KATALOG ZNANJA

ANGLEŠČINA 2. tuji jezik 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

280 ur

Določil SSRSSI na 29. seji, 8. 7. 1999

 

 

VSEBINA

1. Opredelitev predmeta

2. Število ur v posameznih letnikih

3. Usmerjevalni  cilji

4. Operativni cilji

4.1. Poslušanje  in slušno razumevanje

4.2. Govorno sporočanje

4.3. Branje  in  bralno razumevanje

4.4. Pisanje  in  pisno sporočanje

4.5. Jezikovne  sposobnosti

4.5.1. Jezikovne sposobnosti in jezikovna sredstva

4.5.2. Sporočilni nameni

5. Teme

6. Standardi znanja

7. Didaktična priporočila

7.1. Učni stili in učni pripomočki

7.2. Dejavnosti

7.3. Jezikovne sposobnosti

7.4. Besedišče

7.5. Poslušanje in slušno razumevanje

7.6. Govorno sporočanje

7.7. Branje in bralno razumevanje

7.8. Pisanje in pisno sporočanje

8. Preverjanje in ocenjevanje znanja

8.1. Preverjanje znanja

8.2. Ocenjevanje znanja

1. OPREDELITEV PREDMETA

Angleščina je za slovenske dijake tuj jezik. Kot eden izmed obveznih tujih jezikov je sestavina obveznega splošno izobraževalnega programa na osnovnošolski in srednješolski stopnji. Za dijake v srednjem strokovnem izobraževanju je angleščina prvi tuji jezik, v posameznih programih pa tudi drugi tuji jezik.

Dijaki usvajajo jezikovno znanje in razvijajo jezikovne sposobnosti, ki so pomembne zaradi neposredne uporabnosti pri njihovem poklicnem delu in stalnem strokovnem spopolnjevanju ali pri nadaljnjem študiju in samostojni uporabi tuje strokovne literature. Dijaki razvijajo tudi širšo medkulturno komunikacijsko sposobnost in primerjalno spoznavajo pomenotvorne in sporočevalne možnosti  treh jezikovnih sistemov. Hkrati primerjalno spoznavajo svojo komunikacijsko sposobnost v slovenščini, poglabljajo razumevanje slovenščine in ugotavljajo njen pomen za svojo identiteto in kulturo.  S spoznavanjem podobnosti  in razlik med obema jezikovnima sistemoma  in rabama razvijajo svojo jezikovno zavest in medkulturno védenje. Ob tem razvijajo pozitiven odnos do materinščine in do tujih jezikov, strpnost in razumevanje govorcev tujih jezikov,  njihove kulture in njenih posebnosti na temelju medkulturnega spoznavanja in medsebojnega spoštovanja.

Pouk angleščine poleg že na prvi pogled očitnih uporabnih značilnosti neposredno prispeva tudi k spoznavnemu razvoju dijakov s širjenjem njihove vednosti o možnostih jezikovnega sporazumevanja, o jezikovnih sistemih in o njihovi kulturni določenosti s perspektive tujega jezika in tujih kultur.

Učenje angleščine prispeva tudi k  humanističnemu razvoju dijakov, saj jim omogoča neposreden stik z drugimi ljudmi in njihovimi kulturami. Kot most do drugih kultur in izziv za  razumevanje in spoštovanje njihove drugačnosti pouk angleščine prispeva tudi k osebnostnemu razvoju, z izpostavljanjem in primerjanjem teh razlik  pa krepi  dijakovo narodno  identiteto. Z navajanjem na jezikovno interakcijo razvija tudi njihove sposobnosti navezovanja osebnih, družbenih in  medkulturnih stikov.

Učni program angleščine kot drugega tujega jezika je zasnovan za začetno učenje angleščine tako,  da pomeni samostojno, zaključeno celoto, ki je hkrati lahko tudi osnova za nadaljevalno učenje angleščine ali za uporabo v poklicnem in zasebnem življenju.

 

Razvijanje komunikacijske sposobnosti vseskozi poteka v povezavi z učenjem prvega tujega jezika. Učenje angleščine se izrazito navezuje na prvi tuji jezik in zato začetno usvajanje poteka hitreje kot pri prvem tujem jeziku.

V vseh štirih letih, predvsem pa v zaključnem letniku, dijaki razvijajo tudi jezik stroke kot nadgradnjo splošnega jezika, ki se od njega ne ločuje, temveč se z njim  neprestano prepleta. Tako dijaki spoznavajo, kako se angleški jezik, njim bolj ali manj že znane jezikovne strukture in zakonitosti z vključevanjem strokovnega izrazja, uporablja v resničnih situacijah v njihovi stroki in hkrati razvijajo ustrezne sposobnosti in naravnanosti za uspešno uporabo jezika v okoliščinah rabe v poklicnem življenju.

2. ŠTEVILO UR V POSAMEZNIH LETNIKIH

Število ur pouka angleščine kot drugega tujega jezika je po predmetniku za srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje tako:

Letnik

Št. ur tedensko

Št. ur v letniku

1.

2

70

2.

2

70

3.

2

70

4.

2

68

Skupno število ur v vseh letnikih                                         278

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki razvijajo celostno  sposobnost za medkulturne in medjezikovne komunikacije s pomočjo angleščine. Na različnih ravneh pouka razvijajo stopnji primerne sestavine vseh jezikovnih zmožnosti: slušne, govorne, bralne in pisne. Tako se sistematično usposabljajo  za govorne in pisne stike z govorci angleščine, za  samostojno uporabo angleščine za pridobivanje podatkov iz pisnih in drugih virov ter hkrati spoznavajo kulture in dosežke angleško govorečih skupnosti in drugih uporabnikov mednarodne angleščine.

Dijaki v programu učenja angleščine kot drugega tujega jezika pričenjajo spoznavati  jezikovne in pragmatične zakonitosti angleščine ter razvijajo naslednje sposobnosti:

1.  j e z i k o v n o  z n a n j e   in   s p o s o b n o s t 

 • spoznavajo osnovni sistem angleščine na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski ravni

 • razvijajo jezikovne sposobnosti za uspešno razumevanje in oblikovanje govornih in pisnih besedil

  + Operativni cilji: Jezikovne sposobnosti in sredstva,  Didaktična priporočila: Jezikovne sposobnosti, Besedišče

  2.  s o c i o l i n g v i s t i č n o    s p o s o b n o s  t

 • razvijajo sposobnosti razumevanja besedil  glede na sporočilni namen, sobesedilo in        

  okoliščine sporazumevanja

 • razvijajo ustrezne načine besednega sporazumevanja in nebesednega odzivanja

   

  + Didaktična priporočila: vse zmožnosti (Poslušanje in slušno razumevanje, Branje in bralno razumevanje, Govorno sporočanje, Pisno sporočanje), Jezikovne sposobnosti in sredstva

   

  3.  d i s k u r z n o  s p o s o b n o s  t

 • razvijajo ustrezne strategije za razumevanje in za tvorjenje govornih in  pisnih  besedil

   

  + Operativni cilji: vse zmožnosti in Didaktična priporočila: vse zmožnosti

   

  4.  s t r a t e š k o   s p o s o b n o s t

  razvijajo  sposobnost  prilagajanja, podajanja in utemeljevanja svojih sporočil pri nesporazumih  ter sposobnost upoštevanja sogovornikov in konvencij

  + Operativni cilji, Didaktična priporočila: Govorno sporazumevanje

   

  5.  d r u ž b e n o  k u l t u r n o  s p o s o b n o s t

 • širijo svojo komunikacijsko sposobnost preko meja materinščine

 • spoznavajo angleško govoreče kulture in jih primerjajo  s svojo ter na tem temelju uravnavajo svoja sporočila

  + Teme, Operativni cilji: vse zmožnosti, Sporočilni nameni; Didaktična priporočila

   

  6.  s t r a t e g i j e  s a m o s t o j n e g a  u č e n j a:

 • uporabljajo  različne vire, bodisi tiskane ali na elektronskih medijih,  še zlasti

  þ dvojezične in ustrezne enojezične slovarje

  þ učbenike in druge splošne in strokovne priročnike

  þ računalniško programsko opremo

 • razvijajo:

  þ sposobnost samostojnega branja besedil

  þ strategije zapisovanja, izpisovanja

  þ tehnike samostojnega učenja

  þ sposobnosti samostojnega zbiranja in urejanja podatkov ter analize in sinteze

  þ sposobnost ustvarjalnega mišljenja in dela

 • spoznavajo pomen jezikovnega znanja in njegovega ohranjanja.

  + Operativni cilji: vse zmožnosti, Didaktična priporočila: Učni stili in pripomočki

  Dijaki usvajajo jezik stroke glede na zahtevnostno raven svojega programa. V srednješolskih programih dijaki pri pouku drugega tujega jezika usvajajo to poteka v manj zahtevnem kontekstu, ki se nanaša na stroko, pri čemer povezujejo znanje jezika z znanjem stroke in svojimi spretnostmi. Na ta način dijaki čim bolj praktično usvajajo jezikovno znanje in razvijajo sposobnosti, ki so potrebne za njihovo bodoče področje dela ali nadaljnjega študija, med drugim:

  h   sposobnosti za vzpostavljanje in ohranjanje stikov z angleško govorečimi partnerji, strankami kolegi, ipd.

  h   sposobnosti za učinkovito govorno in pisno ter nebesedno sporazumevanje v poklicnem kontekstu

  h   sposobnosti za uporabo priročnikov, računalniškega programskega orodja itd. za podporo sporazumevanju v angleščini

  h   urejenost, samoiniciativnost, ustvarjalnost, sposobnost konstruktivno sodelovati z drugimi  in delati v timu

  h   prevzemanje odgovornosti za lastno osebno in  strokovno (mdr. tudi jezikovno) rast.

