LABORATORIJSKE VAJE - RAČUNALNIŠTVO TER RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA 

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 

210 UR

Prenovljeni učni načrt za laboratorijske vaje (računalništvo ter računalniški sistemi in omrežja) je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 79. seji dne 19. 5. 2005 in od šolskega leta 2005/2006 postopoma nadomešča dosedanjega, ki je bil določen na 20. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 29. 10. 1998 (nazadnje objavljen za šolsko leto 2004/2005).

VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA
a) Narava predmeta
b) Opis predmeta

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ
1 Cilji predmeta
1.1 Splošni cilji predmeta
1.2 Operativni cilji predmeta in/ali vsebine
2. LETNIK
3. LETNIK
4. LETNIK
2 Standardi znanj
KATALOG ZNANJA
2. LETNIK
OPERACIJSKI SISTEM IN ZBIRNIKI
3. LETNIK
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
PROGRAMIRANJE
4. LETNIK
PROGRAMIRANJE
BAZE PODATKOV
VIZUALNO PROGRAMIRANJE
DINAMIČNE PODATKOVNE STRUKTURE
REKURZIJA

III. ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA

PRILOGA:

I. SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA

II. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 

I. OPREDELITEV PREDMETA

Predmet laboratorijske vaje je namenjen utrjevanju znanja in pridobivanju spretnosti s področij, ki jih obravnavata strokovna predmeta računalništvo ter računalniški sistemi in omrežja. V okviru tega predmeta se dijaki naučijo samostojnega dela pri izdelavi seminarskih nalog.

a) Narava predmeta

Predmet laboratorijske vaje je eden izmed strokovnih predmetov, ki ga ponudijo tehniške gimnazije v kombinaciji z maturitetnim predmetom in drugim strokovnim predmetom. V okviru tega predmeta dijak poglobi praktična znanja, ki jih je pridobil pri strokovnih predmetih. Vsebina predmeta je odvisna od drugih strokovnih predmetov. Orodja, ki se uporabljajo za praktično izvedbo pouka, pa so prilagojena trenutnemu stanju na strokovnem področju.

b) Opis predmeta

Predmet se poučuje v drugem, tretjem in četrtem letniku tehniške gimnazije. V vseh treh letnikih sta mu namenjeni po dve uri tedensko. V drugem letniku je predmet namenjen podpori maturitetnemu predmetu. V tretjem in četrtem letniku so ure tega predmeta porazdeljene tako, da predmet podpira strokovne predmete. Pri laboratorijskih vajah naj dijaki praktično preizku sijo in utrdijo znanja, ki so jih pridobili pri strokovnih predmetih. Priporočljivo je, da vaje vodi učitelj, ki poučuje tudi strokovni predmet. Pri laboratorijskih vajah se oddelek deli v skupine. Predlog: Pri laboratorijskih vajah sodeluje laborant, ki skrbi za pripravo strojne in programske opreme, ter za nemoteno izvajanje vaj. Laborant sodeluje pri 70 urah vaj.

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ 

1 Cilji predmeta

 

1.1 Splošni cilji predmeta

Dijaki in dijakinje:

1.2 Operativni cilji predmeta in/ali vsebine

2. LETNIK

Cilji

Vsebine

Pojmi

Povezave

uporaba, spretnosti

Operacijski sistem, ukazi operacijskega sistema, upravljanje operacijskega sistema, multimedia

 • operacijski sistem
 • datotečni sistem
 • datoteka, mapa
 • drevesna struktura
 • kopiranje, premikanje in brisanje datotek
 • zaganjanje aplikacij
 • sistemske nastavitve
 • multimedija

računalništvo

uporaba, spretnosti

Zbirnik, zgradba ukazne vrstice, uporaba zbirnika

 • ukaz zbirnika
 • operacijska koda
 • operand
 • naslavljanje
 • podmnožice ukazov zbirnika

računalništvo

uporaba, spretnosti

Sledenje algoritmu v zbirniku, prevajanje in povezovanje programa, nalaganje programa

