospodarjenje

 

 

 

 • potrebe in dobrine
 • vloga in cilji gospodarstva
 • prepoznati osnove delovanja tržnega gospodarstva;
 • doumeti ključne naloge gospodarstva in zaposlenih ljudi;
 • Razvijati motivacijo, odgovornost, vztrajnost, odločnost.
 • Najti poklicno identiteto;
 • Upoštevati poklicno etiko.
 •  

  Podjetje

   

   

   

 • osnovne značilnosti podjetja
 • organizacija ter ustanovitev podjetja
 • razumeti organizacije dela in internega delovanja poslovnega sistema;
 • Razvijati sposobnosti za sodelovanje, potrpežljivost in soodgovornost.
 • Uzaveščati relacije: človek - znanost - tehnika - delo, posameznik - podjetje – družba.
 • Ekskurzija: obisk trgovskega podjetja in industrijskega obrata.

  Projektno delo:

 • register podjetij,
 • firma,
 • ponudba izdelkov na trgu.
 • Prodajna pogodba, sklepanje, veljavnost, korespondenca in komuniciranje

   

   

   

 • pojem in načini sklepanja pogodb
 • interpretirati bistvene in nebistvene sestavine prodajne pogodbe;
 • samostojno sestaviti temeljne dopise pri nakupu in prodaji;
 • Zavedati se samostojnosti pri delu, odgovornosti, sposobnosti reševanja konfliktov.
 • Osvajati iniciativnost.
 • Imeti kooperativen odnos do sodelavcev in strank v proizvodnem in poslovnem sistemu.
 • Video delavnica: kako uspešno prodajati?

  Plačilni promet

   

   

   

 • vrste, instrumenti in izvajalci plačilnega prometa
 • izpolnjevati posamezne obrazce plačilnega prometa;
 • timsko in samostojno uporabljati posamezne instrumente v praksi: banka, pošta;
 • Razviti odgovornost, toleranco.
 • Razviti iniciativnost.
 • Projektno delo:

 • instrumenti gotovinskega plačilnega prometa,
 •  

   

 • Osvojiti sposobnost delovanja v konfliktnih situacijah, življenjsko zrelost.
 • Upoštevati poklicno identiteto in poklicno etiko.
 • instrumenti negotovinskega plačilnega prometa,
 • instrumenti polgotovinskega plačilnega prometa.
 • Trgovina - notranja, zunanja in posredniki

   

   

   

 • pojem, značilnosti in pomen trgovine za nacionalno ekonomijo
 • razlikovati pomen in značilnosti posameznih trgovinskih dejavnosti;
 • tehnike dela v podjetju: nakup, prodaja, izvoz-uvoz, zastopanje, komisijska trgovina;
 • Razviti odgovornost.
 • Najti možnosti za delovno kariero.
 • Ugotoviti poklicno identiteto.
 • Motivacija za samoizobraževanje.
 • Video delavnica.

  Organizacija poslovnega procesa v trgovinskem podjetju.

  Storitvene dejavnosti, bančništvo, zavarovanje, transport, turizem in gostinstvo

   

   

   

 • osnove in zakonitosti delovanja terciarnih dejavnosti
 • usposobiti za opravljanje temeljnih pasivnih, aktivnih bančnih poslov, sestavljanje zavarovalnih polic ter tovornih listov;
 • navezovati poslovne stike med zaposlenimi v teh storitvenih dejavnostih;
 • projektno delo, igra vlog;
 • Razviti zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela oziroma Storitve.
 • Upoštevati pravila vedenja v delovnem okolju.
 • Razvijati kooperativen odnos do sodelavcev in strank v storitvenih dejavnostih.
 • Vaje:

 • vrste transporta,
 • zavarovalna pogodba,
 • ponudba v turizmu.
 • Marketing

   

   

   

 • pojem ter cilji trženja kot poslovne funkcije
 • opisati instrumente
 • doumeti učinke marketinške politike na poslovanje podjetja;
 • biti sposoben ekonomsko smotrno ukrepati in uporabiti tudi znanja, pridobljena pri drugih strokovnih predmetih;
 • voditi diskusije, sestaviti projektno delo;
 • upoštevati integralno izobraževanje;
 • Zavedati se potrebne motivacije, odgovornosti.
 • Delovati v konfliktnih situacijah,
 • Povezovati teorijo in prakso.
 • Spoznavati metode reševanja praktičnih problemov.
 • Vaje: instrumenti marketing mixa.

  Menedžment

   

   

   

 • osnove dobrega vodenja podjetja
 • ugotoviti osnovne veščine nastopanja in sporazumevanja;
 • znati voditi sestanek;
 • Usposobiti za samostojno reševanje problemov.
 • Razviti spoznavne procese in sposobnosti.
 • Spoznati metode reševanja praktičnih problemov.
 • Vaje: metode sodobnega menedžmenta.

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

  Pogoj, ki ga morajo dijaki izpolnjevati za opravljanje izpita so opravljene vaje.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • gospodarstvo in gospodarjenje
 • podjetje
 • prodajna pogodba, sklepanje, veljavnost, korespondenca in komuniciranje
 • plačilni promet
 • trgovina - notranja, zunanja in posredniki
 • storitvene dejavnosti, bančništvo, zavarovanje, transport, turizem
 • marketing
 • menedžment
 • Praktično izobraževanje
 • auto-text oziroma samobesedilo ter izdelava prošenj in življenjepisa;
 • oblikovanje poslovnih dopisov,
 • funkcije podjetja - priprava dela,
 • sekretariat (tajništvo),
 • kadrovska služba;
 • finančno - računovodska služba;
 • nabava;
 • prodaja;
 • sporazumevanje;
 • razvijanje sposobnosti za povezanost z drugimi člani tima;
 • podjetje
 • prodajna pogodba, sklepanje, veljavnost, korespondenca in komuniciranje
 • plačilni promet
 • trgovina - notranja, zunanja in posredniki
 • marketing
 • Računovodstvo
 • ekonomske kategorije, ki jih spremlja in proučuje računovodstvo;
 • knjiženje poslovnih sprememb;
 • terjatve in obveznosti;
 • osnovna sredstva;
 • material;
 • drobni inventar;
 • stroški dela;
 • materialni in nematerialni stroški;
 • prodaja proizvodov, blaga in storitev;
 • prodajna pogodba, sklepanje, veljavnost, korespondenca in komuniciranje
 • plačilni promet
 • trgovina - notranja, zunanja in posredniki
 • Poslovna matematika Statistika
 • verižni račun;
 • kalkulacije;
 • obrestni in obrestno obrestni račun;
 • gospodarstvo in gospodarjenje
 • Ekonomija
 • produkcija kot tehnični in družbeni proces;
 • trg in konkurenca;
 • potrošnja;