A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega  programa:  SLAŠČIČAR
1.2. Naziv  poklicne izobrazbe:  slaščičar/ slaščičarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja tri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI   OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti  in strokovni  moduli

Obvezni  načini  ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Naravoslovje

ustno

Družboslovje

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

ustno, vaje, delovna poročila, izdelek ali storitev ali projektno delo

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

Osnove podjetništva in prodaje

Osnove živilstva

Osnove biotehnologije s prehrano

Trajno pecivo

Sladice

Sladoled

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh strokovnih  modulov in splošnoizobraževalnih predmetov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za  dijake z individualno učno pogodbo je pogoj  za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE IN MODULI

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Izdelovalec/ Izdelovalka  trajnega peciva 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ Izdelovalka  trajnega peciva  pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul :

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M6

Trajno pecivo

vsi sklopi

9

7.2 Izdelovalec/ Izdelovalka  sladic

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ Izdelovalka sladic pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni module:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M7

Sladice

vsi sklopi

20

7.3 Sladoledar/ Sladoledarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Sladoledar/ Sladoledarka pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M8

Sladoled

vsi sklopi

3