B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ/SPI/DV/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I, II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Naravoslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija

obvezno

100

4

M2

Poslovanje in organizacija

obvezno

75

3

M3

Tehniško komuniciranje

obvezno

150

6

M4

Materiali

obvezno

100

5

M5

Elementi konstrukcij

obvezno

100

5

M6

Oblikovanje inštalacij

obvezno

169

7

M7

Osnove energijskih procesov

obvezno

100

4

M8

Ogrevalni in hladilni sistemi

izbirno

64

3

M9

Klimatski in prezračevalni sistemi

izbirno

64

3

M10

Vodovod in kanalizacija

izbirno

64

3

M11

Plinske inštalacije

izbirno

64

3

Skupaj B

 

858

37

Od tega:
C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

75

3

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1520

60

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

173

9

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2295

112

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1595

63

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2455

118

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3975

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

40

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
Madžarščina II: jezik okolja – nižja raven.

Povečan obseg pouka za 2 uri tedensko zaradi specifične rabe učnega jezika za izvajanje na narodno mešanem območju je že vključen v predmetnik.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo enega izmed strokovnih modulov od M8 do M11.  

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča do največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Madžarščina I, II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarščine

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije, sociologije

P7

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike, biologije ali kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike, biologije ali kemije

 

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike, računalništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoka poslovna šola

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike, računalništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoka poslovna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M2

Poslovanje in organizacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

M3

Tehniško komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba strojništva

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva

M4

Materiali

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba
iz strojništva

M5

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba
iz strojništva

M6

Oblikovanje inštalacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba
iz strojništva

M7

Osnove energijskih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba
iz strojništva

M8

Ogrevalni in hladilni sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba
iz strojništva

M9

Klimatski in prezračevalni sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M10

Vodovod in kanalizacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba
iz strojništva

M11

Plinske inštalacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednja ali višja strokovna izobrazba
iz strojništva