  + Operativni cilji; Teme;  Materialni pogoji

  4.

  4. OPERATIVNI CILJI

  Cilji, navedeni v nadaljevanju besedila, opredeljujejo, kaj naj bi bili dijaki sposobni napraviti ob koncu izobraževanja v programu. Učitelji pa opredelijo tudi vmesne cilje in na njihovi osnovi se ugotavlja napredek dijakov.

  Naštete cilje dijaki dosegajo s pomočjo številnih dejavnosti in ob poslušanju različnih vrst besedil. V vsakem podpoglavju so naštetih primeri vrst besedil in dejavnosti, ki naj bi učiteljev ne omejevale, pač pa spodbujale njihovo samostojnost in ustvarjalnost. Tiste besedila in dejavnosti, za katere sodimo, da še posebej razvijajo jezik, ki je potreben v stroki, so podčrtane.

  + Teme; Materialni pogoji: učilnica in oprema, učna gradiva

       Preverjanje in ocenjevanje znanja

  4.1. Poslušanje in slušno razumevanje

  Slušne sposobnosti - cilji

  Dijaki

  •   razčlenjujejo govor v smiselne sklope in ustrezno interpretirajo ritem, naglas, poudarek in intonacijo,
  •   sklepajo o vsebini  poslušanega besedila na podlagi naslova, naslovne vrstice,  slike ipd. in jo napovejo,
  •   razumejo bistvo govornega besedila in se nanj ustrezno odzovejo,
  •   razumejo določene informacije,
  •   prepoznajo okoliščine sporazumevanja in razpoloženje govorcev.

  Vrste slušnih besedil

  (viri: medosebna komunikacija, telefon, video in avdio posnetki, radio, TV, multimedijska gradiva itd.)

 • dialog, intervju, pogovor več oseb

 • sporočila, poročila, novice, vremenska napoved

 • opis, npr.  oseb, poti, dejavnosti  (v zvezi s prostim časom, šolo in tudi poklicno usmeritvijo)

 • predstavitev, npr. izdelkov, postopkov, storitev

 • različne zvrsti glasbe z besedili

 • zgodbe, šale ipd.

  Dejavnosti, povezane s poslušanjem

 • odgovarjanje s kratkimi odgovori

 • izbirni tipi nalog

 • naloge povezovanja, prav/narobe

 • razvrščanje podatkov, slik

 • razumevanje / upoštevanje navodil (npr. iskanje poti, oseb, označevanje predmetov, opisovanje postopkov  po navodilih)

 • dopolnjevanje besedil, preglednic

 • pisanje kratkih sporočil, zapiskov

 • itd.

  + Operativni cilji: Jezikovne sposobnosti in sredstva; Didaktična priporočila: Dejavnosti, Poslušanje in slušno razumevanje 

  4.2 Govorno sporočanje

  Govorne sposobnosti - cilji

  Dijaki:

  •   razumljivo izgovarjajo in naglašajo ter uporabljajo stavčno intonacijo,
  •   predstavljajo  osebe, družino, prijatelje,
   predstavljajo svoje delo in strokovno področje,
  •   poročajo  o dejavnostih in dogodkih v različnih časovnih obdobjih,
  •   pripovedujejo o izkušnjah, okolju in  svojem delu na določenem strokovnem področju,
  •   izmenjujejo mnenja, povzemajo besedila,
  •   se vključujejo v razgovor in se spontano odzivajo ter uporabljajo komunikacijske strategije.

  Vrste govornih besedil

  (neposredno medosebno sporazumevanje, telefon, telefonska tajnica, multimedijska sredstva)

 • pogovor (dialog) v zasebnem in poklicnem življenjusporočilo, navodila, informacije

 • poročilo, komentar, opis

 • priložnostni nagovor

 • spontana reakcija, mnenje

 • strokovno besedilo (npr. predstavitev postopka, izdelka, storitve)

 • pesmi ipd.

  Dejavnosti, povezane z govorom

 • postavljanje vprašanj in odgovori na vprašanja

 • igranje vlog, simulacije (npr. pogovor po telefonu)

 • intervju, izmenjava informacij

 • reševanje problemov

 • izražanje mnenja, utemeljevanje

 • predstavitev projektnega dela

 • igranje, petje

 • itd.

  + Operativni cilji: Jezikovne sposobnosti in sredstva, Didaktična priporočila: Govorno sporočanje 

  4.3 Branje in bralno razumevanje

  Bralne sposobnosti - cilji

  Dijaki:

  •   ločijo med govorno in pisno podobo angleščine (branje),
  •   sklepajo o vsebini  besedila na podlagi naslova in obbesedilnih prvin ter jo napovedujejo,
  •   ugotovijo pomen novih besed glede na sobesedilo,
  •   razumejo bistvo  besedila,
  •   poiščejo določene informacije v besedilu,
  •   razumejo pomembne podrobnosti v besedilu,
  •   prepoznajo in primerjajo različne vrste besedil  in  njihove osnovne značilnosti/zakonitosti,
  •   povzemajo osrednje misli besedila,
  •   prepoznavajo sporočilni namen.

  Vrste besedil

 • kratki članki: časopisni, poljudnoznanstveni

 • strokovna besedila, prospekti, katalogi, plakati

 • zgodbe, šale, stripi, odlomki, pesmi

 • diagrami, preglednice

 • elektronska pošta, besedila na internetu

 • razglednice, pisma - zasebna, uradna

 • zapiski, zapisniki, sporočila, navodila, oznake, recepti, opozorila

 • obvestila, reklame, sporedi (radio, TV)

 • opisi oseb, svojega strokovnega področja in dela,  krajev, dežel

 • življenjepisi

 • ipd.

  Dejavnosti, povezane z branjem

 • postavljanje vprašanj in odgovori na vprašanja

 • vaje izbirnega tipa; prav/narobe/ni v besedilu

 • urejanje in razvrščanje podatkov ali (delov) besedil

 • dopolnjevanje, povezovanje stavkov / odstavkov

 • upoštevanje navodil, reševanje problemov

 • povzemanje vsebine (pisno ali govorno)

 • nebesedno izražanje (npr. telesni odziv, risanje ipd.)

 • nizanje pomembnih dogodkov

 • napovedovanje dogodkov/zaporedij  v besedilu

 • itd.

   

  + Operativni cilji: Jezikovne sposobnosti in sredstva, Didaktična priporočila: Branje in bralno razumevanje

  4.4 Pisanje in pisno sporočanje

  Pisne sposobnosti - cilji

  Dijaki:

  •   razlikujejo med pisno in govorno angleščino (zapis),
  •   ustrezno zapišejo besedilo (prepis, narek),
  •   tvorijo pisna besedila po modelih ali z iztočnicami,
  •   uporabljajo osnove ustvarjanja koherentnih besedil,
  •   razlikujejo med uradnimi in neuradnimi besedili,
  •   ustrezno oblikujejo svoje pisne  izdelke.

  Vrste besedil

 • zapiski, zapisnik (memo) dnevnik, intervju, opombe, povzetki

 • razglednica, zasebno pismo

 • navodila, obvestila,  reklame, oglasi

 • izkustveno (pripovedno) besedilo

 • lasten življenjepis (CV)

 • obrazci, preglednice, grafi, telegrami, telefaksi, elektronska pošta

 • uradno pismo, npr.  prošnja, zahvala, pritožba, povabilo, ponudba, poizvedovanje ipd.

  Dejavnosti, povezane s pisanjem

 • vprašanja in odgovori

 • dopolnjevanje  in ustvarjalno dokončanje pisnih besedil

 • urejanje zamenjanih delov besedil

 • tvorjenje in oblikovanje pisnih besedil po vzorcih ali  z iztočnicami, npr.  razširjanje zapiskov ali miselnih vzorcev v besedilo

 • itd.

  + Operativni cilji: Jezikovne sposobnosti in sredstva, Didaktična priporočila: Pisanje in pisno sporočanje

  4.5 Jezikovne sposobnosti

  V tem poglavju so navedena jezikovna izrazna sredstva, ki jih pridobivajo dijaki pri pouku angleščine. Poudarek je na jezikovni rabi (zato sposobnosti), in ne na obliki oziroma strukturi.

  V krepkem tisku je navedena tista jezikovna raba, ki naj jo dijaki obvladajo na receptivni ravni (razumevanje) in na produktivni ravni (to je  v govornem in pisnem sporočanju ) brez večjih pomanjkljivosti glede oblike in rabe.

  V navadnem (šibkem) tisku pa je navedena jezikovna raba, ki naj jo učenci obvladajo samo  na receptivni oziroma reproduktivni ravni, torej pretežno prepoznavanje  in razumevanje v govornih in pisnih besedilih ter raba v posnemovalnih dejavnostih (tvorbe ob modelih), ne pa tudi v okoliščinah samostojne rabe v govornem in pisnem sporočanju.

