RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

210 UR

Prenovljeni učni načrt za računalniške sisteme in omrežja je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 79. seji dne 19. 5. 2005 in od šolskega leta 2005/2006 postopoma nadomešča dosedanjega, ki je bil določen na 20. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 29. 10. 1998 (nazadnje objavljen za šolsko leto 2004/2005).

VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA

a) Narava predmeta
b) Opis predmeta

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1 Cilji predmeta

1.1 Splošni cilji predmeta
1.2 Operativni cilji predmeta in/ali vsebine
3. LETNIK
4. LETNIK

2 Standardi znanj

KATALOG ZNANJ

3. LETNIK (105 ur)

OPERACIJSKI SISTEM IN ZBIRNIKI
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

4. LETNIK (105 ur)

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
PROGRAMIRANJE
PODATKOVNE BAZE
CASE ORODJA

III. ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA

 

PRILOGA:

I. SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA

II. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 

I. OPREDELITEV PREDMETA

a) Narava predmeta

Ob predmetu računalništvo, ki zajema računalniška in informacijska znanja, namenjena širšemu krogu gimnazijcev, v tem predmetu združujemo nekaj zahtevnejših tem, tehnik in metodologij računalništva in informacijskih tehnologij ter omrežij.

Skladno s premikom težišča na programsko opremo, ki je viden po vsem svetu, še posebej pa v naših razmerah, obdelujemo aparaturno opremo le v nekaj ozkih segmentih.

Predmet dopolnjuje znanja računalništva tako, da lahko za dijaka, ki ga je izbral in opravil, trdimo, da ima tudi osnovna strokovna znanja računalništva.

Zaradi dostopnosti opreme in zadovoljivega predznanja iz matematike v polni meri izkoriščamo prednost pred ostalimi strokami, ki se morajo zadovoljiti s približki, poenostavitvami, modeli. Dijak dela z enakimi orodji in enako opremo kot računalnikar ali informatik na delovnem mestu po diplomi na fakulteti!

b) Opis predmeta

Predmet se poučuje v tretjem in četrtem letniku - po tri ure na teden. Tretjina časa naj bo namenjena podajanju snovi, tretjina ponazoritvi podane snovi z vajami, zgledi, demonstracijami in posku si. Preostali čas naj se izrabi za utrjevanje in preverjanje znanja. V primerjavi s predmetom računalništvo se posamezne vsebine ne podajajo več let, temveč v zaokroženih celotah. Predlagana izvedba predmeta: pri dveh urah na teden dijaki sodelujejo pri teoretični razlagi, pri eni uri na teden pa se dijaki delijo v skupine in praktično preizku sijo teoretično znanje. Pri vajah poleg učitelja sodeluje tudi laborant, ki skrbi tudi za strojno in programsko opremo, ter nemoten potek vaj. Laborant sodeluje v tretjem letniku pri 2*35 ur vaj (skupaj 70 ur) in ravno tako v četrtem letniku 2*35 ur vaj (skupaj 70 ur).

Ker pri predmetu ni zahtevano zunanje ocenjevanje z omejitvami, ki jih postavlja, poudarjamo uporabo pridobljenih znanj pri reševanju nalog in izdelavi projektov, kakovost rešitve pa naj bi bila prevladujoči del ocene iz tega predmeta.

 

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1 Cilji predmeta

 

1.1 Splošni cilji predmeta

Dijaki


1.2 Operativni cilji predmeta in/ali vsebine

3. LETNIK

cilji

vsebine

pojmi

povezave

ure

ponoviti in poglobiti znanja o osnovnih funkcijah operacijskega sistema

Operacijski sistem

 • uporaba zmožnosti računalnika: diskovni podsistem, zaslon, tipkovnica, tiskalniki
 • tvorba datotečnega sistema: datoteke, imeniki, tabele
 • delo s periferijo: vmesniki, gonilniki (driverji)
 • razvrščanje in upravljanje: opravilo, proces, posel

računalništvo

8

uporabiti operacijski sistem in razumeti njegovo delovanje

Osnovni ukazi operacijskega sistema

 • imeniki in drevo,
 • kreiranje, izpis, kopiranje, premikanje, brisanje datotek, iskanje niza znakov v datoteki, združevanje datotek
 • nastavitve sistema : pomnilnik, periferna oprema,
 • priključitev v omrežje : lokalna, oddaljena

računalništvo

7

poznavanje vpliva uporabe rač. sistemov na ergonomijo in zdravje

Neposredni in posredni vpliv na zdravje, možnost za zaposlitev oviranih

delovno mesto, zaslon, tipkovnica, delo na domu

 

