SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: AVTOLIČAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003.

1. IME PREDMETA

OSNOVE STROJNIŠTVA

S predmetnimi področji:

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

165

66

99

2.

99

33

66

3.

     

Skupaj

264

99

165

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet je podpora ostalim strokovnim predmetom in je temelj za branje in razumevanje tehniške dokumentacije ter sposobnosti tehniškega komuniciranja. Daje osnovno znanje za uporabo računalnika in informacijskih sistemov. Pomaga izgrajevati tehniško kulturo, identifikacijo s poklicem, pozitiven odnos do novih tehnologij in navaja dijaka na natančnost in zanesljivost pri reševanju problemov. Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Osnovni pojmi:

risalno orodje, standardi, vrste črt,

tehniška pisava, merila, formati.

Dijaki znajo izbrati in uporabiti risalno orodje.

Razumejo pomen in namen standardizacije. Znajo izbrati pravilen tip črt in za risbo standardni format. Znajo tehniško pisavo.

Razvijajo občutek za red, urejenost in natančnost.

Rišejo različne tipe črt in pišejo tehniško pisavo.

Geometrijske konstrukcije:

krožni prehodi, mnogokotniki.

Dijaki znajo s svinčnikom narisati za poklic značilne geometrijske konstrukcije.

Razvijajo občutek za obliko in z vajami razvijajo psihomotorne spretnosti.

Rišejo geometrijske konstrukcije.

Kotiranje:

elementi kotiranja, pravila, razvrstitev kot.

Znajo uporabiti pravila kotiranja pri označevanju mer strojnih delov in znajo prebrati iz risbe posamezne mere.

Razvijajo občutek za natančnost.

Vadijo kotiranje teles in oblik ter branje mer iz risb.

Projekcije in vsebine opisne geometrije:

aksiometrična in pravokotna projekcija, razvrstitev in izbira pogledov, preseki teles, razvijanje enostavnih plaščev teles.

Znajo narisati predmete v aksiometrični in pravokotni projekciji na več projekcijskih ravnin; znajo razvrstiti poglede.

Razlikujejo posebnosti posameznih načinov prikazovanja teles.

Razlikujejo preseke in predore enostavnih geometrijskih teles. Znajo narisati in razviti plašče enostavnih teles.

Razvijajo logično mišljenje, natančnost in doslednost pri upoštevanju pravil.

Rišejo projekcije geometrijskih teles, rišejo v aksiometrični projekciji na osnovi pravokotne projekcije in obratno.

Pravila risanja in prikazovanja teles:

prerezi (polni, polovični, delni, zvrnjeni) in šrafure.

Razumejo pomen posameznih prerezov in jih znajo uporabiti na primerih.

Znajo pravila šrafiranja prerezov.

Razvijajo sposobnost za doslednost.

Rišejo predmete v različnih prerezih.

Označevanje stanja površin:

hrapavost površin, znaki za označevanje kakovosti površin, označevanje površinske zaščite.

Iz delavniške risbe znajo razbrati zahtevano kakovost površine in znajo določiti potreben postopek za dosego kakovosti površine.

Poznajo princip označevanja površinske zaščite.

Razvijajo občutek za različno kvaliteto obdelane površine.

Vadijo označevanje stanja kakovosti površin in površinske zaščite.

Tolerance:

pojem tolerance, neposreden in posreden zapis, označevanje toleranc oblike in lege.

Spoznajo pojme: toleranca, mejna mera, odstopek. Znajo pravila označevanja toleranc na tehniških risbah. Poznajo znake za tolerance lege in oblike.

Razumejo pomen tolerančnega sistema pri zagotavljanju kakovosti in zamenljivosti delov.

Za izbrano toleranco določijo odstopke, mejni meri, velikost tolerance, lego tolerančnega polja, označevanje in kotiranje toleriranih mer.

Vrste risb:

delavniška, sestavna, montažna, shematska risba.

Poznajo različne vrste tehniških risb.

Znajo narisati delavniško risbo preprostega strojnega dela, iz risbe znajo poiskati vse potrebne podatke za izdelavo ali montažo dela.

