A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

 Ime izobraževalnega program: KOZMETIČNI TEHNIK
 Naziv strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/ kozmetična tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri  leta
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

 4. VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Zgodovina

ustno

Geografija

ustno

Sociologija

ustno

Psihologija

ustno

Fizika

ustno

Kemija

ustno

Biologija

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Somatologija

ustno, pisno, vaje, seminarska naloga, projektno delo, izdelek oz. storitev ali delovna poročila

Koža in bolezni kože

Varovanje zdravja

Splošna kozmetologija

Kozmetični izdelki

Kozmetična nega obraza

Kozmetična nega telesa

Podjetništvo

Ličenje

Manikira

Pedikura

Masaža

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1.Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom  oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1. Vizažist/ Vizažistka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Vizažist/ Vizažistka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M 09

Ličenje

Vsi sklopi

5

7.2. Maniker/ Manikerka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Maniker/ Manikerka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M 10

Manikira

Vsi sklopi

5

7.3. Pediker/Pedikerka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Pediker/ Pedikerka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M 11

Pedikura

Vsi sklopi

5

7.4. Maser/ Maserka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Maser/ Maserka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenega strokovnega  modula:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M 12

Masaža

Vsi sklopi

5