A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega  programa: STEKLAR
1.2. naziv poklicne izobrazbe: steklar/ steklarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1 Izobraževanje traja tri leta.
3.2 Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek
oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Družboslovje

x

 

 

 

P6

Naravoslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Osnove steklarstva

x

 

 

 

M2

Snovanje steklarskih izdelkov

x

 

 

praktične naloge

M3

Vroče steklo

 

 

x

 

M4

Hladno steklo

 

 

x

 

M5

Oblikovanje vročega stekla

 

 

x

 

M6

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom

 

 

x

 

M7

Dekoriranje stekla

 

 

x

 

M8

Stavbno steklarstvo

 

 

x

 

M9

Steklarske storitve

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Steklopihalec/ steklopihalka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Steklopihalec/ steklopihalka pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M5

Vroče steklo

Strokovni modul v celoti

13

M7

Oblikovanje vročega stekla

Strokovni modul v celoti

12

M8

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom

Strokovni modul v celoti

4

7.2. Steklobrusilec/ steklobrusilka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Steklobrusilec/ steklobrusilka pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Hladno steklo

Elementi in tehnike brušenja stekla

4

M9

Dekoriranje stekla

Brušenje stekla

4

7. 3. Stekloslikar/ stekloslikarka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Stekloslikar/ stekloslikarka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modula/ov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Hladno steklo

Elementi in tehnike slikanja na steklo

4

M9

Dekoriranje stekla

Slikanje na steklo

4

7.4. Stavbni steklar/ stavbna steklarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Stavbni steklar/ stavbna steklarka pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Hladno steklo

Tehnike obdelovanja ravnega stekla

4

M10

Stavbno steklarstvo

Strokovni modul v celoti

4

M11

Steklarske storitve

Strokovni modul v celoti

4