LABORATORIJSKE VAJE - MEHANIKA IN STROJNIŠTVO 

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 

210 UR

Učni načrt za laboratorijske vaje (mehanika in strojništvo) je bil sprejet na 20. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 29. 10. 1998.

 


VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA

II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1 Cilji predmeta

1.1 Splošni cilji predmeta

1.2 Operativni cilji predmeta in/ali vsebine

2 Standardi znanj

III. SPECIALNO - DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 


I. OPREDELITEV PREDMETA

Predmet laboratorijske vaje je izbirni strokovni predmet, ki temelji predvsem na vsebinah predmetov fizika, tehnika in kemija iz osnovne šole, na maturitetnih predmetih fizika, mehanika in materiali ter izbirnih predmetih strojništvo in gradbeništvo v programu tehniška gimnazija.

Vsebine predmeta povečujejo zanimanje dijakov za vsebine stroke od osnovnih znanj, informacij ter strokovnih aplikacij do nekaterih najpomembnejših strokovnih vsebin.

Vsebine predmeta so razdeljene v tri področja:

 • področje A vsebuje vsebine strokovnega maturitetnega predmeta - mehanika;
 • področje B vsebuje vsebine izbirnega strokovnega predmeta - strojništvo.

   

  V 2. letniku učni načrt predvideva vaje:

 • s področja statike - prikaz temeljnih znanj ob praktičnih primerih in demonstracijah.

  Dijaki si pridobijo občutke za natančnost, zanesljivost in prostorsko predstavo.

   

  V 3. letniku učni načrt predvideva vaje:

 • s področja trdnosti - prikaz temeljnih znanj ob praktičnih primerih in demonstracijah;
 • s področja tehniškega risanja, informatike - vaje iz risanja z uporabo računalnika.

  Dijaki pridobijo temeljna znanja o tehnoloških postopkih, strojih in napravah v strojništvu. Seznanijo se tudi s praktično uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije v praksi.

   

  V 4. letniku učni načrt predvideva vaje iz:

 • dinamike in mehanike tekočin - prikaz temeljnih znanj ob praktičnih primerih in demonstracijah;
 • računalniško podprte proizvodnje - vaje načrtovanja in izdelave preprostih izdelkov na obdelovalnih strojih CNC;
 • avtomatizacije - vaje z električnimi, pnevmatskimi, hidravličnimi ter kombiniranimi krmilji.

  Dijaki usvojijo osnovna znanja energetike in energetskih naprav. Spoznajo njihovo funkcijo in vpliv na okolje ter se seznanijo z elementi in sistemi  enostavne in višje stopnje avtomatizacije.

   

  S pomočjo osnovnih zakonov fizike in mehanike se dijaki naučijo obravnavati primere področja strojništva. Ob tem se spodbuja osebni razvoj dijakov, njihova samoiniciativnost, tehnično mišljenje, ustvarjalnost, vedoželjnost, kritičnost, preudarnost in natančnost. Dijaki se navajajo na logično sklepanje in sistematičnost pri delu ter znajo izraziti zakone mehanike, ki so osnova za razumevanje pri dimenzioniranju in oblikovanju konstrukcij.

   

  Pri laboratorijskih vajah spoznajo zvezo med fizikalnimi in mehanskimi pojavi, pojavi in odnosi obratovanja strojev in naprav, spoznajo pomen fizike in mehanike za človekovo dejavnost in njegovo mišljenje ter potrebe po tem znanju v življenju.

  Z vajami se navajajo in usposabljajo za doseganje tehnično izpopolnjenih rešitev.

   

  II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ 

  1 Cilji predmeta

   

  1.1 Splošni cilji predmeta 

  a) Globalni cilji predmeta

   

  Dijaki:

  -       mehanika

 •  

  - strojništvo

   

  b) Predvidena organizacija in časovni obseg

  -  mehanika

  70 ur v drugem letniku
  35 ur v tretjem letniku
  35 ur v četrtem letniku

  -  strojništvo

  35 ur v tretjem letniku
  35 ur v četrtem letniku

   

  Laboratorijske vaje in delo v specializiranih učilnicah in laboratorijih ter zbiranje informacij v realnem okolju (na terenu) so v okviru učnega načrta  opredeljeni z dejavnostmi.

  Delo na terenu traja 6 ur in omogoča uresničevanje opredeljenih ciljev. Dopolnjuje izbirni maturitetni predmet mehanika in izbirni strokovni predmet strojništvo.

