UČNI NAČRTI ZA GIMNAZIJE
šolsko leto 2009/2010

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI
NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Uvajanje vseh posodobljenih učnih načrtov za gimnazijski program se začne za generacijo, ki se je vpisala v prvi letnik gimnazije s šolskim letom 2009/2010. Ti učni načrti od šolskega leta 2009/2010 v prvem letniku - in nato postopoma v višjih letnikih - nadomeščajo ustrezne doslej veljavne učne načrte.

Navajamo izobraževalni program gimnazije za katero učni načrt (kurikulum) velja. Pri vrsti predmeta (obvezni, izbirni, matura) je napisano tudi maksimalno število ur za katere je pripravljen učni načrt. Pri izvedbi pa je glede na vrsto predmeta potrebno upoštevati število ur določeno s predmetnikom za ustrezni izobraževalni program gimnazije.

ANGLEŠČINA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni ali izbirni predmet in matura (420 ur)

BIOLOGIJA
splošna gimnazija
obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)

BIOLOGIJA
klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet (140/175/ 280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

EKONOMIJA
splošna, strokovna gimnazija
ekonomska gimnazija:
obvezni predmet in matura (385 ur)
splošna gimnazija:
izbirni predmet in matura (280 ur)

ZGODOVINA (Ekonomska zgodovina)
strokovna gimnazija
izbirni predmet (35 ur)

FILOZOFIJA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni, izbirni predmet, matura (70//105/210 ur)

FIZIKA
splošna gimnazija
obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)

FIZIKA
klasična gimnazija, strokovna gimnazija
obvezni predmet (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

FRANCOŠČINA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni ali izbirni predmet  (420 ur)
maturo (predvidene dodatne ure)

GEOGRAFIJA
splošna, klasična, ekonomska gimnazija
obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)

GEOGRAFIJA
strokovna gimnazija
obvezni predmet (105-140 ur)

GLASBA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet (70 ur)

INFORMATIKA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet (70 ur)
izbirni predmet (210 ur)
matura  (70 + 210 ur)

ITALIANO (lingua materna)
Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana sul territorio nazionalmente misto dell’Istria slovena
Materia obbligatoria ed esame di maturitá (560 ore)

ITALIJANŠČINA (materinščina)
gimnazija z italijanskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri
obvezni predmet, matura (560 ur)

ITALIJANŠČINA (kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre)
splošna, klasična, strokovna gimnazija
kot tuji jezik: obvezni, izbirni, matura (420 ur)
kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre:
splošna gimnazija: obvezni, matura (350 ur)
strokovna gimnazija: obvezni, matura (420 ur)

KEMIJA
splošna gimnazija
obvezni predmet   (210  ur)
izbirni predmet  (3 x 35  ur)
matura  (105 + 35 ur)

KEMIJA
klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet  (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE
splošna, klasična in strokovna gimnazija

LATINŠČINA
splošna, klasična gimnazija
obvezni predmet , izbirni predmet,  matura (455 ur)

LIKOVNA UMETNOST (umetnostna zgodovina in likovno snovanje)
splošna, klasična, strokovna gimnazija
likovno snovanje: obvezni, izbirni predmet (35 ur)
umetnostna zgodovina: obvezni, izbirni predmet (35 ur)

MAGYAR NYELV (mint anyanyelv)
Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium
Kötelező tantárgy, érettségi (560 óra)

MAGYAR NYELV (mint második nyelv)
Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium
Kötelező tantárgy, érettségi (490 órara)

MADŽARŠČINA  (materinščina)
dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija
obvezni predmet, matura (560 ur)

MADŽARŠČINA  (drugi jezik)
dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija
obvezni predmet, matura (490 ur)

MATEMATIKA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet in matura (560 ur)

NEMŠČINA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)

OKOLJSKA VZGOJA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
kroskurikularno tematsko področje

PODJETNIŠTVO
ekonomska gimnazija
obvezni predmet (315)

POSLOVNA  INFORMATIKA
ekonomska gimnazija
obvezni, izbirni predmet (105, 70, 35)

PSIHOLOGIJA (70 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet (70 ur)

PSIHOLOGIJA (280 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet in matura (280 ur)

RUŠČINA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)

SLOVENŠČINA  (materinščina)
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet in matura (560 ur)

SLOVENŠČINA
dvojezična slovensko-madžarska gimnazija

SLOVENŠČINA
gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

SOCIOLOGIJA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni, izbirni predmet, matura (70/210 ur)

ŠPANŠČINA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni ali izbirni predmet in matura (70 – 420 ur)

ŠPORTNA VZGOJA
splošna, klasična, strokovna gimnazija
obvezni predmet (420 ur)

ŠPORTNA  VZGOJA
ŠPORTNI ODDELKI GIMNAZIJE

splošna gimnazija
obvezni predmet 735 - 840 ur
1. – 3. letnik po 210 ur (6 ur na teden)
4. letnik 105 do 210 ur (3 do 6 ur na teden)

UMETNOSTNA ZGODOVINA (Umetnost na Slovenskem)
splošna, klasična, strokovna gimnazija
izbirni predmet (2 x 35 ur)

UMETNOSTNA ZGODOVINA
splošna, klasična gimnazija
matura (280 ur)

ZGODOVINA
splošna gimnazija
obvezni predmet  (280 ur)

ZGODOVINA
splošna gimnazija - gimnazija z italijanskim učnim jezikom
obvezni predmet (280 ur)

ZGODOVINA
splošna gimnazija - prilagoditev za madžarsko manjšino
obvezni predmet (280 ur)

ZGODOVINA
klasična gimnazija
obvezni predmet (350 ur)

ZGODOVINA
strokovna gimnazija
obvezni predmet (210 ur)

NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Tu objavljamo neprenovljene učne načrte, ki veljajo tudi za generacijo, vpisano v prvi letnik gimnazije v šolskem letu 2009/2010.