Razvijajo preglednost in povezanost usvojenega znanja.

Rišejo delavniško risbo.

Vadijo iskanje različnih podatkov iz sestavne risbe.

Osnove informatike:

informatika, informacijski sistem, informacijska tehnologija (kalkulator, računalnik, programska in strojna oprema, vhodna, centralna, pomnilna in izhodna enota).

Dijaki se naučijo razlikovati med osnovnimi pojmi in znajo pojasniti razlike med njimi. Naučijo se osnovnih operacij s funkcijskimi tipkami. Poznajo dele računalnika in znajo izvesti osnovne nastavitve.

Spoznavajo uporabnost in pomen sodobne tehnologije na vseh področjih.

Vadijo uporabo kalkulatorja in računalnika v računalniški učilnici.

Oblikovanje besedil:

urejevalniki besedil, delo z besedili.

Znajo napisati in oblikovati besedilo ter spoznajo primerne oblike dopisov in drugih pisnih dokumentov.

Dobijo občutek za primerno obliko dopisov in drugih pisnih dokumentov.

Vadijo oblikovanje besedila z računalnikom.

Preglednice in grafi:

preglednice, grafi, oblikovanje podatkov.

Znajo oblikovati preprosto računalniško preglednico, uporabiti enostavne funkcije in izdelati graf.

Spoznajo uporabnost računalniškega orodja pri prikazovanju podatkov.

Vadijo izdelavo preglednice in grafa.

Računalniško podprto risanje CAD

Spoznajo delo s programskim paketom za računalniško podprto risanje. Znajo narisati enostavne dele strojnih elementov in jih opremiti s potrebnimi podatki.

Spoznavajo uporabnost računalnika v stroki.

Vadijo risanje s programskim paketom CAD.

Komunikacija na medmrežju:

internet, iskalniki, elektronska pošta, preventiva pred virusi.

Znajo uporabljati internet za iskanje informacij preko internetnega brskalnika. Znajo brati in pošiljati elektronsko pošto. Znajo instalirati antivirusni program in odstraniti virus.

Spoznajo uporabnost računalniškega medmrežja pri komunikaciji. Zavedajo se pomena preventive.

Vadijo iskanje informacij in komunikacijo na medmrežju ter odstranjevanje virusov.

Osnovni pojmi iz mehanike:

SI-sistem merskih enot, osnovni zakoni mehanike, pojem sile.

Znajo določiti merske enote za posamezne veličine, jih pretvarjati in računati z njimi. Spoznajo osnovne zakone mehanike v svojem okolju in razlikujejo pojem sile od drugih fizikalnih veličin.

Razvijajo odnos do strokovnih standardov in terminologije.

Preračunavajo merske enote in iščejo primere osnovnih zakonov mehanike v svojem okolju.

Sile in momenti:

sile s skupnim prijemališčem in sile brez skupnega prijemališča, moment sile v ravnini.

Znajo sile razstaviti, sestaviti in razumejo pojem ravnotežja.

Razumejo vpliv momenta na obremenitev strojnih delov.

Spoznavajo relacije človek – znanost – tehnika – delo.

Grafično, analitično in s pomočjo računalniškega programa sestavljajo in razstavljajo sile.

Nosilci, podpore, reakcije

Razumejo osnovne pojme in zakonitosti ter nadgradijo že pridobljena znanja z reševanjem enostavnih primerov.

Spoznavajo uporabnost snovi za svoje praktično delo.

Rešujejo enostavne naloge po klasični poti in z računalniškim programom.

2. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Težišča in statična stabilnost teles

Razumejo osnovne pojme. Za enostavne primere znajo izračunati koordinate težišča in statično stabilnost ter ugotoviti nevarnost prevrnitve telesa.

Spoznavajo pomen stroke v vsakdanjem življenju.

Rešujejo enostavne naloge po klasični poti in z računalniškim programom.

Drsno in kotalno trenje

Razlikuje vrste trenja in vpliv trenja na obratovalne razmere.