 • diagram poteka
 • program v zbirniku
 • zbirnik
 • povezovalnik
 • nalagalnik

računalništvo

uporaba

Delovanje komunikacijskega omrežja, lokalno omrežje, globalno omrežje

 • lokalno računalniško omrežje
 • globalno računalniško omrežje
 • delovanje omrežja
 • prenos datotek
 • prenos sporočil
 • oddaljeni priklop na računalnik
 • upravljanje in nadzor

računalništvo

3. LETNIK

Cilji

Vsebine

Pojmi

Povezave

uporaba, spretnosti

Zagon programskega paketa s prevajalnikom. Grafično okolje programskega paketa. Uporaba pomoči

 • programski paket
 • grafično okolje
 • meniji
 • bližnjice
 • pomoč
 • nastavitve delovnega okolja

računalništvo

uporaba, spretnosti

Pisanje algoritmov, pretvorba algoritmov v programe in narobe

 • algoritmi
 • programi
 • prevajanje
 • povezovanje

računalništvo

uporaba, spretnosti

Projekt, razred, objekt, metode, lastnosti

 • projekt
 • razred
 • objekt
 • dedovanje
 • enkapsulacija
 • metode

računalništvo

uporaba, spretnosti

Sestavljeni tipi podatkov

 • nizi
 • večdimenzijske tabele
 • zapisi
 • gnezdeni zapisi

računalništvo


4. LETNIK

Cilji

Vsebine

Pojmi

Povezave

    uporaba, spretnosti

Storitve interneta – aplikacijska plast

 • elektronska pošta
 • novice
 • svetovni splet
 • prenos datotek
 • oddaljeno prijavljanje
 • interaktivna komunikacija

računalniški sistemi in omrežja

uporaba, spretnosti

Svetovni splet in njegovo delovanje

 • format XML, pravila
 • pomožna orodja
 • oblikovanje dokumenta
 • slike
 • povezave
 • tabele
 • okviri
 • dodajanje spletov java v spletno stran

računalniški sistemi in omrežja

uporaba, spretnosti

Tekstovne datoteke in datoteke zapisov

 • tekstovna datoteka
 • datoteka zapisov
 • zaporedni dostop do zapisov datoteke
 • naključni dostop do zapisov datoteke
 • napake pri delu z datotekami

računalništvo

spretnosti

V sodobnem orodju za delo z relacijskimi bazami podatkov dijaki vadijo izdelavo tabel

 • struktura tabele
 • polje in tip polja
 • lastnosti polj
 • domena vrednosti
 • primarni indeks
 • sekundarni indeks
 • vpogledne tabele
 • referencijalna integritet

poljubno področje (biologija, geografija, jeziki ...)

spretnosti

Grafični vmesnik (QBE) in ukazi SQL-a

 • enostavna poizvedba
 • pogoji poizvedbe in povezovanje pogojev
 • povezave med tabelami v poizvedbi
 • vgrajene funkcije in uporabniško definirane računske operacije
 • poizvedbe za dodajanje zapisov
 • poizvedbe za brisanje zapisov
 • poizvedbe za spreminjanje vrednosti zapisov

računalništvo

spretnosti

Standardni (grafični) uporabniški vmesniki za delo z bazami podatkov. Dijaki utrdijo znanje o standardni funkcionalni in estetski obliki grafičnih vmesnikov.

 • komponente za delo z bazami podatkov, ki so sestavni del izbranega orodja
 • uporabniško definirane komponente za delo s podatki

računalništvo

spretnosti

Izdelovanje in oblikovanje izpisov. Z izbranim orodjem se naučijo krmiliti izbiro in nastavitve tiskalnika.

 • enostavni izpisi
 • računska polja pri izpisu
 • grupe zapisov

računalništvo

spretnosti

Dokumentiranje aplikacije

 • dokumentiranje postopkov
 • dokumentiranje podatkov
 • dokumentiranje vhodno/ /izhodnih mask in poroči

računalništvo

uporaba, spretnosti

Sestava projekta

Obrazci in gradniki ter njihove lastnosti

Oblikovanje vmesnika

Metode

 • projekt
 • obrazci in gradniki
 • lastnosti gradnikov
 • programska koda
 • izjeme

računalništvo in drugi predmeti (zgodovina, biologija ...)

uporaba, spretnosti

Uporaba CASE orodja pri načrtovanju in analizi.