  Zgled:

  Dijak

  izrazi sposobnost in zmožnost v sedanjiku (can)- PRODUKTIVNA RABA, v pretekliku (could)- RECEPTIVNA RABA in v prihodnjiku ter pretekliku (be able to) - PRODUKTIVNA IN RECEPTIVNA RABA

   

  S podčrtavanjem so dodatno označena tista jezikovna sredstva, ki se jih dijaki učijo le zaradi pogoste rabe v poklicu, in ne kot strukturo. Priporočamo, da se taka jezikovna sredstva  obravnava kot sklop, in ne pretežno kot slovnično strukturo (npr. We will not be able to...). Glej tudi Didaktična priporočila.

  4.5.1 Jezikovne sposobnosti in jezikovna sredstva

  Jezikovne ravni

  Opis učenčevih jezikovnih sposobnosti

  in jezikovna sredstva

  Pravorečje

  Dijak

 • razumljivo in razločno izgovarja in naglaša, razumljivo  naglaša in poudarja znano besedišče ter uporablja elementarno stavčno intonacijo

  Pravopis

  Dijak

 • pravilno zaznamuje povedi s končnimi ločili: piko, klicajem, vprašajem

 • uporabi vejico pri naštevanju

 • označi dobesedni govor z narekovaji

 • uporabi velike začetnice na začetku povedi in pri lastnih imenih

 • pravilno zapiše svoje produktivno besedišče

  Oblikoslovje

   

   

  Dijak

 • prepozna  osnovne besedne vrste

  Samostalnik

  Dijak

   

 • poimenuje osebe in druga bitja, stvari in pojme s števnimi samostalniki v ednini in množini, z neštevnimi samostalniki in z množinskimi samostalniki

 • izrazi količino neštevnih samostalnikov

 • uporabi nepravilno množino pogosto rabljenih samostalnikov (npr. foot, man)

 • izrazi svojino s saškim  rodilnikom v ednini in množini

  Pridevnik

  Dijak

 • natančneje določi in opiše samostalnike s pomočjo pridevnikov

        v osnovniku, primerniku in presežniku (stopnjuje navzgor in navzdol)

  Glagol

  Dijak z glagoli izrazi

 • dejanja, stanja, svojino, dogodke in navade (glej tudi glagolske čase)

  Dijak z drugimi glagolskimi oblikami izrazi

  z velelnikom

 • ukaz ali povabilo (Come in.), prepoved in odsvetovanje (Don’t talk.)

  z glagolnikom

 • splošne trditve (My hobbies are swimming and skiing.)

 • stvari, ki jih mara ali ne mara (I love dancing. I hate washing up.)

  z nedoločnikom

 • mnenja, želje (It’s nice to be on holiday. I’d like to go outside.)

  Dijak z glagolskimi časi (v trdilni, vprašalni in nikalni obliki) izrazi naslednje:

  Present Simple

 • sedanje stanje (be), sedanje dovršno dejanje in navade in občutke (like)

  Present Continuous (Progressive)

 • sedanja nedovršna dejanja - pravo sedanjost (I am typing now).

  Present Perfect

 • doživetja (I’ve been to Venice.) , spremembe in dovršitev (He’s decorated  his room.), trajanje stanja (since, for)

  Past Simple

 • pretekle dogodke  in stanja v preteklosti

  Past Continuous (Progressive)

 • dejanje, ki se je dogajalo v določenem trenutku oziroma časovnem obdobju v preteklosti

 • okoliščine preteklega dejanja (v povezavi s Past Simple)

  ‘Will’ Future

 • napovedi in  pričakovanja

 • pogojnost

  ‘Going to’ Future

 • namere in načrte

 • sklepanja in domneve

  Dijak

 • izrazi pogoje za prihodnost (if / when ...I will)

 • izrazi pogoje za sedanjost (if / when...I would)

  s trpnikom (The Passive)

 • poudari vršilca dejanja, nosilca stanja ali izrazi postopek (v sedanjiku in pretekliku)

  Dijak

 • tvori vprašanja z vprašalnimi dostavki v  zgoraj naštetih časih.

  Dijak

 • izrazi, da nekaj obstaja – v sedanjosti, prihodnosti in preteklosti (there is)

  Dijak s  pomočjo naklonskih glagolov izrazi naslednje pomene v trdilnih, vprašalnih in nikalnih povedih

 • sposobnost in zmožnost  v sedanjiku (can), v pretekliku (could) in v prihodnjiku ter pretekliku (be able to)

 • obveznost/dolžnost v sedanjiku (must) in v pretekliku ter prihodnjiku ( have to)

 • nujnost v sedanjiku (need to, have to)

 • dovoljenje  v sedanjiku (can, may)

 • mnenja in nasvete oziroma priporočila v sedanjiku (should)

 • vljudnost (would)

 • pripravljenost (will)

  Prislov, predlog in veznik

  Dijak s prislovi, predložnimi zvezami in vezniškimi besedami

 • izrazi določen čas, kraj, stopnjo (very, quite, enough, too),

 • izrazi obdobje, smer, način, pogostost (never, sometimes...), verjetnost (perhaps, probably...), enakost (the same as...), podobnost (similar to) in razliko (different from)

 • poveže besede in besedne zveze s prirednimi vezniki

 • poveže  stavke z vezniki in z njimi izrazi naslednje:    naštevanje (and) primerjavo in nasprotja (but), vzrok, (because), čas (when), kraj (where) posledico (so), pogoj (if)

 • poveže dele besedila z ustreznimi vezniki (then, after that itd.)

  Zaimek

  Dijak

 • nadomesti samostalnike z osebnimi zaimki

 • izrazi svojino s svojilnimi zaimki v pridevniški rabi (my) in v samostalniški rabi (mine)

 • izrazi dejanje, ki se nanaša na osebek (He’s cut himself.), in nekaj poudari s povratnimi zaimki (I’ve done the homework myself!)

 • izrazi nedoločene ali neznane osebe/stvari, količino in mero z nedoločnimi zaimki in prislovi (some-, any-, no-)

 • poudari in izrazi dele ali celoto s pridevniško rabljenimi  nedoločnimi  zaimki (all+sam., every+sam., every-, some-)

 • izrazi krajevno in časovno bližino oziroma oddaljenost s  kazalnimi zaimki v ednini (this, that) in množini (these, those)

 • izrazi časovna, krajevna in druga razmerja s pomočjo vprašalnik zaimkov in sprašuje po teh razmerjih

  Števnik

  Dijak

 • šteje s pomočjo glavnih števnikov

 • razvršča s pomočjo vrstilnih števnikov

 • izrazi datum in osnovne mere (dolžina, teža, hitrost, višina) v metričnem sistemu

 • izrazi starost, čas, ceno (v SIT, GBP, USD, DEM and ITL)

  Člen

  Dijak izrazi

 • nedoločnost s členi a/an

 • določnost ali posplošenost z the ali O

 • izrazi dele celote (a half, one quarter)

 • izrazi pogostost z množinskimi števniki (once, twice, three times)

  Skladnja

   

  Dijak

 • izrazi misli v enostavčnih trdilnih, nikalnih in vprašalnih povedih in uporablja razumljiv/sprejemljiv besedni red

 • s pomočjo priredij in/ali  podredij izrazi naslednja razmerja (glej veznike):

  à   enakost/primerjavo, nasprotje

  à   čas, vzrok, pogoj, nasprotje, namero, posledico

 • besede drugih dobesedno navaja v dobesednih navedkih

 • natančneje določa, dopolnjuje in dodaja podatke (o kraju, smeri, času) in pri tem uporablja ustrezne vezniške besede

 • besede drugih dobesedno navaja v dobesednih navedkih

 • poroča o tem, kar pravijo drugi (poročani govor) za sedanjost in prihodnost (napovedni stavek v sedanjiku, poročani govor v sedanjiku in prihodnjiku: Tim says that he swims every day / that he will come soon.)

 • razume in uporablja izpuste (npr. Sonja likes  riding but I don’t.)

  + Didaktična priporočila: Jezikovne sposobnosti

  4.5.2 Sporočilni nameni

  Sporočilni nameni, ki so navedeni v tem poglavju za učenje angleščine kot drugega tujega jezika, obsegajo poleg  pogovorne (neformalne) in standardne ravni še nekatere elemente uradovalne (formalne) ravni (zlasti v pisnem sporočanju). Sporočilni nameni se v mnogih primerih prekrivajo z drugimi jezikovnimi sredstvi.  V nadaljevanju so naštete kategorije sporočilnih namenov (včasih poimenovanih  'funkcije'). Skoraj v vseh primerih gre za rabo teh sredstev v dvosmerni komunikaciji, torej pobuda/vprašanje ipd. ter odgovor oziroma odziv kake druge vrste. Večino teh sporočilnih namenov se da povezati z rabo v zasebnem in v poklicnem  sporazumevanju.

  1. Dijak daje  informacije in sprašuje po njih, npr.

 • poizve po splošnih podatkih, daje odgovore

 • poizve po specifičnih informacijah, daje odgovore

 • pove, da nečesa ne ve ali  ne razume oziroma da ve ali razume

 • vpraša za pot, smer in ju opiše

 • vpraša za navodila in  jih dá.

