B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA - LIKOVNA SMER (SI)

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Italijanščina

2

70

3

105

3

105

2

70

350

420

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Geografija

3

105

           

105

 

Biologija, kemija, fizika*

4

140

5

175

       

315

 

Psihologija, sociologija, filozofija**

       

2

70

2

70

140

 

Glasba

2

70

           

70

 

Informatika

2

70

           

70

 

Umetnostna zgodovina

   

2

70

3

105

2

70

245

280

Predstavitvene tehnike

2

70

2

70

       

140

 

Likovna teorija

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Bivalna kultura

       

4

140

4

140

280

 

Plastično oblikovanje

       

2

70

   

70

 
 

II - Izbirni predmeti

   

1

35

   

7

245

280

 
 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Risanje in slikanje

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Osnove varovanja dediščine

   

2

70

       

70

 
 

IV - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III+IV)

36

1350

36

1350

35

1315

34

1220

5235

 

 
Število tednov pouka   35   35   35   35 140  

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 315 ur.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

Tuji jeziki:

- Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina.

 

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 17

laborant**    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

Informatika

učitelj

52

do 17

Likovna teorija

učitelj

35

do 17

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 17

2.

Biologija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

Likovna teorija

učitelj

35

do 17

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 17

Osnove varovanja dediščine

učitelj

8

do 17

Predstavitvene tehnike

učitelj

35

do 17

3.

Likovna teorija

učitelj

35

do 17

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 17

Plastično oblikovanje

učitelj

50

do 17

4.

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 17

Bivalna kultura

učitelj

50

do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenem predmetniku splošne oziroma strokovne gimnazije ter programa mednarodna matura.
(četrti odstavek točke 6.1. Odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Ur.l.RS, št. 45/98 in 69/00))