POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003.

1. IME PREDMETA

EKONOMIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

56

56

112

skupaj

56

56

112

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Ekonomija je temeljni ekonomski predmet. Pri predmetu se dijaki usposobijo, za:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

EKONOMSKI PROBLEM IN GOSPODARJENJE

 

 

 

 • ekonomski problem z vidika posameznika (gospodinjstva) in družbe
 • problem relativne redkosti dobrin in pomen gospodarjenja
 • temeljna ekonomska vprašanja vsake družbe
 • ekonomski krožni tok
 • razlike med ekonomskimi sistemi v svetu
 • temeljna logika ekonomskega koordinacijskega mehanizma
 • razpravljati o temeljnih ekonomskih vprašanjih;
 • opisati proces materialne reprodukcije in ekonomski krožni tok;
 • prepoznati različne ekonomske koordinacijske mehanizme;
 • razumeti in ilustrirati ekonomski problem, krožni tok in sisteme na primerih;

Oblikovati in razvijati ekonomsko logiko racionalne izbire in smotrnega ekonomskega ravnanja v družbi.

Ugotavljati pomen sodelovanja med ljudmi za dvig kakovosti življenja v družbi.

Razvijati ustrezen odnos do skupnega življenjskega prostora.

Izpopolniti se za timsko delo in sprejemanje argumentov drugih.

Vaje:

 • ekonomski problem,
 • ekonomski krožni tok
 • ekonomski sistem.

GOSPODARSKA DEJAVNOST IN GOSPODARSKI OSEBKI

 

 

 

 • vrste potreb
 • razlika med dobrinami, proizvodi in blagom
  vrste dobrin
 • pojem koristnosti in možnosti odločanja posameznika pri nakupih
 • elementi, ki vplivajo na proračun gospodinjstva
 • razvijati sposobnost ločiti različne vrste potreb in vrste dobrin, s katerimi potrebe zadovoljujemo;
 • razložiti, zakaj pride do vedno manjše mejne koristnosti;
 • sestaviti in analizirati družinski proračun;

Oblikovati in razviti ekonomsko logiko racionalnega ekonomskega odločanja v družini.

Vaje:

 • ugotavljanje premika premice cene z računskimi primeri,
 • praktični primer sestave družinskega proračuna.

PROIZVODNJA KOT TEHNIČNI IN DRUŽBENI PROCES

 

 

 

 • pojem proizvodnje
 • faze gospodarskega procesa in njihova povezanost
 • proizvodni dejavniki
 • pojem kapitala
 • organizacijska struktura gospodarstva
 • delniške družbe in korporacije
 • merila uspešnega poslovanja
 • pridobiti sposobnost razumevanja medsebojne odvisnosti faz gospodarskega procesa in problemov proizvodnje kot tehničnega in družbenega procesa;
 • ugotoviti pomen kapitala in znanja za tehnološki razvoj in gospodarsko rast;
 • ločevati med različnimi vrstami podjetij in ugotoviti njihove prednosti in slabosti
 • analizirati prednosti delniških družb pred individualnimi podjetji

Pridobiti sposobnosti za kakovostno sodelovanje v procesih odločanja v fazi proizvodnje v vlogi proizvajalcev ali posameznikov.

Vaje:

 • primeri izračuna ekonomičnosti, produktivnosti dela, rentabilnosti,
 • primeri analize vrst podjetij,
 • alternativne možnosti proizvodnje in proizvodna izbira
 • vrste stroškov
 • pojasniti problem proizvodne izbire;
 • uporabiti merila uspešnega poslovanja;
 • opredeliti in narisati krivulje tipičnih stroškov;

Motivirati za poglabljanje in nadaljnje širjenje znanj na tem področju.

Vzpodbuditi interes za povečanje proizvodne dejavnosti in gospodarnosti.

Razviti podjetniški interes.

