KATALOG ZNANJA

ŠPORTNA VZGOJA

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

170 ur

Določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 62. seji 2. 10. 2003.

 

VSEBINA

1. OPREDELITEV PREDMETA

2. OBSEG IN STRUKTURA PREDMETA

3. PREDMETNI KATALOGI ZNANJ

SPLOŠNI CILJI

OPERATIVNI CILJI, VSEBINE IN RAVEN ZNANJA

4. DIDAKTIČNA NAVODILA

5. SPREMLJANJE, VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE

6. ZNANJE, KI GA MORA IMETI IZVAJALEC PREDMETA

 

1. OPREDELITEV PREDMETA

Mens sana in corpore sano.

(Juvenal)

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter pomembno sredstvo oblikovanja osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih zrelosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami in z njimi uravnovesil negativne vplive poklicnega udejstvovanja. Z zdravim načinom življenja bo skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost, delovne sposobnosti in življenjski optimizem.

SPLOŠNA IZHODIŠČA

Športni pedagog sledi naslednjim izhodiščem :

2. OBSEG IN STRUKTURA PREDMETA

Program športne vzgoje se izvaja v obeh letnikih srednje poklicno-tehniških šol. Namenjeno mu je 140 ur rednega pouka , to je po tri ure pouka tedensko v I. in II. letniku. Program je obvezen za vse dijake in je z vidika razvojnih značilnosti, motivacijske strukture mladostnikov in odprtosti programa vsebinsko, organizacijsko ter metodično zaokrožen v dve obdobji:


prvi letnik - 3 ure tedensko

drugi letnik - 2 uri tedensko

osnovni program

dve tretjini ur

osnovni program

tretjina ur

program izbirnih športov

tretjina ur

program izbirnih športov

dve tretjini ur

športni dnevi *

vsako leto pet

športni dnevi *

vsako leto pet

* Cilje šolske športne vzgoje šola uresničuje tudi s športnimi dnevi v okviru interesnih dejavnosti.

REDNI POUK

Redni pouk športne vzgoje , ki je obvezen za vse dijake, sestavljata:

Osnovni program je enoten za vse srednje poklicno-tehniške šole. V prvem letniku mu je namenjeno dve tretjini ur, v drugem pa tretjina ur. V osnovnem programu dijaki spopolnijo in nadgradijo temeljna znanja, ki so jih pridobili v osnovni šoli in v prejšnjih že končanih poklicnih programih.

Dijaki izbirajo športne zvrsti v določenem obsegu ur znotraj ponudbe, ki jo pripravi šola. Šola mora ponuditi vsako leto najmanj tri izbirne športe. Program oblikujejo športni pedagogi v letnem učnem načrtu. Prilagodijo ga interesom dijakov, možnostim in tradiciji šole, vendar skladno s cilji učnega načrta. V prvem letniku mu je namenjena tretjina ur, v drugem pa dve tretjini ur. Vadba poteka v okviru rednega pouka, tako da so dijakinje in dijaki deležni načrtnega, sistematičnega in kontinuiranega športnovzgojnega procesa skozi vse šolsko leto.

Zaradi varnosti in individualizacije ne sme biti v vadbeni skupini več kot 20 dijakov (šolsko leto 1999/2000, Ur. list RS, št. 37/97). Pri rednem pouku športne vzgoje se dijaki delijo po spolu. Pri plavanju, smučanju in pohodništvu je treba upoštevati posebna normativna izhodišča.

ŠPORTNI DNEVI

V okviru interesnih dejavnosti organizira šola tudi športne dni. Navodila za izpeljavo so predstavljena v posebnem gradivu Interesne dejavnosti.

DODATNI PROGRAM ŠOLE

Šola lahko ponudi dijakom različne interesne športne programe, šole v naravi, tečaje, taborjenja, šolska športna tekmovanja, športne popoldneve ipd.; vključevanje dijakov v te programe je prostovoljno.