   

Kinematika:

gibanja – hitrosti in pospeški pri premočrtnem in krožnem gibanju.

Dijaki znajo izračunati osnovne veličine gibanja in iz tega določiti vplive gibanja na konstrukcijo strojnih delov.

Spoznavajo uporabnost obravnavane snovi v vsakdanjem življenju.

Reševanje enostavnih nalog iz gibanja.

Kinetika:

vztrajnostne sile,

delo, energija, moč in izkoristek.

Razlikujejo osnovne oblike energije in jih ločijo od drugih veličin. Razumejo, zakaj želimo izboljšati izkoristek in tehnične ukrepe za dosego le-tega.

Spoznavajo uporabnost obravnavane snovi v vsakdanjem življenju.

Izračunavanje moči in izkoristka.

Viri energije:

fosilna goriva,

obnovljivi viri energije.

Poznajo osnovne enote, veličine in definicije.

Razlikujejo vrste energije, pretvorljivost in razumejo racionalno rabo energije ter pomen in uporabo alternativnih virov.

Razvijajo ekološko osveščenost in občutek za racionalnost.

Demonstracijske vaje.

Osnove elektrotehnike:

električni tokokrog, Kirchoffova zakona, Joulov zakon.

Dijaki poznajo povezavo med U, R in I, znajo izračunati veličine in določiti enote. Znajo izračunati moč in porabljeno energijo.

Razvijajo strokovnost.

Vaje:

izračun I, R, U, P, W.

Viri električne energije:

akumulatorska baterija,

generator el.energije – alternator.

Poznajo delovanje akumulatorskih baterij, karakteristike ter način ravnanja z njimi, poznajo nalogo alternatorja.

Razvijajo strokovnost in se zavedajo poklicnih posebnosti.

Vaje:

izračun časa praznjenja akumulatorja.

Porabniki el. energije:

zaganjalnik, svetila.

Poznajo nalogo zaganjalnika, poznajo nevarnosti, ki izhajajo iz elektronskih naprav za vžig, ter ravnanje s svetili.

   

Električni stroji:

transformator, motorji, generatorji.

Poznajo vrste električnih strojev in značilnosti.

   

Razstavljive zveze:

vijačne zveze: vrste navojev, vijakov in matic ter varovanje proti odvitju, zatiči, sorniki, osna varovala.

Razlikujejo vijačne zveze, poznajo pomen in načine varovanja proti odvitju, poznajo značilnosti zatičev in sornikov, poznajo vrste varoval in znajo najti primere iz prakse.

   

Nerazstavljive zveze:

varjeni, lotni, lepljeni spoj.

Poznajo vrste nerazstavljivih zvez in značilnosti.

 

Vaje:

lepljenje, preizkušanje spojev in uporaba tesnilno-lepilnih materialov.

Vzmeti

Poznajo vrste vzmeti ter uporabo.

   

Cevni vodi, zveze, elementi cevnih vodov

Poznajo vrste cevi po materialu in namenu uporabe, cevne toge in elastične zveze, prepoznajo posamezen element in funkcijo znotraj sistema.

   

Tesnila in tesnilno-lepilni materiali

Poznajo pomen , načine tesnjenja ter vrste tesnilnih in tesnilno- lepilnih materialov.

   

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

PNEVMATIKA:

uporaba stisnjenega zraka.

Dijaki poznajo značilnosti in uporabo.

Razvijajo strokovnost in se zavedajo posebnosti poklica.

 

Pnevmatika :

fizikalne osnove.

Poznajo lastnosti stisnjenega zraka, odnos med tlakom, temperaturo in prostornino.

 

Vaje:

izračun tlaka, podtlaka, nadtlaka ter volumna pri določenem tlaku in temperaturi.

Elementi in simboli po DIN – ISO 1219

Poznajo simbole osnovnih elementov pnevmatskih sistemov.

   

Pridobivanje stisnjenega zraka:

kompresorji,

tlačni zbiralniki,

priprava stisnjenega zraka,

razdeljevanje stisnjenega zraka,

ventili,

pištole za brizganje.

