B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA - GLASBENA SMER; MODUL A: GLASBENI STAVEK

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

2

70

3

105

3

105

2

70

350

420

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Geografija

3

105

           

105

 

Biologija, kemija, fizika *

4

140

4

140

       

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija **

       

2

70

2

70

140

280

Likovna umetnost ***

       

1

35

   

35

 

Informatika

   

2

70

       

70

 

Solfeggio

3

105

2

70

2

70

2

70

315

 

Zgodovina glasbe

       

3

105

3

105

210

 

Glasbeni stavek

4

140

4

140

4

140

4

140

560

 

Klavir

   

2

70

2

70

2

70

210

 
 

II - Izbirni predmeti

 

 

 

 

 

 

4

140

140

 

 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Zbor 1

   

1

35

2

70

3

105

210

 

Klavir

2

70

           

70

 
 

IV - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 
 

Skupaj (I+II+III+IV)

34

1280

34

1280

35

1315

36

1290

5165

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine.

1 Dijaki, ki so vključeni v modul A glasbene smeri, obiskujejo Zbor.

Tuji jeziki:

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 17

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

105

do 12

Klavir

učitelj

70

1

2.

Biologija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

Informatika

učitelj

52

do 17

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Klavir

učitelj

70

1

3.

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Klavir

učitelj

70

1

4.

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Klavir

učitelj

70

1

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenem predmetniku splošne oziroma strokovne gimnazije ter programa mednarodna matura.
(četrti odstavek točke 6.1. Odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Ur.l.RS, št. 45/98 in 69/00))