KATALOG ZNANJ

INFORMATIKA

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

70 ur

VSEBINA

 1. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA
 2. VLOGA IN POMEN PREDMETA
 3. GLOBALNI CILJI
 4. USMERJEVALNI CILJI
 5. OPERATIVNI CILJI
 6. KATALOG OSNOVNIH ZNANJ, VEŠČIN IN DELOVNIH ZMOŽNOSTI DIJAKOV S PODROČJA INFORMATIKE, RAČUNALNIŠTVA IN KOMUNIKACIJ
 7. ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA
 8. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
 9. DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
 10. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 69. seji 17. 6. 2004.

1. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1. ali 2.

70

18

52

52

Skupaj

70

18

52

52

2. VLOGA IN POMEN PREDMETA

Z vsebinami informatike, dijaki pridobivajo znanje iz poznavanja in razumevanja osnovnih zakonitosti informatike in komunikacij, razvijajo sposobnosti iskanja, zbiranja, hranjenja, obdelave, uporabe in prenosa podatkov pri oblikovanju in posredovanju relevantnih informacij. To odpira dijakom možnost, da pridobijo tista znanja informacijsko komunikacijske pismenosti, ki so nujno potrebna pri nadaljnjem izobraževanju, oziroma za življenje in delo v informacijski družbi.

3. GLOBALNI CILJI

Z vsebinami informatike dijaki:

 • spoznavajo osnove informatike ter vlogo in pomen informacije in IKT v sodobni družbi.
 • spoznajo in znajo uporabljati IKT na področju komunikacij.
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne IKT za zadovoljevanje osebnih potreb in potreb informacijske družbe.
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in uspešno iskanje, vrednotenje, hranjenje, obdelavo, prenos in uporabo podatkov;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko predstavitev, prenos in posredovanje informacij ter spoznavajo merila za vrednotenje le-teh.
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (zaščita podatkov);
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno strokovno izražanje v slovenskem jeziku.
 • 4. USMERJEVALNI CILJI

  Dijak:

 • uporablja standardne vhodne enote računalnika ter dela z operacijskim sistemom,
 • ureja besedila, preproste sezname in preglednice z grafikon,
 • pozna možnosti interneta in uporablja svetovni splet in elektronsko pošto,
 • pozna in dela z bazami podatkov na strokovnem področju,
 • pozna programe in računalniške aplikacije, ki se uporabljajo v stroki,
 • •  v medijih išče podatke, jih vrednoti, uredi in razvrsti ter uporabi za različne predstavitve informacij vezanih na strokovno področje.

  5. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod

  Dijak:

  Dijak:

 • predstavitev predmeta, oblik dela in opredelitev kriterijev za vrednotenje znanja
 • osvežitev znanja, pridobljenega v predhodnem izobraževanju
 • Obnovi opredelitve
 • osnovnih informatičnih izrazov:
 • podatek, informacija in znanje;
 • računalništvo, informatika in kibernetika;
 • zvezna in diskretna predstavitev podatkov;
 • računalnik, informacijska tehnologija, informacijski sistem;
 • relevantna informacija in informacijska onesnaženost;
 • računalniška in informacijska pismenost;
 • enota (entiteta) in lastnost (atribut);
 • programska, strojna oprema računalnika;
 • von Neumanov model , vhodna, centralna, pomnilna, izhodna enota;
 • prikazovalnik, tiskalnik, zvočnik;
 • mikroprocesor;
 • delovni (RAM), bralni (ROM) pomnilnik;
 • disk, disketa, zgoščenka;
 • tipkovnica, miška, mikrofon,
 • program, licenca;
 • operacijski sistem, uporabniška programska oprema
 • delovanje računalnika,
 •  
 • preverjanje znanj iz IKT pridobljenih v predhodnem izobraževanju
 • Računalniška omrežja, internet in njegove storitve

 • pomen in vloga računalniških omrežij
 • •  povezovanje računalnikov v računalniško omrežje

 • internet in elektronska pošta
 • iskanje podatkov vezanih na stroko
 • posredovanje in sprejemanje sporočil in dokumentov
 • obnovi znanja o omrežjih, internetu, spletu, in elektronski pošti
 • razlikuje lokalno in globalno omrežje
 • poišče na svetovnem spletu in drugih virih podatke
 • opredeli pomen in vlogo predstavitve informacij v svetovnem spletu
 • opredeli storitve omrežja internet in njihove funkcije (elektronska pošta, svetovni splet itn.)
 • obvlada delo z orodji za delo v omrežju (elektronska pošta. brskalniki, ipd.)
 • spoznava povezanost človeka in tehnologije pri iskanju podatkov
 • spoznava pomen informatike in IKT kot pripomočka za reševanju informacijskih problemov v družbi
 • razvije sposobnost za iskanje, shranjevanje, vrednotenje, posredovanje in prejemanje podatkov
 • razvija sposobnost za učinkovito uporabo IKT
 • demonstracija:

 • uporaba računalnika in predstavitvene opreme s stalno povezavo v internet.
 • predstavitev vzorčnih spletnih sestavkov
 • vaja:

 • pošiljanje in prejemanje elektronske pošte
 • iskanje podatkov s strokovnega pomočja v svetovnem spletu in drugih virih
 • Viri podatkov

 • baze podatkov, priročniki, imeniki, itn. na elektronskih medijih
 • podatki s svetovnega spleta
  •  knjige, publikacije, strokovna gradiva, prospekti, tehnična literatura, revije, didaktična gradiva itn.
  •  vrednotenje virov na podlagi ustreznosti najdenih podatkov
 • ovrednoti in razvrsti podatke po namenu in vsebini uporabe (za učenje, pri pouku, pri nalogah, itn.)
 • iskanje podatkov s strokovnega področja po razpoložljivih virih
 • vrednotenje in razvrščanje medijev glede na ustreznost najdenih podatkov
 • Slikovna predstavitev informacij

  •  slikovna predstavitev informacij

 • točkovni in vektorski zapis slik
 • programska oprema za delo z slikami (slikarski program, programi za tehnično-tehnološko dokumentacijo, programi za 2D in 3D oblikovanje, računalniške predstavitev itn.)
 • tvorjenje in urejanje slikovnega materiala namenjenega učenju, za izdelavo in reševanje nalog itn.
 • opredeli značilnosti različnih zapisov slik v računalniku
 • v različnih medijih poišče, ovrednoti in shrani slike,
 • loči med različnimi slikovnimi zapisi, in pozna njihove prednosti in slabosti in izbere najustreznejšega za nadaljno uporabo
 • razume pomen zgoščevanja slikovnih podatkov za splet
 • pozna različne načine zgoščevanja podatkov in izbere najustreznejšega za objavo na svetovnem spletu
 • uporabi programsko opremo za tvorjenje in urejanje računalniških slik
 • spoznava možnosti uporabe računalnika in IKT pri strokovnem delu
 • razvija občutek za vrednotenje svojega dela
 • razvija občutek za vrednotenje lepega
 • vaja:

 • iskanje, vrednotenje, razvrstitev in shranjevanje slik s strokovnega področja iz različnih medijev
 • tvorjenje, shranjevanje in urejanje slik
 • Zvočna predstavitev informacij

  •  zvočna predstavitev informacij,

  •  prenos zvočnih zapisov iz medijev in svetovnega spleta

  •  uporaba zvočnih zapisov

 • našteje različne zapise zvoka in razloži njihove prednosti in slabost ter razlago ponazori s primeri
 • prenese zvočni zapis iz zunanjega medija na medij na svojem računalniku in obratno
 • pozna in uporabi programsko in strojno opremo za tvorjenje, urejanje in predstavitev zvoka
 • spoznava možnosti uporabe zvoka pri predstavitvi informacij
 • razvija občutek za vrednotenje različnih zvočnih zapisov
 • vaja:

 • iskanje, vrednotenje, razvrstitev in shranjevanje zvočnih zapisov s strokovnega področja iz različnih medijev
 • tvorjenje, shranjevanje in urejanje zvočnih zapisov
 • Pisna predstavitev informacij in preglednice

 • urejevalnik besedil
 • preglednica
 • oblikovanje besedil in vnos podatkov v preglednico
 • enostavni preračuni
 • poznajo značilnosti pisne predstavitve informacij;
 • hitro in brez večjih napak napišejo strokovno besedilo ( poročilo, tehnološki list, delovni list, projektna naloga, itn.) z računalnikom
 • pripravi podatke in jih vnese v preglednico ter oblikuje ustrezen grafikon za potrebe stroke
 • uporabi enostavni preračun s formulo za matematično obdelavo podatkov v preglednici
 • razumejo pomen urejenega besedila
 • spoznajo pomen in uporabnost preglednic
 • razumejo pomen predstavitve podatkov s preglednicami in grafikoni
 • vrednotijo oblikovanje pisnih sestavkov
 • vaja:

 • samostojno zapišejo in uredijo sestavek za potrebe stroke in obrazložijo uporabljene oblike
 • samostojno izdelajo preglednico in ustrezen grafikon za potrebe stroke
 • izvedejo različna preračunavanja v preglednici in zasledujejo spremembe na grafikonu
 • Predstavitev izdelanih nalog

     