   

  2. Dijak izraža odnose in mnenja

 • pove, kaj mara in kaj ga veseli oziroma česa ne mara in ga ne veseli

 • pove, kaj ima raje

 • izrazi svoje mnenje (I think...), strinjanje oziroma nestrinjanje

 • se opraviči, sprejme opravičilo

 • ponudi, npr. pomoč, predlaga (Can I...?, Do you want...?)

 • da mnenja in svetuje (should)

 • prosi za nekaj (Can/Could I have...?)

 • da dovoljenje  in  zavrne dovoljenje

 • naroči, ukaže, prosi, da nekdo nekaj napravi (velelnik)

 • predlaga nekaj (let’s),  povabi in se odzove na povabilo.

   

  3. Dijak vzpostavlja in vzdržuje (družabne) stike

 • pozdravi, se poslovi

 • pritegne pozornost oziroma nagovori

 • vpraša nekoga po počutju; pove, kako je/se ima

 • se zahvali in odzove

 • nekaj izroči, dá

 • predstavlja osebe

 • čestita in vošči ter se odzove

 • se opraviči in se odzove na opravičilo.

  + Operativni cilji: Govorno sporočanje, pisanja in pisno sporočanje; Didaktična priporočila: Govorno sporočanje,pisanje in pisno sporočanje, Jezikovne sposobnosti

  5. TEME

  Besedila, ki jih dijaki poslušajo in berejo ali pa jih tvorijo, se nanašajo na teme iz

  -  običajnih, vsakodnevnih življenjskih situacij (npr. družina in dom, šola, prosti čas in zabava),

  sveta (npr. dogodki in vprašanja sodobnega sveta, preteklosti, razmišljanja o prihodnosti v bližnjem okolju in na globalni ravni), 

  posebnih dejavnosti, ki zahtevajo rutinske postopke (npr. (potovanja, opravki pri prestopu meje, prijava/odjava v hotelu itd.) 

  odnosov (npr. vzpostavljanje in ohranjanje stikov, bodisi govornih - neposrednih ali po posrednikih, kot npr. telefon - ali pisnih; sodelovanje in timsko delo)

  dela in področja stroke, v kateri se dijaki izobražujejo.

  V programu ekonomski tehnik se dijaki usposabljajo za naslednja izbirna področja:

  -  finančno-računovodsko

  -  komercialno

  -  poštno

  -  poslovno in upravno

  Teme govornih in pisnih besedil, ki jih dijaki poslušajo, berejo in govorno ali pisno tvorijo, naj se torej poleg splošnih tem navezujejo na teme iz naštetih strokovnih področij (npr. poklici in delovna mesta, organizacije, transkacije, delovni procesi, osnovni administrativni postopki itd.).

  Pri pouku jezika stroke je pomembno, da učitelji izbirajo besedila, ki bodo dijakom omogočila, da bodo usvojili tisto jezikovno znanje in razvili jezikovne sposobnosti, ki jih bodo potrebovali za uspešno  uporabo angleščine v konkretni situaciji svoje stroke pri poklicnem delu ali študiju. Pri izboru tem in besedil lahko sodelujejo tudi dijaki glede na svoje potrebe in zanimanja.

  Zaradi specifične situacije posameznega poklica ali stroke se pri poučevanju jezika stroke pogosto osredotočamo na posamezne jezikovne sposobnosti. Predvidena prioriteta teh spretnosti v programu ekonomski tehnik je naslednja:

  -  govorno sporočanje, pisanje in pisno sporočanje

  -  poslušanje, branje

  Kljub temu pa moramo v učni proces vključevati vse spretnosti, tako da se med seboj dopolnjujejo, ena drugo krepijo in nadgrajujejo ter tako večajo dijakovo komunikacijsko sposobnost.

  Jezik sredstvo, s katerim obvladujemo celotno realnost, zato je poučevanje in učenje tujega jezika samodejno povezano z vsemi drugimi predmeti, tako splošnoizobraževalnimi kot strokovnimi. Priporočamo, da učitelj angleščine pri načrtovanju in tudi izvedbi pouka sodeluje z učitelji drugih,  še zlasti strokovnih predmetov.

  6. STANDARDI ZNANJ

  Za dosego minimalnega  standarda znanja angleškega jezika naj bi dijaki ob koncu učenja angleščine kot drugega tujega jezika v srednjem strokovnem izobraževanj pokazali, da obvladajo jezikovne sposobnosti v navedenem obsegu:

 • Slušno razumevanje


  Dijaki pokažejo razumevanje bistva različnih vrst govornih sporočil: radijskih in TV poročil, navodil,  obvestil, opozoril, telefonskih sporočil, oglasov, dialogov, dokumentarnih filmov, video predstavitev postopkov, storitev in opisov, ki jih poznajo iz učnega procesa. Razumevanje pokažejo s kratkimi odgovori na  vprašanja ali z vodenimi pisnimi nalogami. Pri poslušanju prepoznajo stališča govorca.

 • Govorno sporočanje


  Dijaki izražajo dejstva, svoje izkušnje, mnenja in ideje ter poizvedujejo po informacijah in pojasnilih v improvizirani splošni in enostavni strokovnem  pogovoru pri predstavljanju in spoznavanju, druženju, telefoniranju, povpraševanju / naročanju / nakupovanju,  poizvedovanju, srečanjih z obiskovalci / strankami / kolegi v svojem delovnem okolju in enostavnih pogovorih o svojem strokovnem področju in delu. Pri tem pokažejo sposobnost uporabe ustreznega splošnega in osnovnega strokovnega besedišča, pridobljenega pri pouku angleščine, osnovnih jezikovnih sredstev komunikacijskih strategij. Četudi se včasih glede na svoje individualne posebnosti pri izražanju obotavljajo, je njihovo sporočilo razumljivo.

 • Bralno razumevanje


  Dijaki pokažejo razumevanje bistva različnih vrst pisnih besedil, ki se nanašajo na njim znane teme, obravnavane pri pouku angleščine: enostavnih navodil, manj zahtevnih strokovnih člankov (s številkami in enostavnimi računi) in poljudno znanstvenih besedil, pisem / telefaksov / elektronske pošte,  obvestil, objav, napisov, izjav, oglasov, standardnih okrajšav, znakov, grafov. V voznih redih in drugih funkcijskih besedilih poiščejo določene (pomembne) informacije. Sposobnost razumevanja pokažejo z odzivi na govorna in pisna vprašanja in z vodenimi pisnimi nalogami.

 • Pisno sporočanje


  Dijaki v angleščini napišejo, kaj so prebrali, doživeli, videli, slišali ali jih zanima, s poudarkom na svojem strokovnem področju v obliki krajših sporočil, poročil, pisem / telefaksov, obrazcev (npr. naročilnic) in kratkih poročil o svojem strokovnem delu. Pri tem izrazijo svoje ideje, mnenja in poglede ter povprašujejo po informacijah in mnenju drugih. V pisnih izdelkih pokažejo sposobnost uporabe ustreznega splošnega in osnovnega strokovnega besedišča, jezikovnih struktur, osnov ustvarjanja besedilne koherence in ustreznega oblikovanja pisnih besedil.

  Pri ocenjevanju dijaka za ugotavljanje ustreznosti minimalnega standarda  znanja tujega jezika za posamezne stroke je treba upoštevati še prioriteto pomembnosti posameznih jezikovnih sposobnosti za določeno poklicno stroko (glej  Teme) in morebitne individualne posebnosti dijaka (npr. slepi in slabovidni, gluhi, legasteniki, dijaki  z izrazitimi osebnostnimi  motnjami ipd).

  Temu ustrezno naj bodo sestavljeni tudi preizkusi  znanja.

  7. DIDAKTIČNA PRIPOROČILA

  Pouk angleščine naj bo načrtovan tako, da je osredotočen na dijake in na proces učenja. Uspešnejši bo, če bo vzdušje v razredu prijazno, sproščeno in hkrati delavno.  Sistematično naj razvija dijakove trajne jezikovne sposobnosti in vodi k samostojnemu učenju, učitelj pa naj upošteva dijakove individualne posebnosti. Pomembno je, da se dijake spodbuja k sodelovanju in razmišljanju o tem, kako znanje najbolj učinkovito usvajajo oziroma se nečesa naučijo in svoje sposobnosti kar najbolje razvijajo. Didaktična priporočila za takšen pouk skušajo povezati spoznanja teorije in prakse sodobnega jezikoslovja, pedagoških in psiholoških ved in biti dovolj splošna, dinamična in nedogmatična, da bodo učiteljem v pomoč, hkrati pa njihove ustvarjalnosti ne bodo omejevala.

  Na dijake osredinjen pouk upošteva njihove individualne posebnosti (sposobnosti, interese, učne stile itd.) in jim daje veliko možnosti za tvorno sodelovanje. Učitelji jih usmerjajo  in jim s tem nudijo čim več možnosti, da sami v sodelovanju z besedilom ali sošolci odkrivajo pomen novih besed, slovničnih struktur ali jezikovnih funkcij in ubesedujejo svoje izkušnje in ideje. Dejavnosti naj spodbujajo delo v dvojicah ali skupinah, saj sodelovalni, komunikativni pristop, prevzemanje in igranje vlog spodbujajo ustvarjalnost in omogočajo dijakom, da si pridobivajo samozavest, ki je potrebna za samostojno izražanje mnenja. Na ta način dijaki v delo vlagajo več truda in energije, njihov odziv pa je tako bogatejši in razvijanje jezikovne zavesti bolj poglobljeno.

  7.1 Učni stili in učni pripomočki

  Dijaki naj že v času šolanja z uporabo slovarjev, priročnikov in drugih pripomočkov prevzemajo soodgovornost za samostojno delo in manjšo odvisnost od učitelja. S samostojnim delom in izpopolnjevanjem jezikovnega znanja spoznavajo in razvijajo strategije učenja, ki jim glede na njihove osebnostne lastnosti in učne stile najbolj ustrezajo.

  Pouk naj bo organiziran s sodobnimi pripomočki za celostno usvajanje jezika: z avdio in video gradivom, bogatim slikovnim gradivom za nazoren prikaz določene tematike in spodbujanje pomnjenja, po možnosti pa tudi z računalniško programsko opremo, pripravljeno za učenje angleščine in splošnim programskim orodjem, npr. urejevalniki besedil. Osredinjen naj bo na dijake s poudarjanjem njihove avtonomije, kar jih po eni strani osvobaja, po drugi pa opozarja, da je njihov uspeh oziroma neuspeh povezan z vrsto nejezikovnih znanj, ki jih imajo, in končno od njih samih, kar naj bi spodbujalo njihov celostni osebnostni razvoj.

  Za doseganje učnih ciljev nikoli ne obstaja samo ena prava pot, pomembno je, da učitelj uskladi to, kar poučuje, z načinom, kako to počne. Sporazumevanje je dinamičen proces, naj bo takšno tudi poučevanje in učenje.

  7.2 Dejavnosti

  Dejavnosti pri pouku naj bodo čim bolj raznovrstne. Vključujejo naj čim več dijakovih sposobnosti in jim dajejo možnost, da vanje vključujejo svoje izkušnje in spoznanja ter razvijajo sposobnosti kritičnega sprejemanja informacij.

  Pri vpletanju znanj in spretnosti, ki jih dijaki razvijajo zaradi potreb svoje stroke, naj dejavnosti izhajajo iz konkretnih potreb znanja tujega jezika v specifičnih situacijah stroke, za katero se dijaki usposabljajo. V navodilih naj imajo naj  jasno opredeljene cilji, ki naj dijake kot izziv motivirajo, hkrati pa ne presegajo njihovih zmožnosti. Naloge naj bodo zastavljene tako, da dijaki pri reševanju povezujejo svoje znanje jezika in znanje stroke, razvijajo svoje spoznavne in jezikovne sposobnosti in napredujejo na obeh področjih.

  Pomembno je, da jih k uporabi jezika spodbujamo in v tem smislu tudi toleriramo napake, ki niso ključnega pomena za razumevanje sporočila. Popravki naj bodo spodbudni in temeljito razloženi, dijaki naj imajo možnost, da napake tudi sami ugotavljajo in jih popravljajo.

  7.3 Jezikovne sposobnosti

  Jezikovne sposobnosti v ožjem pomenu obsegajo sposobnosti tvorbe in interperatacije smiselnih sporočil, ki so oblikovana v skladu s pravili angleškega jezika in imajo najbolj običajen pomen. Te sposobnosti tradicionalno opisujemo na glasoslovni, besedoslovni, skladenjski in leksikalni ravni.

  Poučevanje slovničnih struktur pa naj ne bo osrednje učiteljevo opravilo, ampak naj ima podporno vlogo in naj temelji na jezikovni rabi. Pri pouku drugega tujega jezika bo sorazmerno veliko tistih jezikovnih sredstev, ki jih bodo dijaki najprej prepoznavali, nato rabili  v reproduktivnih dejavnostih in šele potem samostojno, čeprav tudi z napakami, uporabljali v govornem in pisnem sporočanju (glej Jezikovne sposobnosti in sredstva; debelina tiska).

  Pri pouku angleščine slovničnih struktur ne predstavljamo nujno po navidezni formalni enostavnosti oziroma zapletenosti (npr. glagolski čas ‘present simple’ še ne pomeni, da je za učenje lažji kot na primer prihodnjik z 'will', in da se ga bodo učenci prej naučili.).   Pristop k  razvijanju jezikovnih zmožnosti naj temelji na opazovanju jezika, inteligentnem ugibanju, ki dopušča tudi zmote in odklone, in šele nato na prepoznavanju struktur, ugotavljanju pravil, urjenju in rabi.

  Slovnične strukture se uvajajo postopno z  mnogimi smiselnimi primeri. Njihova raba se  utrjuje s številnimi vajami v stvarnih komunikacijskih situacijah. Naloge naj bodo raznolike in učencem dopuščajo, da uporabijo svoje prejšnje znanje, splošno znanje in  domišljijo (t.i. open-ended).  Učenje je učinkovitejše, če so strukture vključene v sobesedilo oziroma iz njega izhajajo, saj omogočajo učencu razumevanje in ustrezno odzivanje. Ciklično vračanje k že znanim strukturam  bo učencem omogočilo, da usvojijo znanje, ki ga dotlej še niso oziroma da izboljšajo rabo teh struktur. Pomen in rabo slovničnih struktur in komunikacijskih vzorcev si bodo dijaki bolje zapomnili, če jih bodo učitelji opozorili na vzporednost oziroma kontraste njihove rabe v slovenskem  in angleškem jeziku.

  Poleg razvijanje slovnične pravilnosti (t.i. accuracy) pa je zelo pomembno razvijanje tekočega sporočanja (t.i. fluency) in prilagajanja sporočila glede na okoliščine sporazumevanja (ustreznost, 'appropriacy'; glej Socioligvistična sposobnost, družbeno kulturna sposobnost).

  7.4 Besedišče

  Poučevanje novega besedišča naj izhaja iz sobesedila, saj bodo tako dijaki laže sami ugotovili pomen z ugibanjem, postavljanjem hipotez  in si nove besede tudi bolje zapomnili. Pomagajo naj si s tistim, kar že poznajo in razumejo. Besedni zaklad si dijaki pridobivajo na različne načine, veča pa se predvsem  z branjem in ob uporabi interpretacijskih strategij, kot so: sklepanje o pomenu na osnovi sobesedila, analogije, zanemarjanje nepomembnih podatkov, poznavanje in obvladovanje dela s slovarji, slovnicami in priročniki, iskanje alternativnih možnosti za opisovanje in razlago novih pojmov. Za usvajanje in utrjevanje besedišča, ki naj ne bo preobsežno, je potrebno pogosto ponavljanje v realističnih in komunikacijskih govornih in bralnih dejavnostih, pri katerih dijaki pomen besed ugibajo ali napovedujejo, razvijajo pa naj tudi metode in  sredstva za sistematično ohranjevanje in dograjevanje besedišča (kartice, miselni vzorci, lasten slovar, itd.).

  Besedišče, ki ga dijaki pridobivajo, je receptivno oziroma pasivno - dijaki besede s pomočjo sobesedila ali okoliščin le prepoznajo in razumejo, ali produktivno oziroma aktivno - dijaki znajo besede ustrezno rabiti v govornem in pisnem sporočanju. Obseg receptivnega besedišča je bistveno večji od produktivnega oziroma aktivnega.

  Kriterij za izbor besedišča je lahko pogostost rabe besed, vendar pri pouku besedišče pogosteje izbiramo glede na potrebe dijakov in cilje pouka (vezanost na tematsko področje), enostavnost/težavnost besed, eno- oziroma večpomenskost itd. 

  Besedišča ne segmentiramo na manjše dele, kot je nujno potrebno. Dijaki naj si zapomnijo celotne sklope, ki bolj ali manj pogosto tvorijo pomensko celoto, npr., What a...! I’d like a/to See you later, Can/Could I have?; a sheet of paper, a cup of,  have breakfast itd.

  Tudi marsikatero slovnično strukturo, ki se običajno obravnava v programih vmesnih stopenj,  je smiselno predstaviti kot sklop (npr. trpnik - I was born  itd.)

  7.5 Poslušanje in slušno razumevanje

  Z razvijanjem sposobnosti poslušanja in slušnega razumevanja v tujem jeziku se bodo dijaki usposobili, da bodo razumeli naravni govor glede na namen poslušanja v neposrednem stiku z govorcem in še posebej v situacijah, ko na to, kar slišijo kot poslušalci, nimajo vpliva. Zato se morajo seznanjati z izvirnimi besedili oziroma prirejenimi izvirnimi besedili, ki jih spremljajo sistematično načrtovane vaje.

  Vir slušnih besedil pa niso le pripravljena gradiva, marveč tudi učiteljev jezik, navodila, razlage ipd. Glede na to, da gre za začetni pouk angleščine, je treba neprestano preverjati, kako dijaki razumejo, in po potrebi v nekaterih okoliščinah uporabljati slovenščino.  Nekateri dijaki, ki so se manj srečevali z angleščino preko, npr. televizije, filmov, glasbe itd., se morajo najprej naučiti segmentirati govor v manjše, razumljive in smiselne sklope, razumeti poudarek in intonacijo itd.

