SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Dodatne informacije posredujejo ustrezne predmetne komisije Zavoda RS za šolstvo www.zrss.si

ZAP.ŠT.

NAZIV PREDMETA

Število ur

OPOMBA

1

TUJI JEZIK

164

 

2

DRUGI TUJI JEZIK

30 do 270

 

3

ITALIJANŠČINA

do 408

kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

4

DRUŽBOSLOVJE

132

 

5

DRUŽBOSLOVJE

132

prilagoditev za šole z italijanskim učnim jezikom

6

DRUŽBOSLOVJE

132

za dvojezične (DV) programe srednjega poklicnega izobraževanja

7

MATEMATIKA

213

 

8

NARAVOSLOVJE

132

 

9

SLOVENŠČINA

213

 

10

SLOVENŠČINA

312

prilagojen katalog  znanja za gluhe in naglušne

11

SLOVENŠČINA

214

SPI; drugi jezik

12

ŠPORTNA VZGOJA

164

 

13

UMETNOST

35

 

  IZPITNI KATALOG

1

SLOVENŠČINA