B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA - DRAMSKO-GLEDALIŠKA SMER

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

3

105

2

70

2

70

3

105

350

420

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Geografija

2

70

1

35

 

 

   

105

 

Biologija, kemija, fizika*

4

140

5

175

 

 

   

315

 

Psihologija, sociologija, filozofija**

 

 

2

70

   

2

70

140

 

Glasba

 

 

1

35

 

 

   

35

 

Likovna umetnost

 

 

 

 

1

35

   

35

 

Informatika

2

70

 

 

 

 

   

70

 

Zgodovina in teorija drame in gledališča

2

70

2

70

2

70

2

70

280

280

Umetnost govora

1

35

1

35

3

105

3

105

280

 

Umetnost giba

1

35

2

70

3

105

2

70

280

 

Video in film

 

 

 

 

1

35

1

35

70

 

 

II - Izbirni predmeti ***

 

 

 

 

 

 

4

140

140

140

 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Delavnice ***:

1-5

35-175

2-3

70-105

4-8

140-280

0-5

0-175

245-735

 

- dramsko-gledališka

1a

35

2

70

2

70

4a

140

315

 

- inštrument z osnovami teorije glasbe

1

35

15 min

11,6

15 min

11,6

15 min

11,6

70

 

- zvočno-glasbena

 

 

 

 

1a

35

1a

35

70

 

- impro

2a

70

1a

35

1a

35

1a

35

175

 

- gibalna

1

35

 

 

2a

70

2a

70

175

 

- video-filmska

 

 

 

 

2a

70

2a

70

140

 

- likovna

 

 

 

 

2

70

2a

70

140

 

 

IV - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III+IV)

32-36

1210-1350

34-35

1280-1315

32-36

1210-1350

31-36

1115-1290

4815-5305

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

*** Dijaki, ki izberejo dramsko-gledališko stvaritev za izbirni maturitetni predmet, imajo tedensko namesto štirih (4) ur za izbirne predmete samo dve (2) uri in sedem (7) ur za delavnice v okviru Drugih oblik samostojnega ali skupinskega dela.

a Izbirne delavnice - dijak izbere vsebino (delavnico) po svojih interesih, v četrtem letniku pa glede na odločitev za maturitetni predmet (dramsko-gledališko stvaritev).

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

skupino

oddelek

1.

Biologija

učitelj

20

do 17

   
laborant**        

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Fizika

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Dramsko-gledališka delavnica

učitelj

35

do 17

   

Impro delavnica

učitelj

70

do 17

   

Gibalna delavnica

učitelj

35

do 17

   
korepetitor   

 

35  

2.

Biologija

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Fizika

učitelj

10

do 17

   
laborant**        
Umetnost giba korepetitor       47

Dramsko-gledališka delavnica

učitelj

70

do 17

   

Inštrument z osnovami teorije glasbe

učitelj

11,6

1

   

Impro delavnica

učitelj

35

do 17

   

3.

Umetnost giba korepetitor       81

Dramsko-gledališka delavnica

učitelj

70

do 17

   

Inštrument z osnovami teorije glasbe

učitelj

11,6

1

   

Impro delavnica

učitelj

35

do 17

   

Gibalna delavnica

učitelj

70

do 17

 

 

korepetitor     70  

Zvočno-glasbena delavnica

učitelj

35

do 17

   

Video-filmska delavnica

učitelj

70

do 17

   

Likovna delavnica

učitelj

70

do 17

   

4.

Umetnost giba korepetitor       70

Dramsko-gledališka delavnica

učitelj

140

do 17

   

Inštrument z osnovami teorije glasbe

učitelj

11,6

1

   

Impro delavnica

učitelj

35

do 17

   

Gibalna delavnica

učitelj

70

do 17

 

 

korepetitor     70  

Zvočno-glasbena delavnica

učitelj

35

do 17

   

Video-filmska delavnica

učitelj

70

do 17

   

Likovna delavnica

učitelj

70

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenem predmetniku splošne oziroma strokovne gimnazije ter programa mednarodna matura.
(četrti odstavek točke 6.1. Odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Ur.l.RS, št. 45/98 in 69/00))