 • analiza
 • diagrami toka podatkov
 • podatkovni slovar
 • minispecifikacije
 • psevdo koda
 • odločitvene tabele
 • odločitvena drevesa

računalniški sistemi in omrežja

uporaba

izdelava odločitvenega sistema

 • odločitveni sistemi
 • baza znanja
 • pravila odločitve

računalniški sistemi in omrežja

2 Standardi znanj 

Dijakinje in dijaki naj poznajo in znajo uporabiti predpisani operacijski sistem in izkoristiti njegove osnovne funkcije. Poznajo in znajo uporabiti računalniške sisteme in omrežja. Znajo uporabljati programski paket s predpisanim prevajalnikom in pisati uporabniške programčke. Pri pripravi projektnih ali seminarskih nalog si pomagajo tudi z osnovnimi storitvami interneta. Pridobijo si spretnosti pri izdelavi spletnih strani. Pridobijo si tudi spretnosti, potrebne pri uporabi zahtevnejših tehnik programiranja in delu z bazami podatkov.

KATALOG ZNANJA 

Opomba: V katalogu znanja so zajeta vsa znanja, ki se lahko uporabijo pri izdelavi seminarskih nalog. Če dijak/dijakinja uporabi določeno znanje, ga mora uporabiti v obsegu, ki je naveden..

2. LETNIK

OPERACIJSKI SISTEM IN ZBIRNIKI

Dijakinja/dijak

3. LETNIK

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Dijakinja/dijak

Dijakinja/dijak

4. LETNIK

PROGRAMIRANJE 

Dijakinja/dijak

BAZE PODATKOV

Dijakinja/dijak

 

Vizualno programiranje

Dijakinja/dijak

 

Dinamične podatkovne strukture

Dijakinja/dijak

 

Rekurzija

Dijakinja/dijak

 

III. ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA

Učitelj pri laboratorijskih vajah lahko, kdor ima znanja univerzitetnega študijskega programa računalništvo in informatika ali univerzitetnega študijskega programa matematika (smer računalništvo z matematiko).

 

PRILOGA:

I. SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA

Predmet navaja dijake na samostojno izdelavo projektov na podlagi virov, ki so dostopni predvsem prek računalniških omrežij. Z izbiro teme projektne naloge učitelj spodbuja dijake za delo v skupini. Pri predmetu laboratorijske vaje dijakinje in dijaki utrdijo in praktično preizkusijo znanja, ki so jih pridobili pri drugih dveh strokovnih predmetih. Svoje znanje lahko uporabijo za reševanje problemov na drugih področjih, pri tem se posvetujejo tudi z učitelji drugih predmetov. Pouk poteka v laboratoriju. V njem naj dijaki in dijakinje rešujejo zastavljen problem čim bolj samostojno. V okviru tega predmeta nove snovi ne bodo podane v obliki predavanj; učitelj naj svetuje posameznim dijakom in dijakinjam odvisno od njihove potrebe. Obravnava novih področij naj poteka v obliki delavnic. Učitelj naj dijake in dijakinje spodbuja pri raziskovalnih dejavnostih, predvsem na tehničnem področju.

Pri vajah dijaki in dijakinje izdelajo tudi najmanj tri praktične izdelke v šolskem letu; pri nalogi sodeluje več dijakov, če je obsežnejša.

Temeljna naloga učitelja pri predmetu je omogočiti dijakom in dijakinjam doseči zastavljene globalne cilje predmeta. Dijake in dijakinje seznanja z novostmi in usmeritvami v računalništvu, jim svetuje pri izbiri nalog, spremlja njihovo dejavnost in jih opozarja na nepravilnosti, jih motivira in spodbuja pri njihovem delu in analizira ter ocenjuje njihova prizadevanja. Dijakom in dijakinjam ne vsiljuje svojih lastnih zamisli in predlogov, ampak jih spodbuja pri iskanju izvirnih rešitev. Predlagane rešitve s predlagatelji analizira glede na individualne zmožnosti in opremo ter si prizadeva, da bi jih uspešno izvedli.

II. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Pri predmetu dijak izdela vsaj tri seminarske naloge v enem šolskem letu (predvidoma po eno seminarsko nalogo v enem ocenjevalnem obdobju); te lahko zajemajo znanja različnih področij. Pri ocenjevanju praktičnih izdelkov ocenjujemo kakovost, izvirnost in obsežnost izdelka, uporabnost izdelka, primernost izbranih metod glede na problem, izvirnost uporabljene rešitve in kakovost predstavitve.