Poznajo vrste in uporabnost ter način izbire kompresorjev, poznajo naloge tlačnega zbiralnika, pripravo – načine sušenja in odstranjevanja trdnih delcev iz zraka, poznajo zahteve pri razdeljevanju stisnjenega zraka.

Poznajo pištole za brizganje in delovanje le-teh.

 

Vaje :

izračun količine vlage, ki jo vsebuje zrak pred komprimiranjem in po njem,

izračun porabe zraka, izbira kompresorja in velikosti tlačnega zbiralnika, določitev premera cevi,

smiselna povezava osnovnih komponent in vključitev regulacijo tlaka in toka v sistem.

Uporaba stisnjenega zraka pri motornih vozilih

Poznajo možnosti izrabe stisnjenega zraka in sisteme na stisnjen zrak.

Razvija strokovnost in se zaveda posebnosti poklicnih .

Festo- didaktična pomagala (pnevmatika).

HIDRAVLIKA:

uporaba hidravlike in značilnosti.

Poznajo področja uporabe in značilnosti.

   

Fizikalne osnove hidravlike:

Pascalov zakon,

hidrostatični tlak,

hidrostatični paradoks,

hidravlični prenos sile.

Poznajo fizikalne zakonitosti.

 

Vaje:

znajo izračunati tlak, silo,

znajo izračunati stopnjo povečanja sile, tlaka,

Kladivar - didaktična pomagala
( hidravlika).

Elementi in simboli po DIN –ISO 1219

Poznajo simbole osnovnih elementov hidravličnih sistemov.

   

Črpalke,

krmilni – potni ventili,

regulatorji toka, tlaka,

varnostni ventili,

delovni elementi – cilindri, hidromotorji,

cevi in cevne zveze.

Poznajo vrste črpalk, merila za izbiro črpalke.

Poznajo elemente, njihove naloge in delovanje.

 

Vaje:

uporaba osnovnih komponent in smiselna povezava,

ugotovitev odvisnosti volumskega toka od uporov v sistemu (na osnovi meritev).

Hidravlični sistemi in motorna vozila

Poznajo hidravlične sisteme na motornem vozilu, razumejo delovanje zavornega sistema.

   

Motorji z notranjim izgorevanjem

Znajo opisati delovanje Ottovega in diezel motorja, poznajo način delovanja dvotaktnega motorja.

 

Ogled muzeja SŽ – parnih postrojenj.

DVIGALA:

dvigala za majhne višine,

mehanska in hidravlična dvigala,

avtodvigala.

Poznajo vrste dvigal, način delovanja in varnostne ukrepe pri delu.

   

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj.

7. Povezanost z drugimi predmeti

Znanje

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanje

Informatika, CAD

Osnove risanja in oblikovanja

Gradiva

Tehnologija ličarstva

Praktični pouk

Risanje. Oblikovanje. Umetnostna zgodovina.

Vrste premazov.

Postopki nanašanja premazov.

Tehnike nanašanja premazov.

Tehnična dokumentacija.

Tehniško risanje

Osnove risanja in oblikovanja

Praktični pouk

Risanje. Oblikovanje.

Ročne tehnike. Industrijske tehnike. meritve. Tehnična dokumentacije.

Fizika, mehanika

Tehnologija ličarstva

Praktični pouk

Naprave, stroji in orodja.

Obdelava površine.

Tehnike dela pri lakiranju.

Predobdelava in obdelava površine.

Električna energija

Tehnologija ličarstva

Gradiva

Praktični pouk

Elektrokemija. Ličarska delavnica.

Varstvo pri delu. Stroji in naprave.

Viri energije. Kemijska reakcija.

Delovni postopki.

Naprave, stroji in orodja.

Strojni elementi

Tehnologija ličarstva

Praktični pouk

Orodja za montažo.

Delovni postopki.

Pnevmatika

Tehnologija ličarstva

Gradiva

Praktični pouk

Postopki nanašanja premazov in naprave.

Zrak.

Postopki nanašanja premazov, naprave.

Hidravlika

Praktični pouk

Delovni postopki .

Naprave.