 • analiza konkretnih primerov alternativnih možnosti proizvodne izbire,

TRG IN KONKURENCA

 

 

 

 • pojem trga in tržnega gospodarstva
 • temeljne kategorije trga: ponudba, povpraševanje, konkurenca, tržno ravnotežje
 • pojem in vrste cenovne elastičnosti povpraševanja
 • pojem in vrste nepopolne konkurence
 • pridobivati sposobnost razumevanja dogajanj na različnih vrstah trgov in
 • povpraševalcev na različnih primerih;
 • razumeti delovanje konkurence in vzpostavitve mehanizma normalne cene;
 • pojasniti obnašanje ponudnikov in
 • izračunati koeficient elastičnosti;
 • ob primerih različnih dobrin pojasniti cenovne elastičnosti povpraševanja
 • poiskati primere posameznih stopenj in oblik konkurence v sodobnem slovenskem gospodarstvu
 • razumeti učinke monopolov
 • razumeti in znati pojasnite pozitivne in negativne učinke trga

V okviru delovanja tržnega mehanizma razumeti delovanje podjetja in ravnanje gospodinjstev.

Motivirati za nadaljnje usposabljanje na tem področju.

Oblikovati in pojasniti svoja mnenja in stališča o dogajanjih na trgu.

Zavedati se pomena podjetništva za razvoj gospodarstva.

Vaje:

 • analiza trgov in konkurence na konkretnih primerih,
 • na konkretnih primerih povpraševanja v Sloveniji pojasniti odločitve kupcev,
 • na primerih izbranih podjetij pojasniti obnašanje ponudnikov,
 • risanje krivulj ponudbe, povpraševanja, diagrama tržnega ravnotežja,
 • sestavljanje lestvice lastnega povpraševanje po konkretnih dobrinah, risanje diagrama,
 • izračun koeficientov cenovne elastičnosti.

RAZDELITEV DOHODKOV

 

 

 

 • pomen in vrste razdelitve v reprodukcijskem procesu
 • razdelitev dohodka v podjetju
 • pojem in vrste mezd
 • delovanje trga delovne sile
 • vloga sindikatov pri oblikovanju mezde
 • pojem in vrste dobička, obresti in obrestne mere
 • pridobiti sposobnost razumeti pomen razdelitve v družbi;
 • razumeti vlogo obresti in obrestne mere;
 • razumeti dogajanja na trgu delovne sile;
 • ugotoviti pomen dobička in njegove višine za podjetje in družbo;
 • sposobnost izračunati obrestno mero, profitno mero;

Razvijati sposobnost za sodelovanje v procesih odločanja o vprašanjih razdelitve.

Zavedati se pomena izobrazbe.

Razvijati občutek za socialno pravičnost v družbi

Reševati socialna vprašanja v družbi.

Vaje:

 • analiza konkretnih primerov dobička – izgube,
 • pomen razdelitve plač za poslovanje podjetja,
 • pomen mezde kot vira dohodkov posameznika,
 • analiza primerov boja sindikatov za višje mezde,
 • problematika dobička in njegove razdelitve na konkretnih primerih - ugotovitve in poročanje,
 • izračun obresti in obrestne mere-

POTROŠNJA

 

 

 

 • pojem in vrste potrošnje
 • pojem države blaginje
 • vzroki za krizo države blaginje
 • razumeti vpliv različnih vrst potrošnje na kvaliteto življenja v družbi;
 • razvijati sposobnost razumeti odločitve o vrsti, obsegu, strukturi in načinu financiranja potrošnje;
 • razumeti in vrednotiti presežek oziroma primanjkljaj v proračunu javnega sektorja

Razviti logiko racionalnega ekonomskega ravnanja - trošenja v družbi.

Vaje:

 • analiza konkretnih primerov osebne potrošnje in družinskega proračuna,
 • analiza odločitev parlamenta o javni porabi in proračunu javnega sektorja
 • ugotavljanje konkretne višine izdatkov proračuna javnega sektorja Slovenije za različne namene.
 • analiza prihodkov javnega sektorja,
 • analiza in razprava o proračunu v Sloveniji.