3. PREDMETNI KATALOGI ZNANJ

SPLOŠNI CILJI

S sredstvi športne vzgoje , ki so vsebinsko usmerjena v:

uresničujemo splošne cilje športne vzgoje:

Primerno izbrane vsebine, ustrezne metode in oblike dela pomagajo dijakom prijetno doživeti svoje športno udejstvovanje, se psihično sprostiti, hkrati pa osmisliti in bolje razumeti šport kot družbeni pojav. Dijaki si oblikujejo stališča in vrednotni odnos do športa kot kulturne sestavine človekovega življenja. K celostnemu razumevanju športa in njegovih učinkov pripomore tudi povezovanje z vsebinami drugih predmetov (naravoslovni predmeti - biologija, kemija, fizika; zgodovina, slovenščina, umetnost, računalništvo in informatika).

OPERATIVNI CILJI, VSEBINE IN RAVEN ZNANJA

Cilji so razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo:

CILJI - PRVI LETNIK

telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti

 • z izbranimi nalogami razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost, aerobna in anaerobna vzdržljivost)
 • z izbranimi nalogami ohranjati lepo telesno držo in oblikovati skladno postavo
 • z izbranimi nalogami preprečevati negativne vplive enostranskih obremenitev
 • ugotavljati in spremljati lastne gibalne in funkcionalne sposobnosti ter telesne značilnosti
 • spopolnjevanje različnih športnih znanj

 • utrditi in spopolniti osnovne elemente atletike in gimnastike
 • spopolniti tehniko in taktiko športnih iger do stopnje, ki omogoča uspešnost v različnih igralnih situacijah
 • skladno in estetsko izvajati različne sestavljene gibalne naloge ob glasbeni spremljavi in izražati občutke ter razpoloženja z gibanjem
 • učiti se in utrjevati različne plesne tehnike
 • •  spopolniti tehniko plavanja

  •  spoznati, učiti se in utrjevati športe po izbiri

  seznanjanje s teoretičnimi vsebinami

 • spoznati vpliv športa na zdravje in dobro počutje
 • razumeti negativne vplive enostranskih poklicnih obremenitev
 • seznaniti se s pomenom in sredstvi kondicijske priprave
 • seznaniti se z osnovnimi načeli varnosti v športu
 • spoznati preventivno vlogo športa v ozaveščanju proti zasvojenosti
 • •  poznati možnosti vključevanja v športne dejavnosti v kraju bivanja

  prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja

 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in v prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, odklanjanje zasvojenosti)
 • razvijati vztrajnost z dalj časa trajajočimi različnimi gibalnimi nalogami aerobnega značaja v naravi (npr. tek, tek na smučeh, pohodništvo, plavanje...)
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti
 • redno spremljati kondicijsko pripravljenost in telesno težo
 • razvijati kulturni odnos do narave in okolja
 • spoštovati športno vedenje (fair play)
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe
 • CILJI - DRUGI LETNIK

  telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti

 • z izbranimi nalogami razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti (moč, gibljivost, hitrost, koordinacija gibanja, ravnotežje, natančnost, aerobna in anaerobna vzdržljivost); ugotavljati, spremljati in vrednotiti lastne gibalne sposobnosti
 • z izbranimi nalogami preprečevati negativne vplive enostranskih obremenitev
 • z izbranimi nalogami ohranjati in razvijati lepo telesno držo ter oblikovati skladno postavo; ugotavljati, spremljati in vrednotiti lastne telesne značilnosti
 • skrbeti za lastno kondicijsko pripravljenost
 • spopolnjevanje različnih športnih znanj do stopnje, ki omogoča vključevanje v športne aktivnosti v šoli in zunaj nje

 • utrjevati in širiti športna znanja osnovnega programa
 • spodbujati samostojnost pri izvajanju različnih gibalnih nalog
 • povezovati zahtevnejše gibalne naloge
 • znati izbrati ustrezne taktične rešitve v različnih igralnih situacijah
 • •  spoznati, učiti se in utrjevati športe po izbiri

  seznanjanje s teoretičnimi vsebinami

 • spoznati pomen rednega spremljanja gibalnega in telesnega razvoja
 • razumeti odzivanje organizma na napor
 • seznaniti se z različnimi sredstvi in metodami razvijanja vzdržljivosti, gibljivosti, moči in hitrosti
 • •  seznaniti se z dejavniki tveganja v športu in načini ukrepanja

  prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja

 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in v prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, odklanjanje zasvojenosti)
 • razvijati vztrajnost z raznovrstnimi dalj časa trajajočimi gibalnimi nalogami aerobnega značaja
 • spodbujati medsebojno sodelovanje in sprejemanje drugačnosti
 • redno spremljati kondicijsko pripravljenost in telesno težo
 • razvijati kulturni odnos do narave in okolja
 • spoštovati športno vedenje (fair play)
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe
 • PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE TER RAVEN ZNANJA

  OSNOVNI PROGRAM

  OSNOVNA KONDICIJSKA PRIPRAVA

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Ugotavljanje in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti.

