VIRI

 1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08);

 2. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06);

 3. Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo);

 4. Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo);

 5. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 35/01);

 6. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo)

 7. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (1996 - 2008);

 8. Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. l. RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 50/06, 136/06, 31/07, 85/07 in 17/ 08);

 9. Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana 1997;

 10. Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 30.11.2001), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana 2001;

 11. Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov (Ur. l. RS št. 45/97, 49/97, 54/98, 69/98, 1/00, 5/00, 35/00, 44/00, 78/00, 111/00, 12/01, 6/02 in 23/02) in pravilniki o sprejemu izobraževalnih programov (Ur. l. RS, št 52/03, 79/03, 131/03, 73/04, 75/04, 104/04, 63/05, 82/06, 55/07, 53/ 08 in 85/08);

 12. Odredbe o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 51/98, 67/00,12/01 in 23/02);

 13. Pravilniki o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 79/ 03, 75/04, 63/05, 82/06, 55/07 in 85/08);

 14. Pravilnik o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/99, 77/00, 10/04,  72/07);

 15. Pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 3/00, 22/00, 51/00, 64/00, 77/00, 8/01, 69/01, 45/03, 83/03, 57/04, 35/06, 76/06, 99/06, 118/06, 42/07 in  74/07);

 16. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Ur. l. RS, št. 74/02, 72/04 in 72/07);

 17. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov (Ur. l. RS, št. 76/03, 78/04, 100/07 in 67/ 08);

 18. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 76/03, 78/04, 85/06, 100/07 in 67/ 08);

 19. Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 85/03, 103/07 in 67/08);

 20. Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Ur. l. RS, št. 85/03, 100/07 in 67/08);

 21. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 59/07 in 70/08);

 22. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 76/05);

 23. Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 78/07 in 8/ 08)

 24. Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature (Ur. l. RS, št. 67/04);

 25. Pravilnik o zaključnem izpitu (Ur. l. RS, št. 56/08);

 26. Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 99/01, 15/03 - ZMat, 79/06 - ZPSI-1);

 27. Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/ 08);

 28. Pravilnik o splošni  maturi (Ur. l. RS, št. 29/ 08);

 29. Pravilnik o načinu izvajanje mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 6/06, 17/06 in 38/07);

 30. Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih (Ur. l. RS, št. 15/99);

 31. Pravilnik o mojstrskih izpitih (Ur. l. RS, št. 101/04);

 32. Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 78/07);

 33. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l. RS, št. 13/03);