  Pri vajah za razvijanje slušnega razumevanja naj bodo besedila na začetku krajša, jezikovno in spoznavno ustrezna dijakovi stopnji. Poslušanje naj sledi dejavnostim pred poslušanjem, ki na različne načine usmerjajo dijakovo pozornost na besedilo in jim osmišljajo poslušanje. Dijake se npr. seznanijo z vrsto diskurza oziroma vrsto besedila, ki ga bodo slišali (npr. poročila, intervju, pogovor ...).  Učitelj poskuša pogovor s spremljevalnimi fotografijami in risbami navezati na to, kar dijaki o podobnih situacijah že vedo in si tako ustvarijo svoje predstave o ljudeh in dogodkih v besedilu. V tem pogovoru lahko predstavimo tudi ključne besede in fraze, ki jih dijaki kasneje primerjajo s poslušanim besedilom. Dijaki naj imajo možnost izraziti svoje občutke, izkušnje in poglede pred poslušanjem besedila, le-to pa naj služi kot osnova za primerjavo po poslušanju. Pred poslušanjem lahko dijaki preberejo tudi kratka vzporedna besedila, npr. časopisni članek, ki ustreza radijskim ali televizijskim poročilom. Ko so dijaki osredotočeni na poslušanje, ne morejo hkrati brati daljših besedil in zapisovati, zato med poslušanjem  izpolnjujejo tabele, delajo beležke, povezujejo besedilo s slikami ali risbami ali jih postavljajo v pravilni vrstni red, označujejo zemljevide, spreminjajo ali rišejo risbe, ponazarjajo razumevanje z gibi, mimiko, skratka, odzivajo se lahko tudi nebesedno.

  Za preverjanje razumevanja po poslušanju naj bodo vaje čim bolj smiselne in raznolike, dijaki pa naj uporabijo nova spoznanja pri pisanju sestavkov, oblikovanju svojih vprašanj, npr. za osebe iz intervjujev, izražajo svoja mnenja in opisujejo svoje reakcije (glede na zahtevnost programa). Na začetku učenja angleščine v programu oziroma vedno, kadar dijakove siceršnje splošne sporazumevalne in spoznavne zmožnosti močno presegajo jezikovne izrazne zmožnosti v angleščini, lahko dijaki uporabljajo tudi slovenščino, npr. za povzemanje besedila, pripoved o podrobnostih v besedilu, izražanje lastnega mnenja in utemeljevanje itd.

  To velja tudi za dejavnosti po branju.

  7.6 Govorno sporočanje

  Čeprav komunikativni pristop poučevanja zadeva razvijanje vseh sposobnosti in povezovanje njihove uporabe, je treba pozornost posvečati razvijanju govornih sposobnosti, ki bodo dijake usposobile in jih opogumile, da v različnih vsakodnevnih situacijah in specifičnih situacijah v njihovi stroki učinkovito spregovorijo. V razgovoru naj dijaki izmenjujejo mnenja o stvareh in situacijah, odgovarjajo na vprašanja, igrajo vloge in razpravljajo. Pomembno je, da je namen razgovora smiseln, tako da dijake pripelje do nekega realnega zaključka, v katerem oblikujejo svoja stališča. Dijaki se morajo naučiti, kako tvorno sodelovati v razgovoru. Za to je potrebno jasno, logično razmišljanje, ki pomeni sposobnost posploševanja na osnovi primerov in obratno, sklepanje po analogiji, presojanje in odločanje o vrstnem redu pomembnosti, določanje vzročno-posledičnih odnosov in podobno. Pogovorne sposobnosti naj vključujejo tudi sposobnost, da prisluhnemo tistemu, kar želi kdo povedati, in ga brez potrebe ne prekinjamo, ter sposobnost, da povemo to, kar je bistveno, na primeren in jasen način.

  Uspešni so tisti razgovori, v katerih sodeluje čim več dijakov, ki imajo možnost kar največ povedati. To jim omogočimo z delom v dvojicah ali skupinah. Dobra organizacija dela v skupinah prepreči težave z disciplino in premosti razlike v znanju ter sposobnostih dijakov.

  Temo pogovora učitelj najprej  predstavi. Navodila morajo biti čim bolj jasna, po možnosti naredimo še vzorčni primer. Včasih že sama tema spodbudi dijake, da začno govoriti, spet drugič pa je treba premagati začetno zadrego z izborom poročevalca ali pa s tem, da se vnaprej določi vrstni red poteka pogovora. Za dijake je pomemben namen vaje, ki se pokaže v končnem rezultatu, zato moramo ob koncu dejavnosti povzeti na različne načine - dijaki lahko predstavijo svoje rezultate in jih ovrednotijo, lahko pa upoštevajoč različne sklepe skupin sestavijo skupinsko verzijo rešitve.

  Dijaki naj si pri govoru v tujem jeziku pomagajo z različnimi komunikacijskimi strategijami, ki jih uporabljajo tudi v maternem jeziku: kadar iščejo, kaj in kako bi nekaj povedali, uporabljajo mašila, pomembne vsebine ponavljajo ali parafrazirajo. Besedo, ki se je ne spomnijo, naj nadomestijo s splošnejšo besedo ali zaimkom, z opisom ali bližnjimi sopomenkami, včasih pa si lahko pomagajo tudi z gestami, s prikazom in z mimiko.

  7.7 Branje in bralno razumevanje

  Predvidevamo, da bo pouk angleščine v tem programu prvo sistematično srečanje večine dijakov  z učenjem tega jezika, zato je treba  pričeti razvijati  osnovne sposobnosti branja. Pri dijakih, ki se kot prvega tujega jezika učijo nemščino, lahko prihaja do sorazmerno močnih interferenc med jezikoma (npr. nem. Wo?, Wer? ni enako ang. Who?, Where?). Priporočamo, da dijaki najprej temeljito utrdijo slušno podobo besed, preden vidijo njihov zapis in jih zapišejo sami. V začetku so koristne tudi vaje glasnega branja, saj dijaki vadijo tudi ustrezno izgovorjavo.

  Branje je zelo dejaven proces, saj nenehno vključuje napovedovanje, preverjanje domnev ali napovedi in postavljanje vprašanj. Vaje bralnega razumevanja so namenjene usposabljanju dijakov, da lahko nova ali nepoznana izvirna besedila berejo z ustrezno hitrostjo in jih glede na njihov namen primerno razumejo. Samostojen bralec je fleksibilen, s preletavanjem besedila ugotovi glavne ideje, z natančnejšim branjem pa spozna podrobnosti.

  Delo s pisnim besedilom lahko razdelimo v tri stopnje: pred-bralne dejavnosti, branje samo ali med-bralne dejavnosti in po-bralne dejavnosti. Namen predbralnih dejavnosti je, da dijake k branju pritegnemo, pri njih zbudimo zanimanje, aktiviramo njihove izkušnje in jih s tem pripravimo na delo. Zelo uporabne so vse vrste ugibanj ali napovedovanj, ki jih po branju dijaki poskušajo potrditi ali zavreči. Včasih se predbralne dejavnosti osredotočajo na jezik, na stil pisanja ali na stališče, s katerega je besedilo napisal pisec. Najpogosteje so to govorne dejavnosti. Za pisne dejavnosti se odločimo takrat, kadar želimo dati možnost tudi bolj zadržanim dijakom, da se izrazijo. V pogovoru pred branjem ob kresanju domislic dijaki osvežijo predhodno znanje o temi, vrsti besedila, ugibajo vsebino besedila ali izražajo mnenje, vse to pa kasneje primerjajo z avtorjevimi stališči.

  Če želimo pozornost dijakov usmeriti na določene dele besedišča, to najlaže naredimo z vodenimi predbralnimi vprašanji, ki pa jih ne sme biti preveč.

  Zelo pomembno je navajanje dijakov na branju vzporedne dejavnosti, kot npr. prenašanje podatkov v tabele, povezovanje besedila s slikami ali diagrami, podčrtovanje zanimivih in uporabnih izrazov, delanje beležk, zapisovanje svojih reakcij na besedilo.

  Po-bralne dejavnosti so običajno namenjene preverjanju razumevanja prebranega besedila. Dijakom moramo omogočiti, da si ustvarijo svoje lastne interpretacije, jim dati možnost, da svoja mnenja, čustva in izkušnje uporabijo in povežejo z besedilom v različnih dejavnostih. Imeti morajo možnost, da spoznanja posredujejo in utemeljujejo ter jih primerjajo z drugimi. Zaradi močne medsebojne povezave med branjem in pisanjem so velikokrat vezane na vaje v pisnih sposobnostih. Dijaki lahko pripoved spremenijo v dramo, intervju v igranje vlog, zgodbe lahko ilustrirajo, z jezikovnega vidika pa lahko zgodbo npr. napišejo v drugem času ali  nadomeščajo besede s sopomenkami.

  7.8 Pisanje in pisno sporočanje

  Prehod z zapisovanja posameznih poimenovanj, fraz in stavkov na besedilo naj bo postopen. Primerne so tudi vaje dopolnjevanja manjkajočih delov povedi/besedila, saj se dijaki tako urijo ne le v pisanju, marveč tudi v branju in bralnem razumevanju ter spoznavajo strukturo  povedi/besedila (diskurzna zmožnost).

  Spretnost pisanja v tujem pomaga pri učenju samem - besede, strukture in jezikovne funkcije si večina bolje zapomni, če jih zapiše.