  Vrednotenje spremljave gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti.

  Povezava z biologijo.


  Raven sposobnosti in znanja

  Dijaki razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva k skladnemu telesnemu razvoju in omogoča učinkovitost v gibanju. Znajo spremljati svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter izbrati oblike in vaje, s katerimi jih bodo izboljšali.

  ATLETIKA

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Vaje za spopolnjevanje tehnike teka, šprint, dolgotrajnejši tek v naravi v pogovornem tempu, štafetne predaje, skok v daljino, skok v višino, meti.

  Sredstva atletske vadbe za razvoj različnih gibalnih sposobnosti, ocena lastnega napredka v atletski motoriki.

  Povezava z biologijo, kemijo, fiziko in informatiko .


  Raven sposobnosti in znanja

  Dijaki glede na svoje sposobnosti neprekinjeno pretečejo daljšo razdaljo v zmernem pogovornem tempu in spopolnijo tehniko ter vzdržujejo ali izboljšujejo dosežke v šprintu, skoku v daljino z zaletom, skoku v višino in metih.

  GIMNASTIKA Z RITMIČNO IZRAZNOSTJO

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Sklopi gimnastičnih vaj; prvine akrobatike; skoki z male prožne ponjave; vaje v vesi in opori; preskakovanje orodij; povezovanje prvin plesa in akrobatike.

  Učinki in pomen pravilne izvedbe gimnastičnih vaj, lepota gibanja.

  Povezava z umetnostjo, biologijo in fiziko.


  Raven znanja

  Dijaki znajo samostojno izbrati sklope gimnastičnih vaj glede na lastne potrebe in zmožnosti; znajo različne preskoke orodij; znajo povezati različne akrobatske, ritmične in plesne prvine.

  PLES

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Družabni plesi; disco in party plesi; aerobika; osnovne tehnike sproščanja; joga.

  Ples kot sredstvo druženja.

  Povezava z umetnostjo in družboslovnimi predmeti.


  Raven znanja:

  Dijaki znajo osnove družabnih plesov do stopnje, ko lahko sproščeno zaplešejo. Obvladajo osnovne programe aerobike in osnovne tehnike sproščanja.

  ŠPORTNE IGRE (košarka, odbojka, nogomet, rokomet) - športni pedagog izbere najmanj dve športni igri

  KOŠARKA

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Podaje in lovljenja v različnih igralnih situacijah, vodenje, zaustavljanje, pivotiranje, odkrivanje, vtekanje in križanje; meti na koš; igra 3:3 na en koš ter igra 5:5 na dva koša z različnimi taktičnimi različicami v obrambi in napadu.

  Taktika igre, pravila in sodniški znaki.


  Raven znanja

  Dijaki spopolnijo tehnične prvine in taktične kombinacije v obrambi in napadu do stopnje, ko lahko uspešno igrajo na en koš ali dva koša. Sodelujejo pri sojenju in organizaciji razrednih ali šolskih tekmovanj.

  ODBOJKA

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Različni odboji in podaje; spodnji in zgornji servis; sprejem servisa; napadalni udarec; enojni in dvojni blok; lažje igralne kombinacije, igra 6:0.

  Taktika igre, pravila in sodniški znaki.


  Raven znanja

  Dijaki znajo tehnične prvine in taktične kombinacije do stopnje, ki omogoča njihovo povezovanje v igralnih situacijah. Sodelujejo pri sojenju razrednih ali šolskih tekmovanj.

