B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA - PLESNA SMER; MODUL B: SODOBNI PLES

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni

standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

2

70

3

105

3

105

2

70

350

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Geografija

3

105

           

105

 

Biologija, kemija, fizika *

4

140

4

140

       

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija **

       

2

70

2

70

140

280

Likovna umetnost ***

       

1

35

   

35

 

Informatika

   

2

70

       

70

 

Sodobne plesne tehnike

6

210

6

210

6

210

6

210

840

 

Balet

3

105

2

70

2

70

2

70

315

 

Uporabna anatomija

       

1

35

1

35

70

 

Glasba

1

35

1

35

1

35

1

35

140

 

Zgodovina plesa in odrske umetnosti

   

1

35

1

35

1

35

105

 
 

II - Izbirni predmeti

 

 

 

 

 

 

2

70

70

 

 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Ustvarjalna delavnica

4

140

4

140

6

210

8

280

770

 
 

IV - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III+IV)

36

1350

36

1350

36

1350

36

1290

5340

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med likovnim snovanjem in umetnostno zgodovino.

Tuji jeziki:

- Vsa štiri leta sta kot prvi in drugi tuji jezik obvezna dva moderna tuja jezika.

- Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina.

- Drugi tuji jezik je lahko: nemščina, francoščina, italijanščina (oziroma angleščina za dijake, katerih prvi tuji jezik je nemščina)

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Biologija

učitelj

20

do 17

   
laborant**        

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Fizika

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Instrument

učitelj

35

1

   

Sodobne plesne tehnike

učitelj

210

do 17

   

Balet

korepetitor

   

105

 

Ustvarjalna delavnica

učitelj

140

do 17

   

2.

Biologija

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Fizika

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Sodobne plesne tehnike

učitelj

210

do 17

 

 
korepetitor       140

Balet

korepetitor

   

70

 

Ustvarjalna delavnica

učitelj

140

do 17

   

3.

Sodobne plesne tehnike

učitelj

210

do 17

 

 
korepetitor       140

Balet

korepetitor

   

70

 

Ustvarjalna delavnica

učitelj

140

do 17

   

4.

Sodobne plesne tehnike

učitelj

210

do 17

 

 
korepetitor       140

Balet

korepetitor

   

70

 

Ustvarjalna delavnica

učitelj

280

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenem predmetniku splošne oziroma strokovne gimnazije ter programa mednarodna matura.
(tretji odstavek točke 6.1. Odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Ur.l.RS, št. 45/98))