  Pisanje je v primerjavi z govorom počasnejše in zato se dijakova pozornost laže osredotoči na učenje. S primernimi nalogami, ki se stopnjujejo od bolj do manj vodenih, spodbujamo dijake, da izražajo svoja mnenja in opisujejo svoja čustva ali izkušnje na oseben in ustvarjalen način in izbirajo najbolj ustrezne strategije.

  Pisno sporočanje ni le zapis govora, saj pri pisanju ne moremo sproti dobivati povratnih informacij o razumevanju. Napake, ki jih pri govoru dopuščamo, so pri pisanju nesprejemljive, nekoherentnost povzroča bralcu velike težave in lahko onemogoči sporazumevanje. Zato mora biti pisanje natančnejše in še bolj organizirano kot govor, pisec pa mora imeti dovolj časa, da dobro premisli ter svoje osnutke preoblikuje in dovrši.

  Dijaki morajo najprej imeti razlog za pisanje. Zato se na stopnji priprave o temi lahko pogovarjajo, poslušajo neko besedilo ali ga preberejo in jim to služi kot izhodišče za pisanje, saj ob tem nizajo miselne zveze in krešejo domislice, ugotavljajo ključne ali vezne besede in fraze, oblikujejo vodilne stavke, delajo beležke, ki jih kasneje širijo v cele povedi, itd. Razprava pred samim pisanjem in izmenjava podatkov se lahko razvije tudi ob opisovanju slik, diagramov, stvari, doživetij itd.

  S sistematičnim branjem in pisanjem dijaki spoznajo in razvijajo osnovne strategije smiselne zgradbe pisnega sestavka in možnosti ustvarjanja besedilne kohezije (vezljivosti) in koherence (sovisnosti).

  Dijakovih besedil naj ne  bere samo učitelj, pač pa tudi sošolci, starši in širša javnost, kadar so objavljena v šolskih in drugih glasilih, elektronskih medijih in podobno.

  Pravopisno pravilnost razvijajo dijaki z vsemi dejavnostmi pisanja. Občasno uporabljamo tudi nareke, ki niso nujno dolgočasno zapisovanje tega, kar pripoveduje učitelj, marveč so lahko zelo privlačne komunikacijske dejavnosti. Z nareki razvijamo tudi druge sposobnosti (npr. pozornega poslušanja, razločevanja glasov in besednih zvez, razumevanja besedila in zvez med deli besedila, sodelovalnega učenja). Praviloma narekujemo stavke ali še bolje besedila. Narekuje lahko učitelj ali pa dijaki, če ima vsak en del povedi ali besedila (medsebojni narek). S pomočjo nareka  dijaki dopolnjujejo besedilo z vrzelmi ali dokončajo besedilo.

  Priporočamo, da dijaki pri razvijanju sposobnosti pisnega sporočanja dejavno uporabljajo ustrezno računalniško programsko opremo (urejevalnik besedil itd.), saj jim ustrezna orodja omogočajo enostavno urejanje in izboljševanje pisnih besedil, hkrati pa se usposabljajo za rabo teh orodij v poklicu.

  8. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

  Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka skladno z načeli tega učnega načrta in cilji pouka, ki jih opredeljuje. Poučevanje je osredinjeno na dijake, zato tudi v procesu preverjanja in ocenjevanja vrednotimo dijakovo sodelovanje pri učenju. To vrednotenje poteka v smislu prepoznavanja načinov sodelovanja pri pouku in hkrati beleženja rezultatov tega sodelovanja.

  Preverjanje in ocenjevanje znanja pa mora potekati tudi v skladu z veljavnim pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

  Sodobni pristop k preverjanju in ocenjevanju znanja temelji na neposrednem preverjanju znanja v situacijah oziroma dejavnostih, ki so čim bolj resnične, dijaki pa se vanje lahko vživijo. Dejavnosti izbiramo tako, da dijaki začutijo zvezo med jezikovno rabo v nalogah, ki so največkrat simulirane, in med resnično jezikovno rabo.

  Pri  pouku  angleščine potekata dva  procesa, ki nista identična: preverjanje znanja in ocenjevanje znanja.

  8.1 Preverjanje znanja

  Preverjanje znanja je stalni del pouka angleškega jezika, zato poteka vsako šolsko uro. Namen preverjanja znanja je povratna informacija o doseženem znanju oziroma sposobnostih, tako razumevanja kot sposobnosti govornega in pisnega sporočanja ter znotraj tega jezikovne rabe. Preverjanje in ocenjevanje učitelju tudi povesta, kako uspešne so njegove metode dela in kako primerna so učna gradiva, dijaka pa opozori na dosežke in pomanjkljivosti ter ga motivira  za nadaljnje delo. Rezultate preverjanj in ocenjevanj je treba razčleniti  in na njihovih izsledkih učitelj in dijaki uravnavajo svoje dejavnosti. Preverjanje in ocenjevanje znanja naj potekata  skladno z ravnijo pouka.

  Vrste preverjanja znanja

  Na začetku šolskega leta lahko učitelj s preverjanjem predhodnega znanja (diagnostično preverjanje) ugotovi, kaj dijaki že znajo. Na osnovi tega načrtuje dejavnosti pri pouku. Rezultatov diagnostičnega preverjanja se nikoli ne ocenjuje ali uporablja za različne oblike rangiranja dijakov.

  Uporaba različnih  vrst preverjanja znanja, vsakemu dijaku omogoča, da  pokaže tisto znanje, ki je najbolj skladno z njegovim spoznavnim in učnim stilom. Oblike so lahko naslednje:

  1. Opazovanje dijakovega jezikovnega ravnanja med govornimi dejavnostmi, to je pri delu v dvojicah in skupinah, (pogovoru, igri vlog, simulaciji), in pri individualnih dejavnostih, npr.  predstavitvah. Opazujejo lahko učitelj,  dijaki ali oboji. Zapis ocene lahko napravi učitelj v na osnovi vnaprej dogovorjenih kriterijev ali pa zabeleži vtis.

  2. Pisni preizkusi znanja. Z njimi lahko preverjamo sposobnost branja, poslušanja, pisanja, jezikovno znanje, besedišče.

  3. Pisni izdelki. To so pisna besedila, ki jih tvorijo dijaki. Le-ti naj imajo možnost dovršiti svoja besedila.

  4. Mapa (portfolio), v kateri dijak hrani svoje izbrane izdelke in se uporablja kot sredstvo za sakmorefleksijo. Portfolio daje pregled dijakovih izdelkov v daljšem časovnem obdobju in kaže na njegov individualni (jezikovni) razvoj.

  5. Samovrednotenje s pomočjo vprašalnikov ipd. S to metodo se dijaki ozaveščajo o ciljih pouka, se navajajo na samokritičnost in prevzemanje odgovornosti za svoje učenje.

  6. Preverjanje domačih nalog.

  Ko se odločamo, na kakšen način bomo preverjali doseganje posameznih ciljev pouka, upoštevamo uravnovešeno preverjanje vseh sposobnosti in področij pouka angleškega jezika ter skladnost načina preverjanja s tem področjem.

  Dijaki naj z učiteljevo pomočjo ugotavljajo svoj napredek, razčlenijo težave in načrtujejo dejavnosti,  s katerimi  bodoiboljšali svoje znanje. Dijaki naj čutijo, da so lahko uspešni, če se učijo, učitelji pa naj bodo pri preverjanju in ocenjevanju do dijakov spodbudni in strpni.

   

  Preverjanje posameznih jezikovnih sposobnosti

 • Slušno in bralno razumevanje

  Slušna in bralna besedila naj ustrezajo starosti dijakov, njihovim interesom, jezikovnemu znanju in strokovni usmeritvi. Dijaki naj poslušajo različne vrste slušnih besedil na avdio ali video posnetkih. Hitrost govora naj bo primerna, govorci pa  naj ne bi imeli opaznih narečnih in govornih posebnosti. Naloge, s katerimi se preverjajo posamezne sposobnosti (npr. razumevanje bistva, podrobnosti, situacije, iskanje določenih informacij...) naj si dijaki ogledajo pred branjem oziroma poslušanjem, da laže osredotočijo svojo pozornost. Navodila morajo biti jasna in nedvoumna, vsebujejo naj tudi primer. Z integriranimi nalogami (preverjanje razumevanja in govora ali pisanja) se preverjajo hkrati še druge sposobnosti, vendar se ne išče pomanjkljivosti, npr.  v znanju slovnice. 

  Z besedili za branje se ne  preverja sposobnosti slušnega razumevanja. Prav tako se z glasnim branjem učencev prav tako ne preverja bralnega razumevanja, marveč le izgovarjava in sposobnost interpretativnega branja.

  Sposobnost slušnega in bralnega razumevanja  se lahko preverjata z govornimi ali pisnimi dejavnostmi. Naloge lahko zahtevajo nebesedni oziroma kratek besedni odziv, lahko pa daljši govorni ali pisni odziv (odprta  vprašanja o besedilu, naloge z vrzelmi ('cloze'), kratkimi obnovami, razlago ključnih besed v kontekstu). Pri odgovorih na naloge bralnega razumevanja se predvsem ocenjujejo dijakovo razumevanje,  sposobnost povezovanja in razlage podatkov,  njihovo mnenje o prebranem in utemeljitev mnenja.