1

poznati ukaze zbirnika in njegove zmožnosti

 

 

 

 

 

 

 

Zbirnik, zaporedje, vejitev, klic podprograma in vračanje, makro

 • ukaz-instrukcija : aparaturno podprti in programske izvedbe
 • operacijska koda : število mest, odvisnost od tipa operandov
 • operand : število operandov, naslavljanje
 • podmnožice instrukcij : obvezne, od organizacije računalnika odvisne
 • program v strojnem jeziku : zaporedje ukazov, brezpogojne in pogojne vejitve, klici in vračanje iz podprogramov, makroji

računalništvo

16

uporabiti zbirnik za zapis enostavnega algoritma

Zapis algoritma, zbiranje, povezovanje, nalaganje programa

 • diagram poteka
 • psevdokoda
 • zbirnik in njegov urejevalnik
 • povezovalnik, nalagalnik
 • razhroščevanje programa : sled, prekinitve

matematika

(izvor za zgled algoritma)

12

poznati in razumeti vključevanje računalnika v okolje

Diskretni in zvezni procesi

 • senzorji in aktuatorji
 • serijski in paralelni vmesnik
 • časovnik
 • uporaba prekinitev ali odtipavanja
 • analogno digitalna pretvorba : analogno in digitalno multipleksiranje

fizika računalništvo

16

spoznati osnovne komunikacijske modele in njihovo uporabnost

Povezovanje računalnikov, protokoli, standardi, ISO/OSI-referenčni model, TCP/IP-referenčni model, povezovanje lokalnih računalniških omrežij v široka omrežja

 • ISO/OSI-referenčni model,TCP/IP-protokolni model
 • računalniško omrežje
 • protokoli in standardi
 • plasti
 • topologije računalniških omrežij
 • prenosni mediji
 • ponavljalnik
 • most
 • usmerjevalnik
 • protokolni konverter

računalništvo

matematika

lab. vaje

20

spoznati razpoložljive prenosne medije in njihove lastnosti

Prenosni mediji v računalniških omrežjih

 • pomnilni prenosni mediji
 • parica
 • koaksialni kabel
 • optični kabel
 • brezžične povezave
 • telefonska omrežja (analogna in ISDN)

računalništvo

lab. vaje

fizika

7

spoznati delovanje računalniških omrežij

Standardni protokoli povezovalne plasti

 • kolizija ali trk
 • okvir
 • žeton
 • CSMA
 • ALOHA
 • FDDI
 • Token Ring
 • Ethernet

računalništvo

lab. vaje

10

spoznati osnovne mehanizme delovanja interneta in TCP/IP-protokolni standard

Zgradba interneta in njegovo delovanje

 • zgradba interneta,
 • naslavljanje računalnikov
 • razredi ali klase
 • podomrežja
 • mehanizem delovanja plasti
 • prenosna plast
 • omrežna plast
 • povezovalna plast
 • odjemalci in strežniki

računalništvo

lab. vaje

fizika

matematika

7

·  vpliv interneta na vsakdanje življenje

zaščite podatkov, dostopnost do različnih tipov podatkov, cenzura

avtorske pravice, navajanje vira, zaščita, primernost podatkov

 

1

 

4. LETNIK

cilji

vsebine

pojmi

povezave

ure

spoznati in uporabljati storitve interneta

Storitve interneta – aplikacijska plast

 • elektronska pošta
 • novice
 • svetovni splet
 • prenos datotek
 • oddaljeno prijavljanje
 • interaktivna komunikacija

računalništvo

lab. vaje

15

naučiti se izdelovati  spletne strani

Svetovni splet in njegovo delovanje

 • XML-format
 • osnovna pravila
 • pomožna orodja
 • oblikovanje dokumenta
 • slike
 • povezave
 • tabele
 • okviri, dodajanje Java “appletov” v spletno stran

računalništvo

lab. vaje

20

spoznati in naučiti se vizualno programirati

 

 

 

 

 • Sestava projekta
 • Obrazci in gradniki
 • Lastnosti
 • Oblikovanje vmesnika
 • Metode
 • Obravnava dogodkov
 • Obravnava izjem
 • projekt
 • obrazci in gradniki
 • lastnosti gradnikov
 • programska koda
 • izjeme
 • gradniki za delo z datotekami

računalništvo

lab. vaje

32

spoznati in naučiti se dela z gradniki za delo s podatkovnimi bazami

 • Gradniki za dostop do podatkovne baze.
 • Gradniki za prikaz podatkov v podatkovni bazi.
 • Gradniki za izdelavo poročil

gradniki za delo s podatkovnimi bazami.