  Pri vajah so učenci razdeljeni v dve skupini v drugem in tretjem letniku in četrtem letniku.

  Po možnosti naj laboratorijske vaje posameznega področja vodi učitelj osnovnega predmeta.

   

  1. 2 Operativni cilji predmeta in/ali vsebine

  Predmetni katalog je pripravljen po letnikih in vsebuje vsebine, cilje, dejavnosti in pojme.

  a) Etapni cilji 

  Operativni cilji so opredeljeni za vsako poglavje oziroma učno snov. Cilji se uresničujejo pri vajah in delu na terenu ter so praktične narave.

  Dejavnosti navajajo laboratorijsko oziroma praktično delo, teoretične vaje in vaje na terenu. Vaj na terenu ni mogoče zamenjati z drugimi vajami, ker s tem posegamo v uresničevanje ciljev.

  b) Vsebine, pojmi in povezave

  Vsebine so opredeljene v obliki zaključenih sklopov in podsklopov; niso razdelane v podrobnosti. Opredeljujejo jih cilji in pojmi.

  Pojmi in cilji opredeljujejo vsebino predmeta. Nekatere od njih so dijaki usvojili že v osnovni šoli pri predmetih iz obveznega dela vsebin ter predmetih iz izbirnega dela vsebin, so pa ključni za razumevanje, dopolnjevanje, napredovanje in razumevanje korelacij elementov stroke. Preden gre izdelek v uporabo, je treba preizkusiti in izmeriti njegove karakteristike.


  2. letnik

  VSEBINE

  CILJI

  DEJAVNOSTI

  POJMI

  A MEHANIKA

  A 1. Meritve (10 ur)

   

  Dijaki

   

   

  Meritve osnovnih fizikalnih veličin:

  *     čas

  *     dolžina

  *     masa

  *     temperatura

  *     električni tok

  *     znajo izmeriti osnovne fizikalne veličine z merilnimi napravami

  *     znajo izpeljati in pretvarjati enote

  Vaje:

  merjenje časa

  merjenje dolžin z dolžinskimi merili

  tehtanje

  merjenje s termometri

  merjenje z univerzalnim analognim in digitalnim instrumentom

  sekunda

  meter

  kilogram

  kelvin

  amper

  Napake pri merjenju in natančnost meritev – pravila za upoštevanje merskih napak

  *     znajo izračunati povprečno vrednost izmerjene veličine in oceniti odstopanja

   

  napaka merjenja

  raztros

  A 2. Statika (60 ur)

   

   

   

   

  Sila  in moment:

  *     sestavljanje sil

  *     ravnotežje sil

  *     razstavljanje sil na komponente

  *     moment dvojice sil

  *     merjenje momenta sile

  *     merjenje reakcij pri nosilcih

  *     merjenje notranjih sil v palicah paličnega nosilca

  *     določanje tornega količnika

   

  *     znajo z grafičnim postopkom razstaviti silo na dve komponenti

  *     znajo analitično razstaviti silo na dve komponenti

  *     znajo uporabiti momentno pravilo

  *     znajo grafično in analitično reducirati sile

  *     znajo grafično in analitično določiti velikost reakcij

  *     znajo določiti silo trenja na vodoravni in poševni ravnini

   

  Vaje:

  sestavljanje sil

  razstavljanje sil

  ravnotežje sil

  moment sile

  trenje na ravnini in strmini

  reakcije v podporah

  merjenje notranjih sil v palicah paličnega nosilca

   

  togo telo

  prijemališče sile

  komponente sile

  dvojica sil

  podpore

  reakcije

  prevesno polje

  upogibni moment

  notranje sile

  drsno trenje


  3. letnik

  VSEBINE

  CILJI

  DEJAVNOSTI

  POJMI

  A 3. Trdnost (35 ur)

   

   

   

   

  Napetosti v telesih v odvisnosti od lege in velikosti obremenitve in oblike teles

  *     spoznajo ravnotežno stanje med zunanjimi in notranjimi obremenitvami

  *     ugotavljajo napetostna stanja in deformacije

  Vaje:

  načini obremenitev in porazdelitev napetosti pri posameznih vrstah obremenitve

  napetost

  deformacija

   

  Načini obremenitev:

  *     natezni preizkus

  *     tlačni preizkus

   