  NOGOMET

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Podaje in sprejemanje žoge; vodenje; streljanje na vrata; tehnika pokrivanja igralcev in odvzemanja žoge; različne igre za spopolnjevanje tehničnih in taktičnih prvin; mali nogomet - igra.

  Taktika igre, pravila in sodniški znaki.


  Raven znanja

  Dijaki znajo tehnične prvine in taktične kombinacije do stopnje, ki omogoča njihovo povezovanje v dinamičnih igralnih situacijah ter sproščeno igro malega nogometa. Sodijo in sodelujejo pri organizaciji razrednih ali šolskih tekmovanj.

  ROKOMET

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Podaje, lovljenje in pobiranje žoge; vodenje; streljanje na gol; tehnika pokrivanja nasprotnika; osnove individualne in conske obrambe, taktika napada proti conski obrambi.

  Taktika igre, pravila in sodniški znaki.


  Raven znanja

  Dijaki znajo tehnične prvine in taktične kombinacije do stopnje, ki omogoča igro z različnimi napadi proti individualni ali conskim obrambam.

  PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (za šole, ki imajo ustrezne pogoje)

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Osnovna šola plavanja (dve tehniki); daljše vzdržljivostno plavanje.

  Nevarnosti v vodi, obnašanje in higiena na plavališču.

  Povezava z biologijo in kemijo.

  Raven sposobnosti in znanja

  Dijaki obvladajo najmanj eno tehniko plavanja; vzdržljivostno plavajo 10 minut.

  Šola mora organizirati plavalni tečaj za vse dijake neplavalce.

  SMUČANJE IN NEKATERE ZIMSKE DEJAVNOSTI (za šole, ki imajo ustrezne pogoje)

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Elementi šole smučanja, smučanje na urejenih smučiščih, osnove smučarskega teka, drsanje.

  Red na smučiščih in drsališčih, pravila varnosti, oprema.


  Raven sposobnosti in znanja

  Dijaki varno smučajo na urejenih smučiščih; opravijo daljši pohod na tekaških smučeh; varno drsajo.

  IZLETNIŠTVO, POHODNIŠTVO, GORNIŠTVO

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Najmanj en vsakoletni daljši pohod v sredogorje ali visokogorje, če je mogoče po delu ene od veznih poti; orientacijski pohod.

  Odgovornost za kulturen odnos do narave; gorništvo kot del slovenske narodne identitete; tehnika hoje, taktika pohoda, orientiranje v naravi; nevarnosti v gorah in načini ravnanja v primeru nesreče, varna oprema.

  Povezava z geografijo, biologijo in umetnostjo .


  Raven znanja

  Dijaki poznajo pravila varne hoje v gore in osnove orientiranja.

  PROGRAM IZBIRNIH ŠPORTOV

  Namen programa je približati šport dijakovim interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni značaj športa. Program lahko vključuje športne zvrsti iz osnovnega programa (atletika, gimnastika, ples, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, plavanje, pohodništvo, tek na smučeh, drsanje), lahko pa tudi druge športe, ki jih ponudi šola (fitnes, aerobika, namizni tenis, badminton, tenis, borilni športi, hokej na travi, rolkanje, plezanje na umetni plezalni steni...).

  Praktične vsebine

  Teoretične vsebine

  Širjenje in utrjevanje osnovnega programa v izbranem športu; spoznavanje, učenje in utrjevanje športov po izbiri.

  Osnovne značilnosti izbranega športa (pravila, tehnika, taktika, oprema); pomen izbranega športa za kakovostno preživljanje prostega časa.


  Raven znanja

  Dijaki spopolnijo različna športna znanja do stopnje, ki omogoča vključevanje v športne aktivnosti v šoli in zunaj nje ter ukvarjanje s temi športi tudi v kasnejših življenjskih obdobjih.