Z. Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Število ur

Izobraževalni program gimnazije

1

BALET (modul)
Klasični balet
Klasična podržka in repertuar
Sodobne plesne tehnike
Inštrument (klavir)
Zgodovina plesa
Stilni plesi
Karakterni plesi


1190
280
210
70
70
70
105

Umetniška gimnazija (plesna smer; modul: balet)

2

BIOTEHNOLOGIJA

280

Tehniška gimnazija

3

DRAMSKO - GLEDALIŠKA SMER
Zgodovina in teorija drame in gledališča
Umetnost giba
Umetnost govora
Video in film
Druge oblike samostojnega dela


280
280
280
70
770

Umetniška gimnazija (dramsko-gledališka smer)

4

EKONOMSKA GEOGRAFIJA

35

Ekonomska gimnazija

5

ELEKTRONIKA

210

Tehniška gimnazija

6

ELEKTROTEHNIKA

280

Tehniška gimnazija

7

GLASBENI JEZIK
Glasbeni stavek
Svetovna glasbena kultura
Slovenska glasbena kultura

70

Gimnazija splošnega tipa+Klasična gimnazija

8

GLASBENI STAVEK (modul)

560

Umetniška gimnazija

9

GRADBENIŠTVO

210

Tehniška gimnazija

10

GRŠČINA

350, 420

Klasična gimnazija

11

JAZZ-ZABAVNA GLASBA (modul)
Petje-inštrument
Sofeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
Klavir
Skupinska igra
Osnove improvizacije
Osnove aranžiranja


420
315
210
245
140
175
105
140

Umetniška gimnazija (glasbena smer; modul: jazz-zabavna glasba)

12

KMETIJSTVO

210

Tehniška gimnazija

13

LABORATORIJSKE VAJE
Elektrotehnika in elektronika

210

Tehniška gimnazija

14

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali

70

Tehniška gimnazija

15

LABORATORIJSKE VAJE
Računalništvo ter računalniški sistemi in omrežja

210

Tehniška gimnazija

16

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in gradbeništvo

210

Tehniška gimnazija

17

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in strojništvo

210

Tehniška gimnazija

18

LABORATORIJSKE VAJE
Biotehnologija

210

Tehniška gimnazija

19

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (gradbeništvo, gradbeni modul)

210

Tehniška gimnazija

20

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (lesarstvo, lesni modul)

210

Tehniška gimnazija

21

LESARSTVO

210

Tehniška gimnazija

22

LIKOVNA SMER
Umetnostna zgodovina

Likovna teorija
Predstavitvene tehnike
Bivalna kultura
Risanje in slikanje
Plastično oblikovanje
Osnove varovanja dediščine


245
280 (M)
210
140
280
420
70
70

Umetniška gimnazija(likovna smer)

23

LIKOVNO SNOVANJE

210

Gimnazija splošnega tipa+Strokovna gimnazija

24

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Dvojezična slovensko-madžarska gimnazija

25

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina

35, 70

Klasična gimnazija

26

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Gimnazija (razen likovne smeri umetniške gimnazije)

27

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Ekonomska gimnazija+Tehniška gimnazija

28

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom

29

MATERIALI
(gradbeniški modul)

210

Tehniška gimnazija

30

MATERIALI
(lesarski modul)

210

Tehniška gimnazija

31

MATERIALI (osnove)

70

Tehniška gimnazija

32

MEHANIKA

280

Tehniška gimnazija

33

MIKROBIOLOGIJA

210

Tehniška gimnazija

34

OPISNA GEOMETRIJA

210

Tehniška gimnazija

35

PEDAGOGIKA

70

Gimnazija splošnega tipa

36

PETJE-INŠTRUMENT (modul)
Pete-inštrument
Solfeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
Klavir
Komorna igra
Zbor-orkester
Dopolnilni inštrument


420
315
210
210
140
140
210
35

Umetniška gimnazija (glasbena smer; modul: petje-inštrument)

37

RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA

210

Tehniška gimnazija

38

RAČUNALNIŠTVO

280

Tehniška gimnazija

39

SODOBNI PLES (modul)
Sodobne plesne tehnike
Balet
Uporabna anatomija
Glasba
Zgodovina plesa in odrske umetnosti
Ustvarjalna delavnica


840
315
70
140
105
770

Umetniška gimnazija (plesna smer; modul: sodobni ples)

40

STROJNIŠTVO

210

Tehniška gimnazija

41

ŠTUDIJ OKOLJA

70, 105

Gimnazija

42 MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet (prevod)
43 MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet