A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: MEDIJSKI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: medijski tehnik/ medijska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Grafično oblikovanje

 

 

x

 

M2

Grafični in medijski procesi

 

x

 

 

M3

Kakovost in trženje

x

 

 

 

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

 

 

 

praktične naloge

M5

Tipografija in reprodukcija

 

 

 

praktične naloge

M6

Medijsko oblikovanje

 

 

x

 

M 7

Izražanje s sliko in zvokom

 

 

x

 

M 8

Grafični reprodukcijski sistemi

 

 

x

 

M 9

Animacija v ravnini in prostoru

 

 

x

 

M 10

Snemanje in montaža

 

 

x

 

M 11

Multimedijska produkcija

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Operater/ operaterka grafične priprave

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/ operaterka grafične priprave pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M1

Grafično oblikovanje

Strokovni modul v celoti

11

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

Strokovni modul v celoti

4

M5

Tipografija in reprodukcija

Strokovni modul v celoti

27

M8

Grafični reprodukcijski sistemi

Strokovni modul v celoti

5

M9

Animacija v ravnini in prostoru

Strokovni modul v celoti

5

7.2. Medijski asistent/ medijska asistentka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Medijski asistent/ medijska asistentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

Strokovni modul v celoti

4

M7

Izražanje s sliko in zvokom

Strokovni modul v celoti

9

M10

Snemanje in montaža

Strokovni modul v celoti

5

M11

Multimedijska produkcija

Strokovni modul v celoti

5

7.3. Oblikovalec/ oblikovalka spletnih strani

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Oblikovalec/ oblikovalka spletnih strani pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M1

Grafično oblikovanje

Strokovni modul v celoti

11

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

Strokovni modul v celoti

4

M6

Medijsko oblikovanje

Strokovni modul v celoti

16

M9

Animacija v ravnini in postoru

Strokovni modul v celoti

5