  SPLOŠNE TEORETIČNE VSEBINE IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

  pomen rednega in varnega ukvarjanja s športom

  sprostitev, zabava, zdravje, druženje

  šport in zdravje

  pojem zdravja, vloga športa v zdravem razvoju in ohranjanju zdravja, odzivanje telesa na povečan napor pri športni vadbi, prehrana, higiena, ravnovesje med delom - učenjem, spanjem in telesno aktivnostjo

  povezava z biologijo

  gibalne in funkcionalne sposobnosti

  pomen, ugotavljanje in spremljanje

  povezava z biologijo, kemijo in informatiko

  delovanje človekovega telesa v mirovanju in gibanju

  osnovni pojmi mehanike in biomehanike, delovanje gibalnega, srčnožilnega in živčnega sistema

  povezava s fiziko in biologijo

  osnovne značilnosti športov iz učnega načrta

  predstavitev, tehnika, taktika, pravila, izrazoslovje, oprema

  odklanjanje dejavnikov tveganja sodobnega življenja s športom

  pomanjkanje gibanja, stres, alkohol, nikotin, droge, prevelika telesna teža

  povezava z biologijo in kemijo

  ekološki problemi, ohranjanje naravne in kulturne dediščine

  povezava z biologijo, umetnostjo, slovenščino in zgodovino

  dileme sodobnega športa

  agresivnost in tekmovalnost, športno obnašanje (fair play), vloga posameznika v skupini, liderstvo, zvezdništvo

  Učitelj predstavi teoretične vsebine ob praktičnem delu.

  4. DIDAKTIČNA NAVODILA

  SPLOŠNA NAVODILA

  Sodelovanje pri športni vzgoji

  Športna vzgoja je obvezna za vse dijake. Opravičeni so le tisti, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo sodelovati. Po presoji zdravnika so dijaki lahko opravičeni delno ali popolno, za krajše ali daljše časovno obdobje.

  Po šolski zakonodaji so dijaki lahko oproščeni sodelovanja pri posameznih oblikah športne vzgoje. Če so dijaki delno opravičeni sodelovanja, mora športni pedagog vsakemu posamezniku z zdravstvenimi indikacijami prilagoditi proces dela skladno z napotki zdravnika. Gibanje in šport lahko v teh primerih predstavljata pomembno sredstvo kineziterapije in rehabilitacije.

  Organizacija osnovnega programa in programa izbirnih športov

  Obvezni del pouka športne vzgoje je razdeljen na osnovni program in program izbirnih športov . Razporeditev ur izbirnega programa je prepuščena šoli, vendar naj bodo ure razporejene tako, da so dijaki deležni načrtnega in nepretrganega športnovzgojnega procesa. Priporočamo, da se redni program športne vzgoje izvaja dvakrat tedensko po eno uro, razen v primerih, ko šola nima prostorskih možnosti za takšno organizacijo pouka.

  Normativ za velikost vadbenih skupin je enak za osnovni in izbirni program.

  Izmed ponujenih štirih športnih iger športni pedagog izbere najmanj dve. Vsebine plavanja in vodnih dejavnosti ter smučanja in zimskih dejavnosti šola izpelje, če ima ustrezne pogoje ali v okviru interesnih dejavnosti. Šola mora za vse dijake neplavalce organizirati plavalni tečaj.

  Športni pedagog večkrat letno ugotavlja, spremlja in vrednoti poleg športnih znanj tudi gibalne sposobnosti in telesne značilnosti dijakov. Ugotavljanje in vrednotenje daje pomembne informacije tako športnemu pedagogu pri načrtovanju pedagoškega procesa kot tudi dijaku za spoznavanje nekaterih individualnih sposobnosti in značilnosti, saj lahko dosežke primerja z dosežki slovenskih vrstnikov. Skladno s šolsko zakonodajo za dijake, ki pisno soglašajo, podatke športnovzgojnega kartona enkrat letno centralno obdelamo in ovrednotimo.

  Program izbirnih športov mora biti zasnovan tako, da upošteva interese in želje dijakov ter sočasno omogoča oblikovanje homogenih vadbenih skupin. Oboje zagotavlja kakovostnejše delo in prilagojeno intenzivnost športne vadbe. Programu izbirnih športov je v prvem letniku namenjena tretjina ur, v drugem pa dve tretjini vseh ur športne vzgoje.