  •  priprava podatkov za objavo na spletnih straneh

  •  oblikovanje in urejanje spletnih sestavkov za predstavitev naloge

  •  izdelava računalniške predstavitve naloge

 • pripravi podatke za objavo na svetovnem spletu
 • samostojno oblikuje in uredi spletni sestavek s predstavitvijo naloge
 • razloži pomen predstavitve informacij v svetovnem spletu in razlago ponazori s primeri
 • izdela računalniško predstavitev svoje naloge
 • razumejo pomen predstavitve informacije na svetovnem spletu
 • razumejo pomen računalniške predstavitve
 • krepijo odgovornost sodelovanja v skupini
 • vaja:

 • priprava in ureditev predstavitve naloge na spletu
 • priprava in ureditev računalniške predstavitve naloge
 • predstavitev naloge
 • Uporaba računalniške tehnologije v stroki

 • uporaba IKT v stroki
 • pozna, razloži in ovrednoti možnosti uporabe IKT v stroki in razlago ponazori s primeri
 • razloži možnosti uporabe IKT v izbranem strokovnem področju
 • se motivirajo za uporabo IKT v stroki
 • spremlja novosti IKT na strokovnem področju
 • povezava s stroko

 • 6. KATALOG OSNOVNIH ZNANJ, VEŠČIN IN  ZMOŽNOSTI DIJAKOV S PODROČJA INFORMATIKE, RAČUNALNIŠTVA IN KOMUNIKACIJ

  Dijak:

 • Pozna in razume pojme: podatek, informacija, informacijski sistem, informacijsko komunikacijska tehnologija.
 • Pozna zgradbo računalnika in razloži njegovo delovanje.
 • Razlikuje programsko in strojno opremo računalnika.
 • Našteje osnovne elemente strojne opreme računalnika, razloži namen njihove uporabe, našteje merila za njihovo vrednotenje kakovosti in razlago ponazori s primeri.
 • Spozna vrste programske opreme (operacijski sistem, uporabniška programska oprema, didaktično programsko opremo vezano na stroko in razvojna orodja).
 • Pozna osnovne funkcije operacijskega sistema ter opravila z datotekami in mapami (kopiranje, brisanje datotek, ustvarjanje map, pošiljanje in sprejemanje datotek po spletu, logični pogoni in podobno).
 • Pozna predstavitev in zapis podatkov v računalniku ter predstavitev, zapis in prenos podatkov na različnih medijih (zgoščenke DVD in CD, disketa...).
 • Uporablja urejevalnik besedil za preprosto urejanje besedil in pisno predstavitev informacij.
 • Izdela računalniško preglednico, jo oblikuje, spreminja podatke in izvede preračune ter izdela grafikon
 • Razume pojem baze podatkov (zna vnašati in poiskati podatke).
 • Pozna različne načine predstavitve slik v računalniku in razloži razlike med njimi (točkovna in vektorski)
 • Pozna programe za tvorjenje slik in njihovo urejanje (zna uporabljati vsaj en slikarski program).
 • Opredeli računalniško omrežje in pomen povezovanja računalnikov v lokalno in globalno omrežje.
 • Pozna pomen omrežja internet in zna uporabljati njegovi osnovni storitvi: splet in elektronsko pošto.
 • Poišče podatke na spletu, jih ovrednoti in uporabi za predstavitev informacij. Splet pojmuje kot vir uporabnih podatkov za življenje in stroko.
 • Uporablja elektronsko pošto in ustrezne programe za pošiljanje in shranjevanje sporočil in dokumentacije v priponkah.
 • Pozna in uporablja programsko opremo na nivoju strokovne šole pri predmetnih in strokovnih področjih.
 • Na različne načine predstavi izdelke iz svojega strokovnega področja (grafično, slikovno, pisno, zvočno, večpredstavno...).
 • Znanja in veščine s področja informatike, računalništva in komunikacij opredeljene s katalogom znanj, se funkcionalno vključijo v program v obliki samostojnega predmeta in v vsa predmetna področja tako, da se posamezniku zagotovi pridobitev vseh navedenih znanj in spretnosti ob zaključku izobraževanja.

  Cilje informacijsko komunikacijske pismenosti realiziramo pri predmetu informatika v obsegu 70 ur in pri drugih predmetih ter vsebinah programov, kjer je delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo integrirano v pouk. Temeljno informacijsko komunikacijsko znanje se poglobi, nadgradi in utrdi z uporabo didaktičnih programov in strokovnih računalniških aplikacij pri strokovnih predmetih in drugih vsebinah strokovnih področij.

  7. ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA

  Visokošolska izobrazba iz:

 • matematike, smer računalništvo z matematiko ali
 • računalništva in informatike ali
 • matematike ali
 • organizacije dela, smer organizacijska informatika ali
 • področja stroke programa.
 • 8. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Preverjanje in ocenjevanje pri predmetu poteka ustno, ocenjujejo pa se tudi naloge.

  Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti informatike ter uspešnost vrednotenja in razlaganja uporabljenih postopkov pri izdelavi naloge. To ocenjevanje izvedemo z razgovorom neposredno med izdelavo naloge.