računalništvo

18

zna zaščititi informacije v omrežjih z uporabo orodij informacijske tehnologije

Varnost, tajenje, lažno predstavljanje, združevanje informacij iz različnih zbirk, urejen dostop do informacij, nadzor dostopa do informacij

šifriranje, gesla, pravice, zasebni podatki

 

2

Na enostavnem primeru uporabiti orodje CASE za analizo funkcionalnih področij

Izdelava diagrama toka podatkov, podatkovnega slovarja, odločitvene tabele in odločitvenega drevesa

 

 

10

spoznati in razumeti zgradbo odločitvenega sistema

Odločitveni sistemi

baza znanja, odločitev, izbor

 

8

 

2 Standardi znanj

Dijak naj pozna računalniško periferijo, nižje plasti omrežij, oblikovanje programskih rešitev, načrtovanje in izdelavo storitev v omrežju. Pridobljeno znanje naj bo sposoben uporabiti za izdelavo projektov s področja programske opreme in informacijskih tehnologij. Elementi preverjanja so poleg ustnih vprašanj tudi pisni testi in predvsem izdelava projektnih nalog.

Posamični cilji

Dijak

KATALOG ZNANJA

3. LETNIK (105 ur)

OPERACIJSKI SISTEM IN ZBIRNIKI

Dijakinja/dijak

 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Dijakinja/dijak


4. LETNIK (105 ur)

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Dijakinja/dijak

 

PROGRAMIRANJE

Dijakinja/dijak

 

INFORMATIKA

Dijakinja/dijak

 

III. ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA

Učitelj računalniških sistemov in omrežij lahko, kdor ima znanja univerzitetnega študijskega programa računalništvo in informatika ali univerzitetnega študijskega programa matematika (smer računalništvo z matematiko).

 

PRILOGA:

I. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA

Pri pouku predmeta računalniški sistemi in omrežja dijakinje in dijaki spoznajo osnovne značilnosti operacijskega sistema in se naučijo uporabljati pomembnejše funkcije le-tega. Spoznajo zbirni jezik in njegove zmožnosti. Spoznajo tudi osnovne pojme računalniških omrežij in osnovne standardne storitve interneta; pri tem sodelujejo tudi z učitelji drugih predmetov.

Teoretične ure se izvedejo z razlag ter pogovorom med dijaki, dijakinjami in učiteljem. Pri tem dijaki in dijakinje spoznavajo in predlagajo postopke za reševanje različnih problemov s pomočjo računalnika. Prav tako sistematizirajo svoje znanje in ga še poglobijo.

Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretični del, pri čemer dijaki in dijakinje praktično uporabijo in preverijo obravnavana teoretična znanja.

Pri vajah dijaki in dijakinje izdelajo tudi najmanj dva praktična izdelka na leto. Pri nalogi lahko sodeluje več dijakov (če je obsežnejša).

Temeljna naloga učitelja pri predmetu je, da omogoči dijakom in dijakinjam doseči zastavljene globalne cilje predmeta. Dijake in dijakinje seznanja z novostmi in trendi na področju računalništva, jim svetuje pri izbiri nalog, spremlja njihovo aktivnost in jih opozarja na nepravilnosti, jih motivira in vzpodbuja pri njihovem delu in analizira ter ocenjuje njihova prizadevanja. Dijakom in dijakinjam ne vsiljuje svojih zamisli in predlogov, ampak jih spodbuja pri iskanju njihovih lastnih rešitev. Predlagane rešitve s predlagalci analizira glede na individualne zmožnosti in opremo, ki je na voljo, ter si prizadeva, da bi jih uspešno izvedli.

 

II. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Pri predmetu dobi dijak v vsakem letniku najmanj dve oceni praktičnih izdelkov in vsaj tri ocene pri ustnem preverjanju. Pri ocenjevanju praktičnih izdelkov ocenjujemo kakovost, izvirnost in obsežnost izdelka, uporabnost izdelka, primernost izbranih metod glede na problem, izvirnost uporabljene rešitve in kakovost predstavitve. Pri ustni oceni ocenjujemo stopnjo poznavanja in razumevanja predelane snovi. Pri končni oceni naj ocena ustnega preverjanja vpliva s 65 % in ocena praktičnih izdelkov s 35 %.