  Športni pedagogi načrtujejo in uresničujejo program izbirnih športov skladno z materialnimi možnostmi vsake posamezne šole. Optimalen način dela je tak, da poteka izbirni program znotraj rednega pouka, da proces vodi hkrati več športnih pedagogov, dijaki pa so razvrščeni v več interesnih skupin. V tem primeru lahko poteka športna vzgoja za več oddelkov hkrati. Kjer teh možnosti ni, je ponudba skladna z možnostmi šole. V vsakem primeru pa mora šola sočasno ponuditi vsaj tri programe, ki lahko trajajo celo šolsko leto, krajše obdobje (npr. tri mesece) ali pa več let. Izjeme so lahko organizirani planinski pohodi, tečaji plavanja in dejavnosti, ki jih je mogoče izvesti le v strnjeni obliki. Pri ponudbi naj da šola prednost dejavnostim, za katere ima materialne in kadrovske možnosti, ki ne zahtevajo posebnih finančnih sredstev udeležencev in s katerimi se lahko dijaki ukvarjajo tudi v prostem času.

  Pri nekaterih vsebinah programa izbirnih športov je odločitev o delitvi po spolu prepuščena strokovni presoji učitelja.

  Športni dnevi, šola v naravi in tečaji v okviru interesnih dejavnosti s športnimi vsebinami

  Šola v okviru interesnih dejavnosti ponudi dijakom športne dni, šolo v naravi, športni tabor ali tečaje. Navodila za izpeljavo so predstavljena v posebnem gradivu Interesne dejavnosti.

  Športne interesne dejavnosti in šolska športna tekmovanja

  Na šoli lahko deluje šolsko športno društvo s ponudbo različnih športnih interesnih dejavnosti. S ponudbo šola spodbuja redno športno dejavnost dijakov in bogati njihov prosti čas.

  Šola lahko organizira različna športna tekmovanja. Ta so sestavni del in nadgradnja šolske športne vzgoje in interesnih dejavnosti. Športa tekmovanja so smiselna takrat, če v svoji celovitosti upoštevajo fiziološka, socialna in pedagoška načela. Na tekmovanje naj se dijaki načrtno pripravljajo, najpomembnejši cilj pa mora biti poštena igra (fair play), spoštovanje tekmecev in kulturno spremljanje športnega dogodka.

  Status športnika

  Šola perspektivnim in vrhunskim športnikom nudi ustrezno pomoč in jim prilagodi obveznosti vzgojnoizobraževalnega programa skladno s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti.

  SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA

  Uspešnost in motivacija dijakov

  Eno od osnovnih izhodišč učnega načrta je zagotoviti uspešnost in motiviranost vseh dijakov. Pri zasledovanju obeh izhodišč mora športni pedagog upoštevati različnost dijakov. Njegov cilj je, da vsi napredujejo.

  V procesu športne vadbe se morajo prepletati čustveni, razumski, socialni in vrednotni vidiki vzgoje. Učitelj izbira cilje, vsebine, metode in oblike dela tako, da se vsi dijaki počutijo prijetno in igrivo, kar jim ob drugih globalnih ciljih omogoči psihično razbremenitev in sprostitev od naporov, ki jih prinaša ustaljen šolski ritem. Igra ostaja nujen sestavni del športne vzgoje v vseh obdobjih dijakovega razvoja. Vsi učiteljevi ukrepi morajo biti naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do športa, podpirati morajo oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljski odnos do sošolcev.

  Športni pedagog gradi motivacijo z ustrezno izbiro vsebin in postopkov, še posebno pa s spodbujanjem in vrednotenjem napredka posameznika. Osebni cilji dijakov so različni in temeljijo na specifični storilnosti. Biti morajo takšni, da jih je dijak zmožen doseči. Predvsem ne smejo biti osredotočeni le na zmago in poraz in na tekmovanje z drugimi. Pri oblikovanju osebnih ciljev se učitelj opira na redno spremljanje telesnih značilnosti in gibalne učinkovitosti posameznikov.

  Pri zagotavljanju uspešnosti in motivacije naj učitelj posveti posebno pozornost dijakom s skromnejšimi prirojenimi gibalnimi sposobnostmi in s tem povezano slabšo gibalno učinkovitostjo. Ti dijaki potrebujejo veliko gibanja, pozitivnih spodbud, prilagojenih vsebin in obremenitev.

  Prav tako naj upošteva različno motivacijo deklet in fantov. Dekletom naj ponudi več vsebin plesa in prvin ritmike, ki jim omogočajo izražanje občutkov in razpoloženj ter doživljanje usklajenosti gibanja ob glasbeni spremljavi.