  Sestavini ocene izdelka sta:

 • kakovost izvedene naloge
 • uspešnost predstavitve izbrane informacije.
 • Pri kakovosti naloge ocenjujemo izvirnost in aktualnost izbranega problema, razumljivost in jasnost opredelitve problema in prikazanih rešitev, pestrost uporabljenih virov in medijev, kvaliteto in aktualnost pridobljenih podatkov, organiziranost naloge v skladu z zahtevami, širino predstavljene informacije, bogastvo in ustreznost besedišča, tehnično in oblikovno dovršenost izdelka ter napor, ki je bil potreben za njegovo izdelavo.

  Pri uspešnosti predstavitvi ocenjujemo prepričljivost in samostojnost dijaka, pri čemer le ta:

 • pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije;
 • vrednoti uporabljene podatke in razlaga dobljene rezultate;
 • zagovarja predlagane rešitve;
 • razlaga uporabljene postopke.
 • Dijak, ki je zadostil zahtevam za izdelavo, oblikovanje in predstavitev naloge, ne more biti ocenjen negativno.

  9. DIDAKTIČNA PRIPOROČILA

  Pri pouku dijaki spoznavajo pomen in vlogo informacije v sodobni družbi, pri čemer z elementi IKT iščejo, zbirajo in obdelajo podatke ter jih oblikujejo v aktualne informacije vezane na stroko, ki jih nato ovrednotijo in predstavijo.

  Teoretične ure se izvedejo z razlago, pogovorom in razgovorom med dijaki in učiteljem, pri čemer naj bo vsebina vezana na stroko in učenčevo okolje. Pri tem dijaki spoznavajo, predlagajo in vrednotijo merila in postopke za uspešno in učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, strokovnih in drugih podatkov ter oblikovanje in predstavitev informacij. S predstavitvijo možnosti, ki jih ima uporaba IKT v izobraževanju in v vsakdanjem življenju se dijake motivira za njeno uporabo. Snov naj ne vsebuje napotkov za neposredno delo, ampak naj dijakom in dijakinjam odpira možnosti, ki jih omogoča IKT, za uspešno in učinkovito zadovoljevanje svojih informacijskih potreb in potreb družbe.

  Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezuje na teoretični del, pri čemer dijaki praktično uporabijo in preverijo obravnavana teoretična spoznanja. V tem smislu so srčika praktičnega pouka naloge z vsebino vezano na stroko (npr. jedilni list, ponudbo, predstavitev izdelka ipd.), ki jih dijaki pripravijo in izdelajo pri vajah, predstavijo in ovrednotijo pa jih pri teoretičnih urah pouka. Zahtevnost naloge je odvisna od predznanja dijakov in dijakinj, njihovih sposobnosti in navad.

  Temeljna naloga učitelja je, da omogoči dijakom doseči zastavljene cilje. V tem smislu seznanja dijake z različnimi možnostmi, ki jih odpira IKT pri reševanju informacijskih problemov, jim svetuje pri izbiri nalog, spremlja njihove aktivnosti, jih opozarja na odklone, jih motivira in vzpodbuja pri delu in analizira in ocenjuje njihova prizadevanja. Pri tem mora paziti, da dijakom ne vsiljuje lastnih zamisli in predlogov, ampak jih vzpodbuja k iskanju izvirnih informacijskih rešitev. Predlagane rešitve z dijaki vedno analizira glede na individualne zmožnosti in razpoložljivost opreme in drugih virov ter si prizadeva za njihovo čim bolj uspešno in učinkovito udejanjanje.

  Učitelj lahko predlaga okvirno temo nalog, naslovi posameznih nalog pa so prepuščeni dijakom odvisno od njihovega interesa in zanimanja v stroki. Ker naloga izvira iz realnega okolja običajno presega meje predmeta, se bogato prepleta z drugimi področji. Povezava s sporazumevanjem v slovenskem jeziku in socialnimi veščinami je razumljiva sama po sebi, zaradi iskanja podatkov po spletu je izražena tudi povezava s tujim jezikom, povezava z drugimi predmeti in s stroko pa je zagotovljena z predlagano okvirno temo.

  10. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  Poleg veljavnih učbenikov se priporoča uporaba različne strokovne literature: knjig, priročnikov in revij ter zgoščenk in spletnih strani omrežja Internet, ki omogočajo lažje doseganje ciljev predmeta.

  Pri delu z računalniškimi programskimi orodji naj dijaki uporabljajo priročnike za ta orodja. Priročniki naj bodo napisani v materinem jeziku dijakov.

  Učitelji naj uporabljajo tudi drugo aktualno literaturo in revije, ki obravnavajo področje informatike, in se navezujejo na strokovno področje izobraževanja.