DENAR IN KREDIT

 

 

 

 • funkcije denarja
 • Razumeti pojavne oblike in vzroke inflacije in deflacije
 • Znati s skico ponazoriti inflacijo in deflacijo

Razvijati čut za vrednotenje denarja.

 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD SLOVENIJE IN UPORABA LE-TEGA

 

 

 

 • pojem BDP in razlikovanje med potencialnim in dejanskim BDP
 • raven razvitosti Slovenije
 • možnost razvoja Slovenije - dejavniki gospodarske rasti Slovenije
 • rast BDP Slovenije in sestava BDP v Sloveniji
 • značilnosti uporabe BDP v Sloveniji
 • dejavniki vključevanja Slovenije v svetovno trgovino
 • najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Slovenije
 • pridobivati sposobnosti za razumevanje dogajanj v slovenski družbi;
 • pridobivati spretnosti branja statističnih tabel, grafov, podatkov;
 • razumeti pomen in nujnost globalizacije poslovanja
 • razumeti pomen presežka oziroma primanjkljaja v plačilni bilanci Slovenije
 • ovrednotiti zunanji dolg Slovenije

Razviti razumevanje ekonomskih problemov v slovenski družbi in ustvariti interes za temeljitejše nadaljnje usposabljanje.

Razviti interes za sodelovanje in prizadevanje ljudi za dvig kvalitete življenja v Sloveniji.

Spoznati pomen vključevanja slovenskih podjetij v mednarodne tokove.

Razvijati občutek povezanosti z drugimi državami.
Razvijati čut odgovornosti za okolje in pozitiven odnos do naravnega bogastva.

Vaje:

 • komentiranje konkretnih podatkov o nominalnem in realnem BDP,
 • primerjava BDP Slovenije z drugimi evropskimi državami,
 • analiza problematike investicij v Sloveniji,

EKONOMSKA POLITIKA

 

 

 

 • pojem, nosilci, cilji in instrumenti ekonomske politike
 • pojem fiskalne, denarne politike in politike ekonomskih odnosov s tujino
 • pridobiti sposobnosti razumevanja ter vrednotenja značilnosti in problemov ekonomske politike v Sloveniji;
 • razumevati vzročno posledične zveze med posameznimi makroekonomskimi agregati;

Razviti skrb za sodelovanje in prizadevanje vseh subjektov za dvig kvalitete življenja v Sloveniji.

Vaje:

 • analiza aktualnih dogajanj v Sloveniji,
 • analiza ekonomske politike v Sloveniji.

SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA

Razumeti pozitivne in negativne posledice vključitve Slovenije v EU

Spozna pomen vključevanja Slovenije v mednarodne ekonomske tokove in integracije.

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Znanje se preverja in ocenjuje:

Pogoj, ki ga morajo dijaki izpolnjevati za opravljanje izpita so opravljene vaje.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • ekonomski problem in gospodarjenje
 • gospodarska dejavnost in gospodarski osebki
 • trg in konkurenca
 • potrošnja

Praktično izobraževanje

 • nabava;
 • prodaja;
 • proizvodnja kot tehnični in družbeni proces
 • trg in konkurenca
 • potrošnja

Gospodarsko poslovanje

 • gospodarstvo in gospodarjenje;
 • proizvodna kot tehnični in družbeni proces
 • razdelitev dohodkov
 • potrošnja

Računovodstvo

 • ekonomske kategorije, ki jih spremlja in proučuje računovodstvo;
 • medsebojna povezanost ekonomskih kategorij;
 • stroški;
 • ugotavljanje poslovnega izida;
 • gospodarska dejavnost in gospodarski osebki
 • trg in konkurenca
 • razdelitev dohodkov
 • bruto domači proizvod Slovenije in uporaba le-tega

Poslovna matematika, Statistika

 • obrestni in obrestno obrestni račun;
 • prikazovanje statističnih podatkov;
 • strukture;
 • statistični koeficienti
 • indeksi;