  *     spoznajo osnovne načine preizkušanja materialov v tehniki

  Vaje:

  meritve deformacij, s - e-diagram

   

  elastičnost

  napetost tečenja

  modul elastičnosti

  Merjenje upogibnih deformacij

   

  *     spoznajo načine preizkušanja nosilca na upogib

  Vaje:

  meritve in analiza notranjih sil v prerezu upogibno obremenjenega elementa – nosilca

  upogibni moment

  prečne sile, osne sile

  upogibna ravnina

  nevtralna os prereza

  poves nosilca

  Merjenje vzvojnih deformacij

  *     spoznajo načine preizkušanja vzvojno obremenjenega nosilca

  Vaje:

  meritve vzvojnih deformacij elementa

  zasuk

  vzvojni moment

  nevtralna os

  Strižni preizkus

  *     spoznajo načine strižnih preizkusov

  Vaje:

  meritve potrebne sile pri strižnem preizkusu

  strižna ploskev

  strižna sil

   

  VSEBINE

  CILJI

  DEJAVNOSTI

  POJMI

  B STROJNIŠTVO

  B 1. Risanje z uporabo računalnika (35 ur)

   

   

   

   

   

  Koordinatni sistem:

  *     absolutni

  *     relativni

  *     polarni

   

  Vaje:

  vnos podatkov - koordinat točk s tipkovnico

  vnos podatkov - koordinat točk z miško

  korak kazalca miške

  risalna površina

  detajl risbe

  Osnovni elementi za risanje:

  *     točka

  *     daljica

  *     lomljenka

  *     lok

  *     krog

  *     elipsa

  *     mnogokotnik

  *     se naučijo uporabljati priročnike in navodila za delo s programskim orodjem

  *     znajo uporabljati v praksi pravila tehniškega risanja

  Vaje:

  risanje osnovnih elementov, vaje iz delovnega zvezka

  uporaba karakterističnih točk elementa

  začetna točka

  končna točka

  središče elementa

  tangentna točka elementa

  pomožna - konstrukcijska črta

   

  Risalne ravnine

  *     znajo izbrati osnovne nastavitve programa

  Vaje:

  risanje na risalne ravnine

  vklop, izklop, zamrznitev, lastnosti

   

  Lastnosti elementov (oblika črte, barva, debelina...)

  -          Premik elementa

  -          Kopiranje elementa

  -          Brisanje elementa

   

  *     spoznajo najpomembnejše funkcije in ukaze programskega orodja

  Vaje:

  iz nastavitev lastnosti elementov:

  tip črte, barva črte, debelina črte

  bazna točka

  mejni element

   

  Popravljanje elementa (rezanje, podaljševanje, zaokroževanje in posnemanje robov ...)

  Zrcaljenje elementa

  Vrtenje elementa

  *     spoznajo najpomembnejše funkcije in ukaze programskega orodja

  spreminjanje in popravljanje elementov (lege, zasuka, dolžine, barve, debeline ...)

  vaje iz delovnega zvezka

  posnetje

  zaokrožitev

   

  Šrafiranje *     spoznajo uporabo pravil risanja na primeru

  Vaje:

  iz delovnega zvezka

  podatek o dimenziji

  pomožna kotirna črta

  glavna kotirna črta

  znak na kotirni črti (puščica, pika, poševna črtica ...)

  Kotiranje *     spoznajo uporabo pravil risanja na primeru

  Vaje:

  iz delovnega zvezka

  zaprt element

  točka v elementu

  predogled oblike

  sistemske spremenljivke za kotiranje

  Izris risbe s tiskalnikom in koordinatnim risalnikom *     spoznajo uporabo naprav za izris risbe na papir nastavitve tiskalnika in koordinatnega risalnika

  merilo lista

  normalna in ležeča lega lista

  3D-risanje z računalnikom:

  Elementi v prostoru

  Dvig elementa v prostoru

  Izrez elementa

  Senčenje

  Pogledi v prostoru

  *     spozna nove pristope k konstruiranju in oblikovanju izdelkov demonstracija uporabe konstrukcijskih orodij pri konstruiranju, oblikovanju in trdnostnem preračunu izdelka

  nevidne črte

  viri svetlobe

  ortogonalna projekcija

  Ogled praktične uporabe računalnika na področju konstruiranja v podjetju (npr.: programska orodja IDEAS, ME30, ANVIL, EUKLID, SOLID-WORKS, SOLID- EDGE ...) *     spoznajo uporabo programskih orodij za risanje in konstruiranje v praksi ogled konstrukcijskega oddelka sodobno opremljenega podjetja  