 • Govorno sporočanje

  Dijak naj med poukom angleščine čim več govori. Dejavnosti, s katerimi preverjamo sposobnosti govornega sporočanja, so pretežno interaktivne. Sogovorniki so dijaki, pa tudi učitelj. Oblike dela so lahko igra vlog, dialog ali pogovor, pa tudi enogovorne, kot npr. predstavitev, opis, poročilo ipd. Dejavnosti so lahko vezane na slikovne iztočnice, zapiske ali na  besedilo.

  Pri preverjanju govornega sporočanja je pozornost razpršena med različnimi opazovanimi elementi, ki v procesu vrednotenja postanejo kriteriji. Pri posameznih dejavnostih pa se lahko opazovalci hkrati osredotočijo na največ tri kriterije izmed naštetih: 

 • bogastvo in ustreznost rabe besedišča

 • slovnična pravilnost

 • zgradba stavka (besedni red)

 • ustrezna uporaba komunikacijskih strategij

 • ustreznost govora glede na sogovornika, sporočilni namen

 • ustreznost izgovarjave, intonacije

 • gladkost govora

 • samostojno in jasno izražanje misli

 • poznavanje teme

 • ustvarjalnost in iznajdljivost v novih situacijah

  Dijaki morajo imeti dovolj časa za premislek in odgovore,  učitelj pa naj ne  popravlja napak med samimi dejavnostmi, še zlasti, če gre za tekoče govorno sporočanje. Z govornimi dejavnostmi lahko ocenjujemo tudi slušno in bralno razumevanje.

 • Pisno sporočanje

  Sposobnosti pisnega sporočanja se preverjajo z različnimi besedili, ki jih dijaki napišejo s pomočjo vodenih nalog. Ta besedila  naj ne bodo le osnutki, ki nastanejo po enkratnem pisanju. Dijaki naj imajo možnost svoje izdelke večkrat pregledati, urediti, dopolniti in popraviti. Napake in odklone, ki presegajo raven dijakovega znanja, lahko učitelj označi, a jih pri rezultatu ne upošteva. Priporočamo, da dijaki besedilo ponovno uredijo in prepišejo. S pisnimi nalogami lahko ocenjujemo tudi slušno in bralno razumevanje (daljši besedni odziv).

  Elementi, ki jih opazujemo pri pisnem sporočanju:

 • jasnost izražanja misli in bogastvo vsebine

 • ustreznost sporočila glede na naslovnika in stilistična primernost

 • ustreznost in bogastvo besedišča

 • zgradba stavka (besedni red)

 • ustrezna zgradba odstavka

 • koherentna sestava sestavka

 • jezikovna pravilnost

 • oblika besedila in čitljivost pisave

 • pravopis

 • Jezikovno znanje in sposobnost ter besedišče

   

  Jezikovno znanje in sposobnost ter besedišče  preverjamo ustno ali pisno, praviloma v sobesedilu, ne pa izoliranih pojavov. Z nareki preverjamo le znanje pravopisa.

  Slovničnih pravil, ki osvetljujejo jezikovne strukture in rabo, pa dijaki ne reproducirajo.

 • Domače naloge

  Domače naloge so sestavni del učenja angleškega jezika. Namen domačih nalog je utrjevati in preverjati znanje in sposobnosti, ki jih dijaki pridobivajo oziroma  razvijajo pri pouku, razvijati strategije samostojnega učenja in s tem soodgovornost za lastno znanje. Domače naloge morajo biti skrbno načrtovane in imeti jasne cilje in navodila. Naloge so lahko diferencirane glede na različne sposobnosti,  spoznavne in učne stile ter interese dijakov. Za učinkovito izrabo domačega dela morajo dijaki dobiti povratno informacijo o svojem domačem delu. Pri določanju obsega domačih nalog in časa, v katerem naj bodo naloge opravljene,  moramo imeti v mislih tudi počasnejše dijake in njihove druge obveznosti. Domače naloge naj ne presegajo dijakovih zmožnosti. Ocenjujejo se le izjemoma po vnaprejšnjem dogovoru.

  Primeri domačih nalog:

 • reševanje pisnih nalog iz učbeniškega gradiva, pisanje pisem, in drugih besedil ipd.

 • govorne naloge (npr. intervju, priprava predstavitve, ipd.)

 • krajše projektno delo

 • priprava in/ali izdelava pripomočkov, zbiranje gradiv

 • bralne naloge (zgodbe, članki, ipd.)

 • urejanje in poprave pisnih izdelkov itd.

  8.2 

  8.2.Ocenjevanje znanja

  Ocenjevanje znanja in sposobnosti se lahko navezuje na preverjanje znanja. V tem primeru ne gre le za povratno informacijo, temveč tudi za dogovorjen zapis ocene v ustrezen uradni dokument (redovalnico). Ocenjevanje poteka v skladu s pravilnikom o ocenjevanju znanja. Pozitivne ocene, pridobljene pri preverjanju znanja, pa lahko učitelj z dijakovim soglasjem vpiše kot eno od ocen.

  Kadar se ocenjevanje znanja in sposobnosti navezuje na preverjanje znanja, upoštevamo naslednja načela:

  1. Vsako ocenjevanje je tudi preverjanje, vsako preverjanje pa ni nujno tudi ocenjevanje.

  2. Cilji ocenjevanja pri posameznih nalogah so jasni, poznajo jih tudi dijaki (ocenjevanje bralnega razumevanja, ocenjevanje jezikovnega znanja, razumevanja navodil, pravopisna pravilnost).

  3. Dejavnosti oziroma vrste nalog dijaki poznajo in so jih navajeni.

  4. Navodila so jasna in nedvoumna, strukturirane naloge vsebujejo primer.

  5. Kriteriji  ocenjevanja so dogovorjeni in  znani tudi dijakom.

  6. Ocenjujemo dijakovo znanje in ne neznanja (upoštevamo tudi t.i. attempted knowledge - to, kar dijaki poskušajo samostojno tvoriti, čeprav z napakami).

  7. K ocenjevanju pritegnemo tudi dijake.

  8. Znanje pravil (npr. slovničnih) ni predmet ocenjevanja.

  Ocenjevanje govornih sposobnosti

  Pri ocenjevanju govora je zelo pomembna dejavnost, v kateri so udeleženi dijaki. Tradicionalno ustno izpraševanje posameznega dijaka (učitelj-dijak) je zamudna in neizvirna dejavnost. Z njim pridobimo samo delen vpogled v dijakove govorne sposobnosti. Celovitejšo oceno dijakovih govornih sposobnosti v angleščini pridobimo s pomočjo komunikacijskih dejavnosti, ki odslikavajo stvarne govorne dejavnosti. Te naloge naj bodo smiselne, zanimive in naj dijaka motivirajo. Oblike dela  so lahko enogovorne ali pa  delo v dvojicah  ali skupinah. Vrste dejavnosti so, podobno kot pri preverjanju znanja, predstavitev, poročilo, opis, ali interakcijske, npr. dialog, intervju, pogovor, igra vlog, izmenjava informacij. Dejavnosti so lahko vezane na slikovne iztočnice ali na besedilo, ki so ga dijaki slišali ali prebrali.

  Med eno dejavnostjo lahko učitelj opazuje govorne sposobnosti več dijakov, osredotoči pa se le na nekaj vidikov (glej Elementi, ki jih opazujemo pri govoru).

  Z govornimi dejavnostmi lahko ocenjujemo tudi slušno in bralno razumevanje, vendar v tem primeru ne ocenjujemo pomanjkljivosti v znanju slovnice ali besedišča.

  Pisno ocenjevanje


 • Z njimi ocenjujemo doseženo znanje vseh dijakov po določenem tematskem oziroma učnem sklopu ali časovnem obdobju. Učitelj napove datum in namen ocenjevanja v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja,  prav tako tudi obseg snovi in vrste nalog. Naloga je sestavljena tako, da lažjim sledijo težje naloge,  zadnja naloga je lahko ponovno lažja. Število možnih točk  za posamezne naloge naj bo vnaprej znano in zapisano. Dijaki morajo imeti na testu oziroma listu za odgovore dovolj prostora za reševanje. Posebni listi za odgovore (t.i. answer sheets) so primerni le, če dijaki med popravo uporabljajo tudi naloge, ne le svojih odgovorov na listih. Po pisnem preizkusu dijaki napišejo popravo. Obseg pisnega preizkusa znanja mora biti primeren glede na čas reševanja naloge.

  S pisnimi preizkusi znanja ocenjujemo:


  Z njimi ocenjujemo sposobnost pisnega sporočanja. Ocenjujemo besedila, npr. opise, pisma,  itd., ki jih dijaki napišejo s pomočjo vodenih nalog. Priporočamo, da se ne ocenjuje osnutkov, marveč dovršena besedila. Pri ocenjevanju upoštevamo elemente, ki jih opazujemo pri pisnih izdelkih, navedene v poglavju o preverjanju znanja. Priporočamo  ocenjevanje po kriterijih, ki je objektivnejše od ocenjevanja vtisa (impresionističnega ocenjevanja).

   

  Zaključna ocena

  Zaključna ocena je sestavljena iz vseh ocen, ki jih dijak pridobi v šolskem letu. Odraža celostno znanje glede na zastavljene cilje predmeta, dijakov napredek in odnos do predmeta, ki se kaže tudi v sodelovanju pri učnem procesu.

  Zaključne ocene ne pridobimo z izračunavanjem aritmetične sredine.