B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA - GLASBENA SMER; MODUL C: JAZZ-ZABAVNA GLASBA

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

2

70

3

105

3

105

2

70

350

420

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Geografija

3

105

           

105

 

Biologija, kemija, fizika*

4

140

4

140

       

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija**

       

2

70

2

70

140

280

Likovna umetnost***

       

1

35

   

35

 

Informatika

   

2

70

       

70

 

Solfeggio

3

105

2

70

2

70

2

70

315

 

Zgodovina glasbe

1

35

   

3

105

3

105

245

 

Glasbeni stavek

   

2

70

2

70

2

70

210

 

Klavir 1

1

35

1

35

1

35

1

35

140

 

Jazz-petje-inštrument 2

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 
 

II - Izbirni predmeti

 

 

 

 

 

 

2

70

70

 

 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Skupinska igra

1

35

1

35

1

35

2

70

175

 

Osnove improvizacije

   

1

35

1

35

1

35

105

 

Osnove aranžiranja

   

1

35

1

35

2

70

140

 
 

IV - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III+IV)

34

1280

36

1350

36

1350

36

1290

5270

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine.

1 Predmet Klavir imajo pevci in instrumentalisti 140 ur (z izjemo dijakov, ki imajo kot glavni predmet klavir).

2 Predmet Petje-instrument obsega: petje, klavir, kitara, bobni, kontrabas, saksofon, trobenta.

Tuji jeziki:

- Vsa štiri leta sta kot prvi in drugi tuji jezik obvezna dva moderna tuja jezika.

- Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina.

- Drugi tuji jezik je lahko: nemščina, francoščina, italijanščina (oziroma angleščina za dijake, katerih prvi tuji jezik je nemščina).

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

sodelavca na skupino

1.

Biologija

učitelj

20

do 17

 
laborant **      

Kemija

učitelj

10

do 17

 
laborant **      

Fizika

učitelj

10

do 17

 
laborant **      

Solfeggio

učitelj

105

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, kitare, kontrabasa, saksofona, trobente

učitelj

105

1

 

korepetitor     7,8

Skupinska igra

učitelj

35

povprečno 3

 

2.

Biologija

učitelj

10

do 17

 
laborant **      

Kemija

učitelj

10

do 17

 
laborant **      

Fizika

učitelj

10

do 17

 
laborant **      

Informatika

učitelj

52

do 17

 

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

 

Solfeggio

učitelj

70

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, kitare, kontrabasa, saksofona, trobente

učitelj

105

1

 

korepetitor     7,8

Osnove improvizacije

učitelj

35

povprečno 3

 

Skupinska igra

učitelj

35

povprečno 3

 

3.

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

 

Solfeggio

učitelj

70

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, kitare, kontrabasa, saksofona, trobente

učitelj

105

1

 

korepetitor     7,8

Osnove improvizacije

učitelj

35

povprečno 3

 

Skupinska igra

učitelj

35

povprečno 3

 

4.

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

 

Solfeggio

učitelj

70

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, kitare, kontrabasa, saksofona, trobente

učitelj

105

1

 

korepetitor     7,8

Osnove improvizacije

učitelj

35

povprečno 3

 

Skupinska igra

učitelj

70

povprečno 3

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenem predmetniku splošne oziroma strokovne gimnazije ter programa mednarodna matura.
(četrti odstavek točke 6.1. Odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Ur.l.RS, št. 45/98 in 69/00))