  4. letnik

  VSEBINE

  CILJI

  DEJAVNOSTI

  POJMI

  B 2. Računalniško podprta proizvodnja (18 ur)

  *     spoznajo principe krmiljenja NC- in CNC-obdelovalnih sistemov

  *     znajo ločiti nivoje avtomatizacije

  Vaje:

  uporaba krmilne enote stroja CNC

  demonstracija uporabe simulatorja

  demonstracija izdelave izdelka

  ničelna točka stroja

  ničelna točka izdelka

  konstante stroja

  relativni in absolutni način točk

  Osnove delovanja strojev NC in CNC

  Koordinatni sistemi in koordinatna izhodišča obdelovalnih strojev CNC

  *     spoznajo ročno programiranje

  *     spoznajo rezalne pogoje orodij

  Vaje:

  naloge iz delovnega zvezka

  G-funkcije

  M-funkcije

  številka stavka

  Osnovne programske funkcije za ročno programiranje

  Zgradba programskega stavka

  *     spoznajo načine in postopke nastavljanja orodij

  Vaje:

  nastavljanje orodja in zapis podatkov o orodju (konstante stroja)

  število vrtljajev obdelovanca

  število vrtljajev orodja, rezalna hitrost, podajalna hitrost...

  Režim dela na obdelovalnih strojih CNC

  *     znajo uporabiti priročnike in navodila za programiranje

     

  Vaje:

  naloge iz delovnega zvezka

   

  Izdelava programov in izdelava enostavnih izdelkov (struženje in frezanje)

  *     spoznajo programiranje z uporabo računalnika

  *     se seznanijo z osnovnimi postopki programiranja

  demonstracija programskega orodja za strojno programiranje

  profil izdelka

  tehnološka risba

  Strojno programiranje

  *     spoznajo uporabo baz tehnoloških podatkov

   

  demonstracija uporabe baz podatkov s tehnološkimi podatki

  tehnološke baze podatkov

  Uporaba baz podatkov

  *     spoznajo postopke izdelave izdelkov v sodobnem podjetju (od načrtovanja do izdelave izdelka)

  demonstracija načrtovanja, kalkulacij, izdelave dokumentacije, izdelava izdelka, kontrola...

   

  Ogled praktične uporabe fleksibilne produkcijske obdelovalne celice v podjetju

   

   

   

   

   

  VSEBINE

  CILJI

  DEJAVNOSTI

  POJMI

  B 3.   Avtomatizacija (11 ur)

   

   

   

   

  Osnove pnevmatskih sistemov:

  *     demonstracija

  *     vezava pnevmatskih elementov in analiza možne uporabe

  *     spoznajo osnovne principe pnevmatike

  *     spoznajo značilnosti in delovanje osnovnih pnevmatskih elementov

  Vaje:

  demonstracija

  vezava pnevmatskih elementov in analiza možne uporabe

  naloge iz delovnega zvezka

  pnevmatski cilindri

  ventili

  pripravna grupa

  razvodniki

  stikala; senzorji...

  Osnove hidravličnih sistemov

  *     načrtovane problema

  *     demonstracija

  *     vezava hidravličnih elementov, analiza možne uporabe in primerjava z  pnevmatskimi sistemi

  *     spoznajo osnovne principe hidravlike

  *     spoznajo značilnosti in delovanje osnovnih hidravličnih elementov

   

  Vaje:

  demonstracija

  vezava hidravličnih elementov

  analiza možne uporabe

  naloge iz delovnega zvezka

  hidravlični cilindri

  ventili

  pripravne grupe

  razvodniki

  senzorji

   

  Krmiljenje s programiranimi krmilniki

   

   

  *     spoznajo osnovno delovanje prostoprogramiranega krmilnika

  *     načini programiranja krmilnika

  *     spoznajo krmiljenje pnevmatičnih naprav s krmilnikom

  Vaje:

  demonstracija delovanja didaktičnega učila

  programiranje v AWL in grafičnih načinih

   

  krmilnik

  programski jezik

   

   

  B 4.   Energetika  (6 ur)

   

   

   

   

  Glavne zakonitosti energetike:

  *     preračunavanje enot

  *     izračun termičnih veličin stanja

  *     izračun parametrov krožnega procesa

  *     izračunavanje toplotnih izgub

  *     racionalna izraba energije

  *     znajo opisati Joulov poskus

  *     znajo definirati prvi gl.zakon, tehnično delo in ravnotežno delo

  *     znajo definirati Boyle-Mariotteov zakon

  *     Avogadrov zakon, Gay-Lussacov

    poskus

  *     znajo definirati krožni  proces,vrste, delo,  toploto in izkoristek

   

  Vaje:

  izvedba in analiza Joulovega

  poskusa

  izvedba in analiza poskusa

  za razumevanje tehničnega dela

  izvedba in analiza Gay-Lussaco -vovega poskusa, notr. energija

  preračunavanje enot

  izračun termičnih veličin stanja

  izračun parametrov krožnega

  procesa

  odprt, zaprt sistem

  notranja energija

  tehnično delo, entalpija

  delo, toplote krožnega procesa

  izkoristek

  entropija,  eksergija

   

  *     Delovni procesi

  *     Demonstracija delovanja motorjev

  *     spoznajo način delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem

  Vaje:

  demonstracija delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem

  polnitev, kompresija

  ekspanzija, izpuh

  Energetski stroji in naprave

  *     Demonstracija delovanja strojev in naprav

  *     spoznajo principe delovanja ter namen oziroma uporabo:

  *     batnih strojev

  *     rotacijskih strojev

  *     turbinskih strojev

  *     prenosnikov toplote

  *     hladilnih naprav

  *     toplotnih črpalk

  *     kotlov

  Vaje:

  demonstracija delovanja strojev

  in naprav

   

  batni stroj

  turbo stroj

  rotacijski stroj

  prenos toplote

  izmenjevalec

  hlajenje

  črpanje toplote

  kotel


   


  2. Standardi znanj 

  Dijak:

   

  III. SPECIALNO - DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE 

  Temeljno vodilo pouka v okviru izbirnega predmeta laboratorijske vaje je usvojiti:

 • osnovne informacije,
 • enciklopedična in praktično uporabna znanja,
 • pojme - termine in
 • vzbuditi zanimanje za stroko.

  Učni načrt je novost predvsem po vsebinski strani, hkrati pa posebnost, saj globalno uresničevanje ciljev podpira laboratorijsko delo z laboratorijskimi vajami in delom na terenu. Učni načrt je ciljno naravnan in ima definirane operativne cilje; v povezavi s pojmi, ki jih mora dijak poznati, razumeti in jih znati uporabljati.

  Vsebine učnega načrta niso izključno “strojniške narave”, temveč so v precejšni meri interdisciplinarne. Marsikatere vsebine gradimo na usvojenih znanjih fizike, kemije, informatike, matematike in drugih predmetov ali pa se dopolnjujejo. Pri nekaterih vsebinah in vajah v okviru dejavnosti uporabimo strokovno literaturo z osnovnimi grafičnimi, tabelaričnimi in diagramskimi podatki.

  Vsebine vaj in demonstracij iz učnega načrta so urejene po temah, časovna razporeditev pa ni prikazana. Prilagajajo naj se realizaciji vsebin pri predmetih, s katerimi so povezane.

  Pri vajah morajo dijaki imeti možnost za individualno delo in strokoven dialog, saj le tako lahko vzpodbujamo inovativnost ter samostojno poglabljanje. Prav tako morajo spoznati, da je treba vsak izdelek pred uporabo preizkusiti, poleg tega pa izmeriti njegove karakteristike.


  Medpredmetne povezave: povezave z matematiko, fiziko, mehaniko, strojništvom in kemijo.

   

  IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

  Pri predmetu se ocenjujejo izdelki, poročila in seminarske naloge in preverjajo osnovna znanja vsebin, ki so bile obdelane pri strokovnih predmetih ter prenešene v prakso pri laboratorijskih vajah.

  Pri laboratorijskih vajah preverjamo znanje:

 • ustno,
 • s spremljanjem dela in pregledovanjem izdelkov (praktično delo, opravljene vaje in poročila vaj ...). 

  Dijak mora opraviti najmanj 80 % vseh vaj.

   

  Načini ocenjevanja

 • ustno najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju (trikrat letno)
 • pisno NE
 • opravljene vaje risbe, vaje risanja, poročila o opravljenih vajah

   

  Dijaki izdelajo grafične in pisne izdelke, poročila in seminarske naloge.

  Kompleksne vaje vključujejo pisna poročila (cilji, uvod, materiali in pripomočki, metode dela, rezultati, sklep, kritika in viri).