  Cilji in vsebine

  Učni načrt je osnova za pripravo učiteljevega letnega učnega načrta. Učiteljem priporočamo, da uporabljajo publikacijo Cilji šolske športne vzgoje (več avtorjev, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1994), ki je spremljevalno gradivo učnega načrta. Cilji in vsebine učnega načrta so urejen povzetek omenjene publikacije.

  Cilji so razčlenjeni v štiri skupine, ki odgovarjajo na vprašanja: katere gibalne sposobnosti naj si dijaki razvijajo, katera praktična in teoretična znanja naj pridobijo ter kakšna stališča, navade in načine ravnanja naj si oblikujejo. Opredeljeni so za vsak letnik posebej. Namerna odprtost prinaša učitelju relativno veliko stopnjo avtonomije, hkrati pa odgovornost za smotrno in prilagojeno izbiranje vsebin, upoštevajoč predložene cilje, posebnosti skupine in posameznikov znotraj nje, posebnosti šole in kraja ter drugih možnosti za izpeljavo programa.

  Vsebine posameznih športnih zvrsti ter teoretične vsebine so nanizane za obe leti skupaj. Učitelj predstavi teoretične vsebine ob praktičnem delu.

  Šola, ki opredeljenih vsebin plavanja ne more izpeljati med rednim poukom, jih lahko izpelje v okviru športnih dni ali v tečajni obliki. Na enak način lahko šola izpelje tudi programe pohodništva, gorništva, smučanja in drugih zimskih športnih dejavnosti.

  Raven znanja

  Raven znanja je v učnem načrtu opredeljena ločeno za vsako športno zvrst. Predstavlja tisto športno osnovo, ki naj jo osvojijo dijaki. Ker je neizogibno, da se bodo nekateri naučili več in hitreje kot drugi ter bodo v nekaterih gibalnih nalogah bolj učinkoviti, mora učitelj vsebine in zahteve prilagoditi zmožnostim posameznikov. To pomeni, da raven znanja ni enaka za vse dijake, temveč jo učitelj skladno z načeli diferenciacije in individualizacije prilagodi njihovim zmožnostim.

  Skrb za varnost dijakov

  Pri športni vzgoji je treba posebno pozornost posvetiti varnosti. Športni pedagog mora upoštevati naslednja izhodišča:

  V telovadnici in v neposredni bližini drugih vadbenih objektov morajo biti nameščene omarice prve pomoči.

  5. SPREMLJANJE, VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE

  Spremljava in vrednotenje stopnje osvojenosti posameznih športnih znanj, osebnih športnih dosežkov in mladostnikovega telesnega ter gibalnega razvoja sta neločljivi in nepogrešljivi sestavini vsakega vzgojno-izobraževalnega dela. Načrtno spremljanje in vrednotenje zbranih podatkov o dijakovem napredku ter opazovanje in analiziranje procesa dela omogočajo učitelju ustrezno načrtovanje športnovzgojnega procesa, prilagoditev pouka posamezniku, svetovanje pri izboljšanju njegovih dosežkov ali odpravljanju pomanjkljivosti ter pri vključevanju v različne zunajšolske dejavnosti.

  Športni pedagog vse leto načrtno spremlja dijakov telesni, gibalni in funkcionalni razvoj, stopnjo osvojenosti različnih športnih znanj, osebne športne dosežke pri športni vzgoji, na razrednih, šolskih in drugih tekmovanjih, odsotnost, opravičevanje zaradi zdravstvenih problemov in vključevanje dijaka v zunajšolske športne dejavnosti.

  Spremljava in vrednotenje sta podlagi za ocenjevanje športne vzgoje. Pri ocenjevanju upoštevamo naslednja temeljna izhodišča:

  6. ZNANJE, KI GA MORA IMETI IZVAJALEC PREDMETA

  V programih srednjih šol lahko uči športno vzgojo, kdor je končal program za pridobitev visokošolske izobrazbe in je pridobil strokovni naziv profesor športne vzgoje. Priporočljivo je, da v osnovnem programu poučujejo dijakinje ženske, dijake pa moški.